Opphør av skattemessig bosted ved utflytting fra Norge (emigrasjon)

Det er bare om du tar fast opphold i utlandet at du kan anses som skattemessig utflyttet fra Norge. Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke det skattemessige bosted i Norge.

For at ditt skattemessige bosted i Norge skal opphøre ved utflytting må du godtgjøre:

  • at du har tatt fast opphold i utlandet
  • at du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret
  • at du eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge 

Har du bodd mindre enn 10 år i Norge før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, opphører ditt skattemessige bosted i Norge i det inntektsår samtlige av disse tre vilkårene er oppfylt.

Har du bodd i Norge i til sammen 10 år eller mer før det inntektsåret du tar fast opphold i utlandet, kan det skattemessige bosted i Norge først opphøre etter utløpet av det tredje inntektsåret etter det året du tok fast opphold i utlandet.

For at ditt skattemessige bosted skal opphøre må du oppfylle følgende krav i hvert av de tre inntektsårene etter at du tok fast opphold i utlandet:

  • oppholdet i Norge må ikke overstige 61 dager
  • du selv eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) må ikke disponere bolig i Norge 

Eksempel
Per og Kari er begge pensjonister. De har solgt boligen i Norge og flyttet til Spania høsten 2013. De har fortsatt en hytte i Norge som de har hatt i 20 år. De planlegger å være i Norge i seks uker hver sommer og 1 uke hver jul. Per og Kari vil være skattemessig bosatt i Norge til og med 31. desember 2016. Hvis de oppholder seg i Norge i mer enn 61 dager, vil de fortsette å ha skattemessig bosted i Norge etter 2016.

Disse reglene gjelder alle som har bodd i Norge i en eller flere perioder i til sammen mer enn 10 år.

Vær oppmerksom på at alle hele eller deler av kalenderdøgn regnes med ved beregning av opphold i Norge.

Vilkåret om at du ikke må disponere bolig i Norge betyr at verken du eller din ektefelle, samboer eller dine mindreårige barn må eie (direkte eller indirekte), leie eller på annet grunnlag ha rett til å bruke en bolig i Norge. Mindreårige barn som bor sammen med en tidligere ektefelle eller samboer i Norge, anses normalt ikke å disponere bolig i Norge.

Med bolig menes enhver boenhet som har vært brukt som bolig. Videre menes enhver boenhet med innlagt helårs vann og avløp, forutsatt at man ikke på grunn av reguleringsplan e.l. har vært avskåret fra å benytte den som bolig på utflyttingstidspunktet.

Du kan likevel ha fritidsbolig eller annen fast eiendom i Norge etter utflyttingen uten at det er til hinder for at ditt skattemessig bosted i Norge kan opphøre. Dette gjelder boenheter som ikke regnes som bolig, det vil si boenheter uten innlagt helårs vann og avløp, og boenheter som på grunn av reguleringsplan e.l. ikke kan benyttes som bolig på utflyttingstidspunktet. Det gjelder også for andre boenheter som er anskaffet minst fem år før det året du flyttet til utlandet. Det er en forutsetning at verken du, din ektefelle, samboer eller barn, har benyttet boenheten som bolig i løpet av de siste fem år før utflyttingsåret.

Du vil alltid være skattemessig bosatt i Norge i utflyttingsåret og i de tre etterfølgende inntektsårene hvis du har bodd i Norge i 10 år eller mer før det inntektsår du tar fast opphold i utlandet. I denne perioden må du levere selvangivelse i Norge på samme måte som da du bodde her. Du må godtgjøre at du i denne perioden ikke har disponert bolig i Norge og at du ikke har oppholdt deg her mer enn 61 dager i året. Plikten til å levere norsk selvangivelse bortfaller først når likningsmyndighetene i Norge har godtatt at det skattemessige bostedet i Norge er opphørt.

Norsk beskatningsrett kan være begrenset som følge av bestemmelser i skatteavtalene Norge har inngått med andre land.