Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Uføretrygd og skatt - spørsmål og svar

  • Skriv ut

Reglene gjelder fra 1. januar 2015

Generelle spørsmål

Spørsmål:

Er uføretrygd noe annet enn uførepensjon?

Svar:

Nei. Uførepensjonen fra NAV gikk fra 1. januar 2015 over til å hete uføretrygd. Vilkårene for å få innvilget dette ble ikke endret. Uføreytelser fra andre pensjonsgivere enn NAV/folketrygde,for eksempel Statens pensjonskasse, vil fortsatt kunne hete uførepensjon. 

Spørsmål:

Er det bare uføretrygden fra NAV/folketrygden som skal skattlegges som lønn?

Svar:

Nei. Alle uføreytelser som tidligere ble skattlagt som pensjon, skal fra 1. januar 2015 skattlegges som lønn. 

Spørsmål:

Er uføretrygden pensjonsgivende inntekt? 

Svar:

Uføretrygden er ikke pensjonsgivende inntekt, men du vil få pensjonsopptjening basert på den inntekten som uføretrygden erstatter. Du får pensjonspoeng til og med året du fyller 66 år, hvis du er født før 1962. Er du født senere, får du opptjening til og med året du fyller 62 år.

For nærmere opplysninger om grunnlaget for pensjonsopptjeningen, kontakt NAV.

Særfradrag for uførhet 

Spørsmål:

Kan man fortsatt få særfradrag for uførhet?

Svar:

Særfradrag for uførhet er opphevet fra 1. januar 2015.

Økningen i uføretrygden fra folketrygden skal i utgangspunktet kompensere for avviklingen av særfradraget. En gruppe skattytere som ikke mottar uføretrygd fra folketrygden, men som mottar uføreytelse etter andre lover fordi ervervsevnen er nedsatt med mindre enn 2/3, fikk tidligere et halvt særfradrag. Denne gruppen vil ikke få kompensert for avviklingen av særfradraget fordi de ikke mottar uføretrygd fra folketrygden, og dermed ikke nyter godt av den økte ytelsen fra folketrygden. For denne gruppen ble det derfor vedtatt en 3-årig overgangsordning.

Overgangsreglene kan gjelde deg dersom du:

  • I 2014 fikk et halvt særfradrag for uførhet, men ikke mottok uførepensjon fra folketrygden
  • har lavere uføregrad enn 2/3 og mottar uføreytelse etter andre lover enn folketrygden Eksempler på lovfestede ordninger er Statens pensjonskasse og pensjonsordningen for sykepleiere. Kommunale pensjonsordninger, individuelle uføreforsirkinger og pensjon over drift er eksempler på ikke-lovfestede ordninger
  • ikke mottar arbeidsavklaringspenger
  • er under 67 år

Særfradraget i 2015 utgjorde1 000 kroner pr. påbegynt måned, for 2016 utgjør det 667 kroner og for 2017 utgjør det 334 kroner.

Skatt og skatteberegning

Spørsmål:

Vil økt skatt på uføretrygden eller uførepensjonen medføre at jeg får mindre utbetalt?

Svar:

NAV/folketrygden har økt størrelsen på uføretrygden for å kompensere for at skattenivået er bltt høyere. Har du en annen pensjonsgiver i stedenfor eller i tillegg til NAV/folketrygden, må du ta kontakt med denne for å få mer informasjon om det er blitt endringer i ytelsen du mottar. Når det gjelder hva den enkelte vil få utbetalt, avhenger dette både av størrelsen på trygden/uføreytelsen, eventuelle tillegg, skatt, fradrag osv. Om man får mer eller mindre utbetalt enn tidligere, kan vi dessverre ikke svare konkret på.

Spørsmål:

Blir skattefradraget etter overgangsreglene regnet ut automatisk?

Svar:

Oppfyller du vilkårene for å få skattefradra etter overgangsreglene, får du dette beregnet automatisk.

Når du mottar skattetrekksmeldingen i desember, vil du se om Skatteetaten har beregnet skattefradrag for deg etter overgangsreglene.

Skattekort og skattetrekk

Spørsmål:

Hvordan finner jeg ut hvor mye skatt jeg skal betale? Skal jeg bruke prosent- eller tabelltrekk?

Svar:

Hvert år i desember får du skattetrekksmeldingen for neste år. Den viser hvilke opplysninger som er lagt til grunn for ditt nye skattekort. Der vil det også fremgå hvilket prosent- eller tabelltrekk du skal ha. Tabelltrekk skal i utgangspunkt brukes hos hovedarbeidsgiveren (den du får utbetalt mest fra). Har du andre arbeidsgivere/pensjonsutbetalere, skal de bruke prosenttrekk.

Spørsmål:

Hvilke tall bruker Skatteetaten til å regne ut skattetrekk? 

Svar:

For beregning av skattetrekket benytter Skatteetaten siste kjente skatteoppgjør som er inntekståret to år tidligere. For eksempel beregner vi skattetrekket for 2017 ved å bruke opplysningene fra skatteoppgjøret for 2015.

Spørsmål:

Når uføretrygdede nå skal beskattes på samme måte som yrkesaktive, vil de uføre da få feriepenger i juni på lik linje med de som er på jobb?

