Formue og gjeld

Er du ikke skattepliktig som bosatt i Norge, er du bare skattepliktig for formue i fast eiendom i Norge og eiendeler i næringsvirksomhet som drives i Norge. Er skattemeldingen forhåndsutfylt med annen formue enn fast eiendom i Norge, skal du stryke beløpene.

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, er du skattepliktig i Norge for formue både i Norge og i utlandet. Beskatningsretten kan være begrenset etter en eventuell skatteavtale.

Det er formuen og gjelden per 31.12.2016 du skal oppgi.

Post 4.1.1 Innskudd i norsk bank

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, er innskudd i norske banker skattepliktig.

Post 4.1.4/4.1.5/4.1.7/4.1.8 Aksjer og andeler i fond

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, er formue i aksjer og andeler i fond skattepliktig.

Post 4.1.9 Innskudd i utenlandsk bank

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, er innskudd i utenlandsk bank skattepliktig. Du skal føre innskudd i utenlandske banker her. Innskuddene spesifiseres i skjemaet «Bankinnskudd i utlandet» (RF-1231), som skal leveres sammen med skattemeldingen.

Post 4.3.2 Fast eiendom i Norge

Her fører du formuesverdien av bolig i Norge. Fritidsbolig i Norge føres i post 4.3.3 og annen fast eiendom i Norge i post 4.3.5.

Post 4.6.1 Fast eiendom i utlandet

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, skal du føre formuesverdien av fast eiendom i utlandet her. Formuesverdi for fast eiendom i utlandet skal fastsettes etter norske regler. Bolig- og fritidseiendommer i utlandet formuesverdsettes etter de reglene som gjelder for fritidseiendommer i Norge.

For eiendommer som ikke tidligere har fått fastsatt en formuesverdi etter norske regler settes formuesverdien til maksimalt 30 prosent av markedsverdi i utlandet. Eventuell formuesverdi fastsatt av utenlandske skattemyndigheter skal ikke legges til grunn.

Post 4.6.2 Annen skattepliktig formue i utlandet

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, skal du føre all annen formue i utlandet enn utenlandske bankinnskudd og fast eiendom her, når formuen er skattepliktig i Norge:
• utenlandske aksjer og andre verdipapirer
• andeler i utenlandske aksjefond 
• andeler i utenlandske obligasjons-/pengemarkedsfond 
• utestående fordringer på utenlandske debitorer 
• utenlandske selskapsandeler som ikke er næringsinntekt
• verdien av kapitalforsikringer i utenlandske selskaper 
• annen formue i utlandet