Har jeg krav på helt eller delvis fritak fra kildeskatten på pensjon/uføreytelse?

Norsk pensjon/uføreytelse er i utgangspunktet skattepliktig i Norge selv om du er skattemessig bosatt i utlandet. Det er ikke mulig å gi et generelt svar på om du har krav på helt eller delvis skattefritak. De mest aktuelle grunnlagene for en lavere skatt enn 15 prosent er: 

  • Pensjonen/uføreytelsen er helt eller delvis skattefri etter skatteavtalen med ditt bostedsland.
  • Pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger er skattefrie når du ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i folketrygden. 
  • Du kan ha krav på lavere skatt enn 15 prosent hvis du er bosatt i et annet EU/EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge.
  • Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år.


Les mer i brosjyren Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.