Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt

Hvem kan få skattebegrensning?

Skattebegrensning kan gis til mottakere av følgende behovsprøvde ytelser fra folketrygden:

 • overgangsstønad
  - enslig mor eller far dersom overgangsstønaden er innvilget 31. mars 2014 eller tidligere
  - tidligere familiepleier
  - gjenlevende ektefelle
 • etterlattepensjon
 • pensjon til familiepleiere

Skattebegrensning skal gis hvis beregnet inntekt:

 • ikke overstiger beløpsgrensen som fastsettes årlig av Stortinget.(2016: 139 400 kroner) Du skal da ikke betale inntektsskatt og trygdeavgift.
 • overstiger beløpsgrensen og summen av inntektsskatt og trygdeavgift etter ordinær skatteberegning utgjør mer enn 55 prosent av overskytende beløp (differansen mellom beregnet inntekt og beløpsgrensen).

Beregning av inntekten

Beregningsgrunnlaget for skattebegrensning tar utgangspunkt i alminnelig inntekt (nettoinntekt). Et eventuelt tillegg i alminnelig inntekt ved utdeling fra ansvarlig selskap (post 2.7.10 eller 2.7.11) trekkes fra. Deretter legges eventuelt til:

 • særfradrag (post 3.5)
 • skjermingsfradrag i aksjeutbytte og/eller aksjegevinster

Det skal legges til et sjablonmessig inntektstillegg på 1,5 prosent av eventuell nettoformue som overstiger 200 000 kroner. Ved beregningen av inntektstillegget inngår ikke formuesverdi av primærbolig (dvs. egen bolig du er fast bosatt i ved utgangen av inntektsåret) i nettoformuen. Med primærbolig menes her også våningshus på gårdsbruk med naturlig arrondert tomt.

Skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt gis automatisk ved skatteberegningen.