Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Jeg ønsker å utnytte mitt maksimale skattefradrag. Hvor stort beløp må vi da flytte fra min ektefelles skattemelding til min skattemelding?

Her er først en beskrivelse av hvordan dette gjøres og deretter noen eksempler som illustrerer dette.

Foreløpig skatteoppgjør som er vedlagt skattemeldingen er beregnet på grunnlag av de forhåndsutfylte skattemeldingene. Den gunstigste fastsettingsmåten velges – enten særskilt fastsetting i klasse 1 eller fellesfastsetting i klasse 2. 

Vi foreslår at du tar utgangspunkt i forskjellen mellom ditt maksimale skattefradrag og det skattefradrag som er benyttet i foreløpig skatteberegning. Skatteprosenten på kapitalinntekt er 25 %. Deler du differansen på 25 og ganger med 100, får du den kapitalinntekt som gir skatt tilsvarende differansen. Når et beløp flyttes fra den ene ektefelles selvangivelse til den andre ektefelles skattemelding, så endres imidlertid fordelingen av skatten. Det betyr at det må overføres et noe større beløp for å få full utnytting av skattefradraget. Vi anbefaler at dere bruker skatteberegningsprogrammet. Der kan dere prøve dere fram til dere finner en fordeling av kapitalinntektene som om mulig gir full utnytting av maksimalt skattefradrag.

Har dere ikke tilstrekkelig kapitalinntekt til at den ektefellen som har lavest inntekt får utnyttet sitt maksimale skattefradrag fullt ut, trenger dere ikke foreta noen beregninger. Da er det bare å flytte de beløpene som kan flyttes.

Dersom dere ikke ønsker at den av dere som har lavest pensjon skal betale noe skatt, må dere sørge for å finne fram til hvilke beløp som må overføres for at sum skatt og trygdeavgift hos den av dere som har lavest pensjon ikke skal overstige grensen for restskatt som ikke innkreves. Den grensen er kr 99 (medregnet renter).

Se eksempler på hvordan ekteparet Kari og Per fordeler renteinntekter i sine skattemeldinger og hvordan dette gjør at de får en lavere samlet skatt. Se vedlegg nederst på siden.

Eksempel som viser at ektefeller ved å flytte kapitalinntekter kan utnytte en større del av skattefradraget utnyttes, men ikke hele

Kari og Per har tatt ut alderspensjon fra folketrygden med pensjonsgrad 100 hele året og har kapitalinntekt.

Ved skatteberegningen velges den skattleggingsmåte (klasse 1E eller klasse 2F) som er gunstigst for ektefellene samlet sett basert på den fordelingen av kapitalinntekt og -utgifter som ektefellene har valgt. 

Særskilt likning i klasse 1:

Tema Kari Per
Pensjon (post 2.2.1) kr 123 000 kr 179 000
Renteinntekt (post 3.1.1) kr      5 000 kr   15 000
Sum kr 128 000 kr 194 000
Beregnet skatt kr    16 418 kr  31 798
- Skattefradrag kr    16 418 kr   29 880
= Skatt kr      0 kr     1 918


Beregning av hvor stor kapitalinntekt Kari mangler for å kunne utnytte sitt maksimale skattefradrag:

Maksimalt skattefradrag 29 880 kroner
Utnyttet skattefradrag 16 418 kroner
Differansen 13 462 kroner


13 462 kroner i skatt av alminnelig inntekt tilsvarer kapitalinntekt på 13 462 : 25 x 100 = 53 848. I dette eksemplet har de bare 15 000 kroner i kapitalinntekt å flytte fra Pers skattemelding til Karis skattemelding så da er det enkelt. Hele beløpet flyttes.

Hvis ektefellene flytter alle renteinntektene til Karis skattemelding blir skatten:

Tema Kari Per
Pensjon (post 2.2.1) kr 123 000 kr 179 000
Renteinntekt (post 3.1.1) kr   20 000 kr            0
Sum kr 143 000 kr 179 000
Beregnet skatt kr    20 168 kr   28 048
- Skattefradrag kr    20 168 kr   28 048
= Skatt kr      0 kr     0


Ektefellene har ikke så høye kapitalinntekter at Kari får utnyttet sitt maksimale skattefradrag. Hun får fortsatt 0 i skatt etter skattefradraget. Per får imidlertid redusert sin skatt med 1 918 kroner og får dermed også 0 i skatt. Jo, lavere den laveste pensjonen er, jo større andel av kapitalinntektene lønner det seg å flytte til den ektefellen som har lavest inntekt.

Eksempel som viser at ektefeller ved å flytte kapitalinntekter og kapitalutgifter kan utnytte skattefradraget

Kari har tatt ut alderspensjon fra folketrygden med pensjonsgrad 100 hele året og har kapitalutgifter, og Per har tatt ut alderspensjon fra folketrygden med pensjonsgrad 100 hele året og har kapitalinntekter

Særskilt likning i klasse 1

Tema Kari Per
Pensjon (post 2.2.1) kr 153 000 kr 210 000
Renteinntekt (post 3.1.1) kr            0 kr   10 000
Renteutgift (post 3.3.1) kr      5 000 kr             0
Sum kr 148 000 kr 220 000
 Beregnet skatt kr    20 773 kr   37 769
- Skattefradrag kr    20 773 kr   37 769
= Skatt kr      0 kr   13 727


Beregning av hvor stor kapitalinntekt Kari mangler for å kunne utnytte sitt maksimale skattefradrag:

Maksimalt skattefradrag 29 880 kroner
Utnyttet skattefradrag 20 773 kroner
Differansen 9 107 kroner

9 107 kroner i skatt av alminnelig inntekt tilsvarer kapitalinntekt på 9 107 kroner: 25 x 100 = 36 428 kroner.

Flytter de renteinntekten på 10 000 kroner fra Per til Kari, og beregner skatten på enkel skatteberegning så blir resultatet at hun får utnyttet 23 273 kroner av sitt maksimale skattefradrag på 29 880 kroner. 

Hvis ektefellene flytter renteutgiftene på 5 000 kroner til Pers skattemelding og renteinntektene på 10 000 kroner til Karis skattemelding blir skatten:

Tema Kari Per
Pensjon (post 2.2.1) kr 153 000 kr 210 000
Renteinntekt (post 3.1.1) kr   10 000 kr            0
Renteutgift (post 3.3.1) kr     0 kr     5 000
Sum kr 163 000 kr 205 000
Beregnet skatt kr    24 523 kr   34 019
Skattefradrag kr    24 523 kr   26 024
= Skatt kr  0 kr   7 995


Kari får utnyttet 24 523 kroner av sitt maksimale skattefradrag, mens Per får redusert sin skatt med 3 750 kroner. Har dere slike kapitalinntekter eller utgifter som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, kan dere fritt velge i hvem sin skattemelding dere vil føre disse i.

Se eksemplene under på hvordan ekteparet Kari og Per fordeler renteinntekter i sine skattemeldinger og hvordan dette gjør at de får en lavere samlet skatt.