Skattemessig bosted ved innflytting til Norge

Reglene om skattemessig bosted ved innflytting til Norge gjelder for deg som ikke tidligere har bodd i Norge. Reglene gjelder også for deg som har bodd i Norge tidligere, om du har fått godkjent skattemessig utflytting (emigrasjon).

Oppholder du deg i Norge i mer enn 183 dager i en tolvmånedersperiode, blir du skattemessig bosatt i Norge. Det samme gjelder om du oppholder deg i Norge i mer enn 270 dager i løpet av en trettiseksmånedersperiode. Alle hele eller deler av kalenderdøgn med opphold i Norge tas med ved beregning av antall dager.

Oppholder du deg mer enn 183 dager i Norge i innflyttingsåret, er du skattemessig bosatt fra første dag du oppholder deg i Norge. Fordeler de 183 dagene seg på to inntektsår, blir du skattemessig bosatt fra 1. januar i år to. (Du vil være begrenset skattepliktig i året før. Det vil si at du bare er skattepliktig for visse inntekter med tilknytning til Norge.)

Oppholder du deg i Norge mer enn 270 dager i en trettiseksmånedersperiode, er du skattemessig bosatt fra 1. januar i det året oppholdet overstiger 270 dager. (Du vil være begrenset skattepliktig i de(t) foregående år.)

Du kan oppholde deg i gjennomsnitt 90 dager per år i Norge uten å bli skattemessig bosatt i Norge.

Eksempel
Johan er pensjonist og emigrerte til Frankrike i 2003. Han oppholder seg i Norge hver sommer og hver jul. Hvis Johan oppholder seg i Norge i mer enn 270 dager i en periode på 36 måneder, dvs. mer enn 3 måneder per år i gjennomsnitt, vil han bli skattemessig bosatt i Norge. Han vil da bli skattepliktig i Norge og ha plikt til å levere selvangivelse. Skattemessig bosted kan da bare opphøre etter de reglene som er beskrevet nedenfor.

Er du skattemessig bosatt i Norge etter intern rett, er du i utgangspunktet skattepliktig til Norge for all formue og inntekt, uansett om den befinner seg i eller er opptjent i Norge eller i utlandet. Norges beskatningsrett kan være begrenset av bestemmelsene i en skatteavtale med et annet land.