Svar:

Nei. Du opptjener ikke rett til feriepenger på uføretrygd. På den andre siden er det ikke skattetrekk på utbetalingen av trygden i juni måned. Dersom du jobber ved siden av trygden, opptjener du rett på feriepenger av arbeidsinntekten din. Du finner mer informasjon om uføretrygd på nav.no

Spørsmål:

Jeg mottar 100 prosent uføretrygd fra NAV/folketrygden. Jeg ønsker å prøve meg i jobb. Hva gjør jeg med skattetrekk og skattekort? 

Svar:

Det er viktig å sjekke grunnlaget for beregning av ditt skattetrekk på skattetrekksmeldingen som du får i desember og sikre deg at opplysningene stemmer. Hvis du skal ut i jobb, bør du endre skattekortet ditt slik at du tar med både uføretrygd og lønn i grunnlaget. Hvis du har tabellkort, er det viktig å passe på at tabelltrekket kun blir brukt av en utbetaler (hovedarbeidsgiver) for samme tidsrom. Øvrige utbetalere må benytte prosenttrekket. Dersom du ønsker å gjøre endringer,bør du endre skattekortet ditt.

Spørsmål:

Jeg mottar 100 prosent uføretrygd fra NAV/folketrygden. Jeg ønsker å prøve meg i jobb. Må jeg gi beskjed om det til både NAV og Skatteetaten?

Svar:

Ja det er viktig å gi beskjed til begge for at størrelsen på den månedlige utbetalte uføretrygden blir riktig og til Skatteetaten dersom du må endre skattekortet.

Spørsmål:

Hvordan velger NAV/folketrygden hvilket skattetrekk som brukes - tabelltrekk eller prosenttrekk?

Svar:

NAV/folketrygden bruker tabelltrekk hvis du har 100 % uføretrygd, eller hvis det er NAV/folketrygden som utbetaler den høyeste ytelsen.

Spørsmål:

Hva hvis jeg har hatt en vesentlig økning i inntekten fra arbeid? 

Svar:

Da må du bestille et nytt skattekort. Når du endrer skattekortet ditt på skatteetaten.no, vil NAV motta en oppdatering så snart endringen er registrert hos Skatteetaten. 

Overgangsordningen med skattefradrag for uføre

Spørsmål:

Hvem gjelder overgangsreglene for?

Svar:

Overgangsreglene gjelder for uførepensjonister som får en betydelig reduksjon i inntekt etter skatt som følge av overgang til uføretrygd.

Gjelder deg som:

  • Mottok uførepensjon fra folketrygden i 2014 og vil motta uføretrygd fra folketrygden i 2015 - ELLER
  • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) i 2014 og 2015, men ikke har eller har hatt rett til uførepensjon/uføretrygd fra  folketrygden.

I tillegg må du:

  • Ha hatt skattebegrensning i 2014 og ville fått skattebegrensning i 2015 (hvis dagens regler også gjaldt i 2015) - OG
  • Ha hatt negativ kapitalinntekt i 2014 og ha det i 2015. Det vil si større kapitalutgifter, f.eks. renter på boliglån, enn kapitalinntekter som renter av bankinnskudd, skattepliktige leieinntekter, utbytte av aksjer. Er du gift tas det utgangspunkt i dine og din ektefelles samlede kapitalinntekter og kapitalutgifter. Du og din ektefelle må til sammen ha minst en krone mer i kapitalutgifter enn i kapitalinntekter.

Skattefradraget for 2015 settes lik beregnet nedgang i inntekt etter skatt fratrukket 4 000 kroner (maks kr 100 000). Skattefradraget trappes ned jevnt for inntektsårene 2016 (67% av skattefradraget som er gitt i 2015) og 2017 (33% av skattefradraget som er gitt for 2015) og bortfaller fra og med inntektsåret 2018.

Skattefradraget gis i inntektsskatt og trygdeavgift.

Spørsmål:

Jeg har 1,2 mill i gjeld.  Vil jeg komme inn under de nye overgangsreglene?

Svar:

Det vet vi ikke. Vi kan dessverre ikke svare på spørsmål om den enkeltes individuelle posisjon. Du kan lese mer om overgangsreglene ovenfor. 

Kildeskatt

Spørsmål:

Hva skjer med de som bor i utlandet? Er kildeskatten påvirket av de nye reglene?

Svar:

Kildeskatten på 15 prosent blir videreført. Den blir ikke påvirket av de nye reglene.

Friinntektsgrensen på 60 000 kroner

Spørsmål:

Jeg er 100 % ufør og mottar en liten tilleggspensjon fra KLP ved siden av pensjonen fra NAV. Blir tilleggspensjonen fra KLP regnet som inntekt i relasjon til friinntektsgrensen min på 60 000? 

Svar:

Nei. Pensjonen din fra KLP vil ikke regnes inn i beløpsgrensen din på 60 000 kroner per år.

Kombinasjon av uføretrygd og lønn

Spørsmål:

Hvorfor skattlegges uføretrygden som lønn? 

Svar:

For at de som kan jobbe ved siden av skal slippe å forholde seg til to ulike skatteregler. Fra 1. januar 2015, ble både uføretrygd og lønnsinntekt skattlagt som lønnsinntekt, og ikke som pensjonsinntekt og lønnsinntekt. Stortingets vedtak om at bruttoytelsen for nye uføre skal økes til 66 % av tidligere inntekt opp til 6 G, forutsetter at ny uføretrygd skattlegges som lønn.

Regulering av G

Spørsmål:

Blir uføretrygden oppjustert årlig når G-reguleringen kommer?

Svar:

Ja, den blir oppjustert sammen med G-reguleringen.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.