Unndratt inntekt/formue i utlandet

  • Skriv ut

Har du inntekt og/eller formue i utlandet som det ikke er betalt skatt av tidligere, kan du unngå tilleggsskatt ved å benytte deg av frivillig retting.

Hva er frivillig retting?

Frivillig retting er når skattyter selv eller gjennom fullmektig tar kontakt med skattekontoret for å få rettet tidligere års likninger slik at formue og/eller inntekt som ikke har vært oppgitt, blir beskattet. 

Skattekontoret vil endre likningen og skrive ut nytt skatteoppgjør. Det blir ikke ilagt tilleggsskatt, men det beregnes renter av den skatten som skulle ha vært betalt. Skatteetaten anmelder ikke forholdet til politiet.

Hvordan unngå tilleggsskatt?

Gir du opplysningene frivillig og på eget initiativ kan du vanligvis regne med at du ikke får tilleggsskatt på beløpet, såkalt skatteamnesti eller frivillig retting. Det er et vilkår at du ved rettingen gir fullstendige og korrekte opplysninger.
Du må likevel betale inntekts- og/eller formuesskatt på den unndratte inntekten/formuen, i tillegg til renter.

Når er vilkårene for frivillig retting oppfylt?

  • Du må gi opplysningene frivillig. Rettingen må ikke være fremkalt av undersøkelser som skattemyndighetene har satt i verk, eller av opplysninger som skattemyndighetene har fått fra andre.
  • Du må gi tilstrekkelige opplysningene til at skattekontoret kan beregne riktig skatt. Du må lage en oppstilling som viser hvor mye formue/inntekt som skulle vært oppgitt det enkelte år. Opplysningene må være dokumentert.
  • Du må gi opplysninger om formuens/inntektens opprinnelse.

Hva må du gjøre og hvem kan du kontakte?

Du må  skrive et brev og gi opplysninger om formuen og/eller inntekten og hvor den kommer fra. Legg ved dokumentasjon (beholdningsoppgaver, inntektsoppgaver og eventuelle oppgaver over gevinst/tap) og nødvendige skjemaer (se nedenfor). Merk brevet "Frivillig retting" og send det til skattekontoret.

Skatteetaten har opprettet egne telefonnumre du kan benytte deg av: 

Skatt øst 24 14 85 69
Skatt sør 

934 97 973
976 70 029 

Skatt vest 55 57 35 59
Skatt Midt-Norge 90 59 68 91
Skatt nord  76 96 42 13 

Hvor mange år kan endres?

Skattekontoret kan endre ligningen 10 år tilbake i tid. Tar du kontakt med skattekontoret i 2015, kan skattekontoret rette ligningen for årene 2005-2014. Dette gjelder også som hovedregel når henvendelsen kommer fra skattyters bo eller arvinger. 

Har du konto i utlandet?

Har du en vanlig innskuddskonto, er renteinntektene skattepliktige. Bankene sender som regel ut en egen oppgave over inntektene.

Har du en mer sammensatt formue (for eksempel verdipapirer som aksjer, obligasjoner og lignende) som er forvaltet av en bank/finansinstitusjon, må du oppgi både avkastningen av hele formuen og gevinster/tap av de verdipapirer som er realisert. Avkastning og gevinster er skattepliktige og tap er fradragsberettigede. Det er ikke alle banker/forvaltere i utlandet som lager oppstillinger over gevinster/tap. Da må du selv regne ut gevinst/tap med utgangspunkt i de oppgavene som du har fått fra banken/forvalteren. 

Skattekontoret aksepterer ikke at du bare oppgir endringen av formuen fra 1. januar til 31. desember for å komme frem til skattepliktig inntekt for det enkelte året. 

Dersom bankoppgavene oppgir beløp i utenlandsk valuta, må den utenlandske valutaen omregnes til norske kroner.

Krever du fradrag for skjerming?

