Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker

Er du utenlandsk arbeidstaker som er begrenset skattepliktig i Norge for lønnsinntekt, kan du velge å kreve standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker istedenfor en del andre fradrag du kan ha krav på.  

Har din ektefelle også krav på standardfradrag, må dere begge eller ingen av dere kreve standardfradrag.

Fradraget er 10 prosent av brutto arbeidsinntekt og høyst kr 40 000. Fradraget reduseres ikke selv om du har vært i Norge kun deler av året.

Standardfradraget føres i post 3.3.7

Utenlandske arbeidstakere som oppholder seg i Norge så lenge at de blir skattepliktig som bosatt, kan kreve standard fradrag for utenlandsk arbeidstaker ved fastsettingen for de to første inntektsårene de skattlegges som bosatte i Norge. Ved bruk av standardfradrag faller en rekke andre fradrag bort.

De mest aktuelle fradragene som faller bort når du er skattepliktig som bosatt og bruker standardfradraget:

 • fradrag for faktiske kostnader av den art som inngår i minstefradraget
 • fradrag for arbeidsreise
 • merkostnader ved opphold utenfor hjemmet, herunder kost, losji og besøksreiser. Dette gjelder også fradrag for pendlerkostnader ved pendling fra et hjem i utlandet.
 • gjeldsrenter, for eksempel fradrag for tillagt fordel ved rimelige lån i arbeidsforhold
 • foreldrefradrag
 • innbetaling til individuell pensjonsavtale (IPS) etter skatteloven
 • tap ved realisasjon av aksjer
 • underskudd i virksomhet

Personer som er lønnsmottakere og oppholder seg i Norge uten å bli skattepliktig som bosatt her, kan velge mellom standardfradrag og fradrag for kostnader knyttet til den lønnsinntekt som beskattes i Norge.

De mest aktuelle fradragene som faller bort når du er begrenset skattepliktig i Norge og bruker standardfradraget:

 • fradrag for faktiske kostnader av den art som inngår i minstefradraget
 • fradrag for arbeidsreise
 • merkostnader ved opphold utenfor hjemmet, herunder kost, losji og besøksreiser. Dette gjelder også fradrag for pendlerkostnader ved pendling fra et hjem i utlandet.
 • gjeldsrenter på lån knyttet til fast eiendom i Norge (som ikke dekkes av inntekt av den faste eiendommen)

Personer som oppholder seg/er bosatt i Norge hele inntektsåret, vil i tillegg til standardfradraget ha krav på fullt minstefradrag og personfradrag. Personer som bor i Norge en del av inntektsåret, vil i tillegg til standardfradraget ha krav på forholdsmessige minstefradrag og personfradrag etter hvor lenge de har vært bosatt i Norge. Personer som er lønnstakere, men ikke skattepliktig som bosatt, vil i tillegg til standardfradraget ha krav på forholdsmessige minstefradrag og personfradrag etter hvor lenge de har hatt skattepliktig inntekt i Norge..

Det er mulig å få følgende fradrag i tillegg til standardfradraget dersom vilkårene er oppfylt:

 • fradragsberettiget tilskudd til norsk offentlig eller privat pensjonsordning i arbeidsforhold
 • fradragsberettiget fagforeningskontingent 
 • særskilt fradrag for sjøfolk

Listen er ikke uttømmende.

Statsborgere i et EU/EØS-land kan også ha krav på fradrag for tilskudd til en pensjonsordning i et annetEU/EØS-land. Utvidet fradragsrett for personer fra EU/EØS med begrenset skatteplikt

Pendler du til hjem i utlandet?

Om bruk av standardfradrag når arbeidsgiver dekker utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet, se regler for standardfradrag og arbeidsgivers dekning av utgifter til kost, losji og besøksreiser ved pendling fra utlandet.