Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

Bosted etter skatteavtalen

Oppholder du deg i utlandet, men ikke oppfyller vilkårene for opphør av skatteplikt til Norge etter de reglene som er nevnt over, er du fremdeles skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett. Om du både er skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, og skattemessig bosatt i oppholdslandet etter det landets interne rett, skal bostedsspørsmålet avgjøres etter bestemmelsene i skatteavtalen mellom Norge og det andre landet. Det samme gjelder om du blir skattemessig bosatt i Norge og fortsatt er skattemessig bosatt i det landet som du har flyttet fra.

Hvor er du bosatt etter skatteavtalen og hvilken betydning har det?

Når du er skattemessig bosatt i begge land, skal din bostedsmessige status avgjøres etter bestemmelsene i skatteavtalens artikkel om skattemessig bopel (vanligvis artikkel 4). Etter denne bestemmelsen skal du anses som bosatt i det land der du disponerer fast bolig. Har du fast bolig i begge land, er det avgjørende hvor du har de ”sterkeste personlige og økonomiske forbindelser (sentrum for livsinteressene)”. Om dette ikke gir noe klart svar, eller du ikke har fast bolig i noen av landene, skal du anses skatteavtalemessig bosatt i det landet der du har vanlig opphold. Har du vanlig opphold i begge land skal du anses bosatt i det landet der du er statsborger.

Bosted etter skatteavtalen vil ha betydning for hvilke inntekter som kan beskattes i Norge.

Er du skattemessig bosatt i Norge etter norsk intern rett, men bosatt i et annet land etter skatteavtalen, er du som regel bare skattepliktig til Norge for lønnsinntekt som er opptjent i Norge, fast eiendom eller næringsinntekt i Norge og aksjeutbytte fra norske selskaper. Du kan også være skattepliktig for pensjon og uføreytelser fra Norge og for formue.

Er du bosatt i Norge etter både intern rett og skatteavtalen, er du i utgangspunktet skattepliktig til Norge for hele din formue og inntekt. Skatteavtalen har regler om unngåelse av dobbeltbeskatning og den kan begrense skatteplikten til Norge.

Dokumentasjon av bosted i utlandet

Mener du at du er bosatt i et annet land etter skatteavtalens artikkel 4 må du dokumentere dette overfor skattekontoret i Norge. Du må legge fram en bekreftelse fra skattemyndighetene i det andre landet som uttrykkelig angir at skattemyndighetene anser deg for å være skattemessig bosatt der etter skatteavtalen (Certificate of Residence). Bekreftelsen må være i original og den må vise til skatteavtalen med Norge og angi hvilket tidsrom den gjelder for. Skattekontoret kan kreve at du legger fram en ny bekreftelse for hvert inntektsår.

Selv om du leverer en slik bekreftelse der det fremgår at det andre landets skattemyndigheter anser deg som skatteavtalemessig bosatt der, skal skattekontoret gjøre en selvstendig vurdering av hvor du skal anses som bosatt etter skatteavtalen. Kriteriene for denne vurderingen står i skatteavtalens artikkel 4 nr. 2.

Bor du i et annet land og mener at tilknytningen til dette landet er slik at du er bosatt der etter skatteavtalen, bør du selv ta opp dette spørsmålet med skattekontoret i Norge. Du må da legge fram en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) og gi de opplysninger om din tilknytning til det andre landet og til Norge som er nødvendige for at skattekontoret kan vurdere bostedsspørsmålet. Det samme gjelder hvis du faktisk blir beskattet for den samme inntekt i både det andre landet og i Norge.

Dersom en dobbeltbeskatningssituasjon ikke blir løst på denne måten, må du ta saken opp med skattemyndighetene i det landet du mener du er bosatt. Er du bosatt i et annet land enn Norge, skal du ta opp saken enten med Finansdepartementet i det landet eller med den skattemyndighet som har fått fullmakt til å behandle slike dobbeltbeskatningssaker. Finner den myndigheten som behandler saken, at du er skattlagt for samme inntekt i to land, skal de ta saken opp med Skattedirektoratet eller Finansdepartementet i Norge dersom de ikke selv kan fjerne dobbeltbeskatningen. Er du bosatt i Norge, kan du ta opp saken med Skattedirektoratet.

Er du skattemessig bosatt i Norge etter norske interne regler, men bosatt i et annet land etter en skatteavtale, har du alltid plikt til å levere fullt utfylt selvangivelse til norske skattemyndigheter.

Reglene om skattemessig bosted i Norge ved inn- og utflytting står i skatteloven § 2-1 annet til sjette ledd.