Fra og med inntekståret 2006 kan det kreves fradrag for skjerming ved fastsettelse av skattepliktig aksjeutbytte og/eller gevinst. Krever du skjermingsfradrag må du fylle ut skjema RF 1059. 

Har du mottatt lønn fra utlandet?

Lønnsinntekt for arbeid utenfor Norge skal oppgis i den norske selvangivelsen. Slik lønn er ofte beskattet i det landet der arbeidet er utført. Selv om lønnsinntekten er beskattet i arbeidslandet, skal den også beskattes i Norge eller tas med ved beregningen av norsk skatt på dine øvrige inntekter. Når lønnen skal beskattes i Norge, får du fradrag for skatt betalt i arbeidsstaten (begrenset til den norske skatten på din utenlandsinntekt). For å få fradrag for utenlandsk skatt må du fylle ut skjema "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF 1147). Når lønnen bare skal tas med ved beregningen av norsk skatt på dine øvrige inntekter, må du fylle ut skjema "Nedsetting av inntektsskatt på lønn" (RF 1150).

Har du lønn som er beskattet i et annet nordisk land, eller krever du å få satt ned skatten etter ettårsregelen (skatteloven § 2-1 tiende ledd), må du fylle ut skjema «Nedsetting av inntektsskatt på lønn» (RF 1150).

Det gjelder særskilte regler for grensegjengere og noen andre arbeidstakergrupper, for eksempel sjømenn, flyvende personell, sokkelarbeidere og offentlig ansatte.

Har du mottatt pensjon fra utlandet?

Pensjon utbetalt fra andre land skal oppgis i den norske selvangivelsen. Slik pensjon er ofte beskattet i utbetalingslandet. Selv om pensjonen er beskattet i utbetalingslandet skal den i de fleste tilfeller også beskattes i Norge. Når pensjonen skal beskattes i Norge får du fradrag for skatt betalt i utbetalingslandet (begrenset til den norske skatten på din utenlandsinntekt). For å få fradrag for utenlandsk skatt må du må fylle ut "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF 1147).

Har du pensjon fra utlandet som ikke skal beskattes i Norge, må du likevel gi opplysninger om type pensjon, beløp og hvilket land den utbetales fra. Skattefrie alderspensjoner har betydning for beregningen av skattefradrag for pensjonsinntekt fra 2011. 

Har du betalt skatt i utlandet?

Når den utenlandske formuen og /eller inntekten er beskattet i utlandet og du krever fradrag i den norske skatten for den skatten du har betalt i utlandet, må du legge ved dokumentasjon som viser hvilken skatt som er endelig utlignet og betalt i utlandet. Du må også fylle ut og legge ved skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag " (RF 1147). Er den utenlandske skatten mangelfullt dokumentert, anbefaler vi at du gir opplysninger om hvordan skatten er betalt. 

Hvilke skatter kan du kreve fradrag for?

Det kan gis kreditfradrag for utenlandsk skatt som:

  • er en direkte skatt, det vil si utenlandsk inntektsskatt, formuesskatt eller tilsvarende skatt.
  • er utlignet på formue eller inntekt med kilde i vedkommende stat.
  • ikke overstiger den skatt som kildestaten kan kreve i henhold til skatteavtale.
  • er endelig fastsatt, f.eks. ved utbetalingen eller ved ordinær ligning i utlandet, og er betalt.

I stedet for kreditfradrag kan du kreve fradrag i inntekt for de samme utenlandske skattene.

Har du fast eiendom i utlandet?

Formue i, inntekt av og gevinst ved salg av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Du må alltid opplyse om fast eiendom i utlandet og gjøre rede for inntekt og lignende, og hvordan bruken av eiendommen har vært.

Formue/Likningsverdi

Formue i fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Eiendommen kan imidlertid være unntatt fra formuesskatteplikt etter skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger. Du må gi opplysninger om all formue i fast eiendom i utlandet (land, matrikkelnummer, anskaffelsesdato, kostpris og lignende). 

