Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Utvidet fradragsrett for personer fra EU/EØS med begrenset skatteplikt

Personlige og familiemessige fradrag

Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du ha en utvidet fradragsrett når minst 90 prosent av din inntekt av arbeid, pensjon, uføreytelser eller virksomhet beskattes i Norge. Den utvidede fradragsretten omfatter de fleste ordinære fradrag. Omfattes du av reglene om utvidet fradragsrett, har du blant annet rett til fulle årsfradrag for fradrag som ellers begrenses i forhold til hvor lenge du oppholder deg i Norge i inntektsåret. Du kan også ha rett på blant annet foreldrefradrag for pass og stell av barn.

Er du gift, skal din ektefelles inntekt tas med i vurderingen av om dere betaler skatt i Norge av minst 90 prosent av inntektene deres. Har du felles barn med samboer skal samboers inntekt tas med når du krever foreldrefradrag.

Du må dokumentere at betingelsene for å få fradrag etter reglene for bosatte skattytere er oppfylt. Du må legge fram tilstrekkelige opplysninger om dine (og ektefellens) inntekter utenfor Norge til at det kan vurderes om minst 90 prosent av inntektene ved arbeid, pensjon, uføreytelser eller virksomhet er skattepliktige i Norge. Er du samboer og krever foreldrefradrag, må du også opplyse om samboers inntekt.

Fradrag for gjeldsrenter

Postene 3.3.1/3.3.2 Gjeldsrenter i Norge og i utlandet

Er du bosatt i et EØS-land og begrenset skattepliktig til Norge, kan du også få fradrag for gjeldsrenter etter de samme reglene som en person som er bosatt i Norge. Dette gjelder bare når minst 90 prosent av din samlede inntekt er skattepliktig i Norge. Har du fast eiendom eller virksomhet i utlandet som ikke kan beskattes i Norge som følge av en skatteavtale, skal rentefradraget begrenses. Innenfor EU/EØS gjelder dette når du har fast eiendom eller virksomhet i Belgia, Italia eller Kroatia. Har du fast eiendom i et av disse landene og ingen skattepliktig formue i Norge, vil rentefradraget i praksis falle bort.

Det er særskilte regler hvis du eier bolig eller fritidsbolig i et annet EØS-land, og inntekt og gevinst er skattefri i Norge etter skatteavtalen med det landet boligen eller fritidsboligen ligger. Da får du likevel fullt fradrag for gjeldsrenter. For inntektsåret 2016 gjelder dette hvis du har bolig eller fritidsbolig i Belgia, Italia og Kroatia. Har du fått fradrag for gjeldsrentene i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger, får du ikke fradrag for dette beløpet i Norge. Du må derfor opplyse om hvilke fradrag du har krevd i det landet der boligen eller fritidsboligen ligger.

Du må legge fram tilstrekkelige opplysninger om dine inntekter utenfor Norge til at det kan vurderes om minst 90 prosent av inntektene er skattepliktige i Norge. Utenlandske renter må dokumenteres.

Krever du fradrag for gjeldsrenter, skal du i visse tilfeller beskattes for renteinntekter mv. fra norske kilder.