Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Innledning

Alle som i hele 2016 har mottatt

  • 100 prosent alderspensjon etter folketrygdloven eller 100 prosent avtalefestet pensjon i offentlig sektor

og

  •  har samlet pensjonsinntekt som ikke overstiger 184 800 kroner,

kan få skattefradrag på inntil  29 880 kroner. Fradraget begrenses til sum inntektsskatt og trygdeavgift.

Minstepensjon til ektefelle var i 2016 lavere enn  184 800 kroner. Var din pensjon i 2016 lavere enn  184 800 kroner og du ikke hadde andre inntekter, blir sum inntektsskatt og trygdeavgift for deg lavere enn  29 880 kroner. Du får da ikke utnyttet ditt maksimale skattefradrag.

Ektefeller kan fritt velge hvem av dem som skal ta med kapitalinntekter, kapitalutgifter og visse andre fradrag i sin skattemelding. I skattemeldingen har Skatteetaten forhåndsutfylt disse inntektene og fradragene hos den ektefellen som de er innrapportert på. Det har ikke vært mulig å foreslå en annen fordeling i forhåndsutfylt skattemelding. Ønsker dere å benytte dere av muligheten til å flytte på slike inntekter og fradrag, må dere korrigere forhåndsutfyllingen av disse postene i skattemeldingene deres og levere dem inn.

Liste over hvilke inntekts- og fradragsposter som kan overføres mellom dere.

Flytting av kapitalinntekter eller kapitalutgifter er aktuelt for dere dersom en av dere er alderspensjonist og:

  • har så lav pensjon (”minstepensjon”) at vedkommende ikke får utnyttet sitt maksimale skattefradrag for pensjonsinntekt og den andre har egen inntekt og
  • dere har kapitalinntekter som er forhåndsutfylt i skattemeldingen til den med høyest inntekt og/eller kapitalutgifter som er forhåndsutfylt i skattemeldingen til den med lav pensjon.

OBS! Dette betyr at dere ikke kan benytte ordningen med leveringsfritak, men må levere skattemeldingene. 

Hjelp til å finne maksimalt skattefradrag.
 Er maksimalt skattefradrag høyere enn skattefradrag som vises i foreløpig skatteberegning? Her finner du mer informasjon hvis du ikke har fått utnyttet ditt maksimale skattefradrag.