Likningsverdi for fast eiendom i utlandet skal fastsettes etter norske regler. Bolig- og fritidseiendommer i utlandet verdsettes etter de regler som gjelder for fritidseiendommer i Norge. Eiendommer i utlandet og fritidseiendommer i Norge verdsettes til maksimalt 30 % av markedsverdien. 

Nedenfor fremgår tidligere års prosentvise justeringer av likningsverdier. Disse justeringene er relevante dersom du har vært eier av eiendommen i flere år. 

Eksempel 

Eiendommen er kjøpt i 2008 for NOK 1 000 000. Beregnet ligningsverdi for 2008 kan høyst være kr 300 000 (30 % av kr 1 000 000). For 2009 forhøyes ligningsverdien til 330 000 (+ 10 %). For 2010 og 2011 er ligningsverdien uforandret kr 330 000. For 2012 forhøyes ligningsverdien til 363 000 (+ 10 %).

År    Økning/reduksjon År Økning/reduksjon

2015

0%    

2014

10% 2004  0%

2013

0% 2003 -5%
2012 10% 2002 0%
2011 0% 2001 15%
2010 0% 2000 10%
2009 10% 1999 0%
2008 10% 1998 5%
2007 10% 1997 0%
2006 25% 1996 0%
2005 0% 1995 10%

Inntekt av fast eiendom i utlandet

Inntekt av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig i Norge. Inntekten kan imidlertid være unntatt fra skatteplikt etter skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger. 

Når inntekt av fast eiendom i utlandet er skattepliktig i Norge, skal inntekten fastsettes etter norske regler. Egen bruk av bolig/fritidsbolig i utlandet er skattefri på samme måte som når boligen/fritidsboligen ligger i Norge. Har du skattepliktige leieinntekter av fast eiendom i utlandet, må du må fylle ut og levere skjema "Utleie mv. av fast eiendom" (RF‑1189). Det gjelder spesielle regler for skog- og landbrukseiendommer.

Er inntekten av den faste eiendommen skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten på inntekten. Krever du fradrag for utenlandsk skatt, må du dokumentere at du har betalt skatt i utlandet. Du må også fylle ut og levere skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF‑1147).

Gevinst eller tap ved salg av fast eiendom i utlandet

Gevinst eller tap ved realisasjon av fast eiendom i utlandet er i utgangspunktet skattepliktig eller fradragsberettiget til Norge. Gevinst ved salg av bolig er skattefri når du har eid boligen i mer enn 12 måneder, og du i din eiertid har brukt den som egen bolig i minst 12 av de siste 24 måneder før salget. Gevinst ved salg av fritidsbolig er skattefri når du har brukt den som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene, og den ble solgt mer enn fem år etter at den ble kjøpt. Gevinsten kan også være unntatt fra skatteplikt etter skatteavtalen med det landet der eiendommen ligger. Når en gevinst er skattfri etter intern rett eller skatteavtale, er det ikke fradragsrett for tap.

Når gevinst ved realisasjon av fast eiendom er skattepliktig til Norge, skal gevinsten eller tapet fastsettes etter norske regler. Du må gi opplysninger om eiendommen og om hvordan du har beregnet gevinsten eller tapet. 

Er gevinsten skattepliktig i Norge, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den utenlandske skatten på gevinsten. Krever du fradrag for utenlandsk skatt, må du dokumentere at du har betalt skatt i utlandet.

Du må også fylle ut og levere skjemaet "Fradrag for skatt betalt i utlandet av person - kreditfradrag" (RF‑1147).

Avtaler med skatteparadiser

Norge har undertegnet en rekke avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med land som har sekretessebestemmelser. Dette gir Skatteetaten rett til å innhente blant annet opplysninger fra banker og finansinstitusjoner, samt hvem som står bak selskaper som er etablert der. Se oversikten over landene som Norge har inngått avtale med.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.