Skatteregler for pensjonister for inntektsåret 2016

  • Alderspensjon, AFP og øvrige pensjonsytelser er skattepliktig inntekt.
  • Skatt på alminnelig inntekt er 25 %.
  • Trygdeavgiften for pensjonsinntekt er 5,1 %.
  • Satsen på minstefradraget for pensjonsinntekt er 29 %.  Den nedre grensen  er 4 000 kroner og den øvre grensen er 73 260 kr.
  • Uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt. Trygdeavgift for lønnsinntekt og uføreytelser er 8,2 %. Satsen på minstefradraget for lønnsinntekt og uføreytelser er 43%, den nedre grensen er 31 800 kroner og den øvre grensen er 91 450 kroner.
  • Mottakere av alderspensjon fra folketrygden, mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor og mottakere av supplerende stønad til personer med kort botid i Norge, kan få skattefradrag for pensjonsinntekt i inntektsskatt og trygdeavgift.
  • Ordningen med skattebegrensning for uføre er opphevet fra inntektsåret 2015. Det gjelder en treårig overgangsordning om skattefradrag for uføre for en nærmere angitt gruppe skattytere med negativ kapitalinntekt som følge av bortfall skattebegrensningsregelen fikk en nedgang i inntekt etter skatt.
  • Reglene om særfradrag for uførhet er opphevet fra inntektsåret 2015. For en begrenset gruppe skattytere gjelder det en treårig overgangsordning.
  • Ektefelletillegg etter folketrygdloven til mottakere av alderspensjon og/eller AFP, er skattefritt for pensjonist som ble mottaker av ektefelletillegget før 1. januar 2011
  • Kompensasjonstillegg som utbetales til mottaker av ny AFP i privat sektor er skattefritt

Er du skattemessig bosatt i utlandet og betaler kildeskatt på din norske pensjon, se "Pensjonister som er skattemessig bosatt i utlandet".