Lønn og andre inntekter

Opplysninger om inntekt og andre ytelser i skattemeldingen

Utfylling av postene om lønn mv. skal bygge på de opplysningene arbeidsgiveren din har innrapportert til Skatteetaten i a-meldingen. Hva som er rapportert inn på deg kan du selv sjekke i innsynstjenesten Mine inntekter og arbeidsforhold - innsyn i hva som er rapportert inn. Du skal ha mottatt en sammenstilling fra din arbeidsgiver over innrapporterte inntekter, fradrag og trekk innen 01.02.2017. Har du ikke mottatt en slik oppgave, må du likevel oppgi disse inntektene. Du må også ta kontakt med din arbeidsgiver og be om en slik sammenstilling. 

Post 2.1.1 Lønn, godtgjørelser, naturalytelser mv.

Her skal du føre lønn, honorar, sluttvederlag, feriepenger og andre ytelser fra arbeidsgiver, for eksempel fordel ved fri bruk av bil, hel eller delvis fri bolig, fritt arbeidstøy mv. Her fører du også lønn mv. som du har mottatt etter at du forlot Norge.

Naturalytelser som skattepliktig del av ulykkesforsikring og yrkesskadeforsikring, og skattepliktig fordel av fri bolig i arbeidsforhold føres også her.

  • Fordel ved fri kost, kr 87 per dag, er skattepliktig.
  • For sokkelarbeidere er fri kost skattefri for arbeidstakere med skattepliktig lønnsinntekt under kr 600 000.
  • Smusstillegg føres her etter fradrag av 1/3 av beløpet, maksimalt kr 2 415.
  • Andre skattepliktige ytelser som ikke skal føres i andre poster, skal du også føre her.

Fordel ved fri bil

Fordel ved fri bil skal fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 293 200 og 20 prosent av overskytende listepris. Fordelen beregnes med utgangspunkt i 75 prosent av bilens listepris i følgende tilfeller:

• for biler eldre enn 3 år pr. 1. januar i inntektsåret
• for skattytere som godtgjør at yrkes kjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret
For el-biler gjelder særlige regler.

Ved fri bil i deler av inntektsåret fastsettes fordelen forholdsmessig etter hvor lenge du har hatt fri bil.

Post 2.1.2 Inntekt som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk

Inntekt som gir rett til særskilt fradrag for sjøfolk, vil vanligvis være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Hvis ikke skal du føre inntekten her. Særskilt fradrag for sjøfolk føres i post 3.2.13.

Post 2.1.4 Overskudd på utgiftsgodtgjørelse

Utgiftsgodtgjørelse er en ytelse som skal dekke dine kostnader i forbindelse med arbeid, oppdrag eller verv, for eksempel kost-, reise- og bilkostnader. Godtgjørelse som dekker dine private kostnader er vanligvis fullt ut skattepliktig, for eksempel godtgjørelse for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeidssted. 

Hvis du lønnes på nettolønnsavtale skal skattepliktig overskudd beregnes etter følgende satser:

  • Hotell: kr 639 pr. døgn. Kr 568 hvis du har frokost inkludert i losji.
  • Pensjonat: kr 307 pr. døgn. Satsen gjelder både for gifte og enslige.
  • Hus/leilighet: kr 200 pr. døgn for enslige pendlere, gifte med familien i utlandet og samboende med egne/felles barn i utlandet.
  • Brakke/hybel/campingvogn: kr 200 pr. døgn for både gifte og enslige.
  • Bor du i brakke uten kokemuligheter er fradragssatsen kr 307. Kokemulighet skal forstås slik at hvis minst ett av måltidene pr. dag, for eksempel frokost eller aftens kan lages på brakken, gis det kun fradrag etter laveste sats.

Nærmere om behandlingen av utgiftsgodtgjørelser, blant annet mer om brutto- og nettometoden, se Arbeidsgivers dekning av utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet. 

Post 2.8.5 Inntekt av fast eiendom

Inntekt av fast eiendom i Norge er alltid skattepliktig i Norge og skal oppgis i skattemeldingen.

Fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig når du er skattepliktig som bosatt i Norge. Ligger den faste eiendommen i et land som Norge har en skatteavtale med og som anvender fordelingsmetoden for å unngå dobbeltbeskatning, skal inntekten av den faste eiendommen ikke beskattes i Norge. Eiendommens formuesverdi må likevel oppgis. For beregning av formuesverdi for fast eiendom i utlandet se post 4.6.1.

Når inntekt av fast eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge, skal inntekten fastsettes etter norske regler. Egen bruk av bolig/fritidsbolig i utlandet er skattefri på samme måte som når boligen/fritidsboligen ligger i Norge. For mer informasjon, se post 2.8.5 Inntekt av fast eiendom i utlandet.

Aksjer og andeler i fond

Postene 3.1.5,  3.1.6,  3.1.7,  3.1.8,  3.1.9 og 3.1.10 

Er du ikke skattepliktig som bosatt i Norge, skal utbytte på/gevinst ved salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i fond ikke føres i skattemeldingen. Står det et forhåndsutfylt beløp i en av disse postene, skal du stryke beløpet.

Er du skattepliktig som bosatt i Norge, er utbytte på/gevinst ved salg av norske og utenlandske aksjer og andeler i fond skattepliktig i Norge.

Utbytte og avkastning av andeler i fond som ikke er forhåndsutfylt i post 3.1.5 og post 3.1.6, skal du føre i post 3.1.7.

Gevinst ved salg og annen realisasjon av norske og utenlandske aksjer og andeler i fond fører du i post 3.1.8post 3.1.9 eller post 3.1.10.

For mer informasjon, se skatteetaten.no/aksjer.