Alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP)

Du kan fortsette å jobbe samtidig som du mottar alderspensjon fra folketrygden uten at denne pensjonen reduseres. Er du født i 1943 eller senere, kan du tjene opp pensjonsrettigheter av arbeidsinntekt til og med det året du fyller 75 år.

Du betaler mindre skatt av pensjonsinntekt (herunder AFP) enn av lønnsinntekt. Trygdeavgiften på pensjonsinntekt er 5,1 prosent, mens den er 8,2 prosent på lønnsinntekt. Lønn og kapitalinntekt (for eksempel renteinntekt eller inntekt fra fast eiendom) skattlegges på vanlig måte som for lønnstakere. Minstefradraget for pensjonsinntekt samordnes med minstefradraget for lønnsinntekter for de som kombinerer lønn og pensjon.

Om skattefradrag for pensjonsinntekt, se kapittel "Skattefradrag for mottakere av alderspensjon fra folketrygden eller AFP".

Har du spørsmål om beregning av pensjon, pensjonsoppgaven og fleksibelt uttak av alderspensjon, må du ta kontakt med NAV.