Skatt på latente aksjegevinster mv. ved utflytting (utflyttingsskatt)

Oppfyller du kravene for opphør av skattemessig bosted etter intern rett eller en skatteavtale, er du skattepliktig for verdistigningen på aksjer mv. frem til utflyttingstidspunktet. Det beløp som er skattepliktig er den gevinst som ville vært skattepliktig hvis aksjene mv. var blitt realisert dagen før opphør av full skatteplikt.

Disse reglene gjelder også om du overfører aksjer mv. til din ektefelle som er skattemessig bosatt i utlandet.

Skatteplikten omfatter gevinster knyttet til:

  • aksjer og egenkapitalbevis i norske og utenlandske selskaper
  • andeler i norske og utenlandske aksjefond
  • andeler i norske og utenlandske deltakerliknede selskaper
  • tegningsretter, opsjoner og andre finansielle instrumenter knyttet til aksjer mv., herunder opsjoner i arbeidsforhold

Det er ingen krav til eierandel i selskapet eller eiertid.

Når samlet netto gevinst (etter fradragsberettigede tap) ikke overstiger kr 500 000, er den latente gevinsten ikke skattepliktig. Når samlet netto gevinst overstiger kr 500 000 er hele gevinsten skattepliktig.

Latente tap er bare fradragsberettiget ved flytting til et annet EU/EØS-land og bare i den utstrekning det ikke gis fradrag i utlandet. Det er bare fradragsrett når netto tap overstiger kr 500 000.

Skatteplikten gjelder uansett hvor lenge du har vært skattemessig bosatt i Norge.

Den latente skattepliktige gevinsten skal beregnes og fastsettes ved likningen for utflyttingsåret (dagen før opphør av full skatteplikt). Et latent fradragsberettiget tap skal også fastsettes ved likningen for utflyttingsåret, men det skal ikke avregnes før aksjene mv. faktisk er realisert.

Oppgave over aksjer mv.

Når du påstår i selvangivelsen at bostedsskatteplikten til Norge er opphørt etter intern rett eller en skatteavtale, må du levere en oppgave over samtlige aksjer mv. som omfattes av skatteplikten, og en gevinstberegning. Dette gjelder uavhengig av hvor mange aksjer mv. du eier. Oppgaven skal gis på skjemaet ”Gevinst og tap på aksjer og andeler mv. ved utflytting” (RF-1141) og leveres sammen med selvangivelsen.

Inngangsverdien for aksjer mv. fastsettes etter de ordinære regler. Har du bodd mindre enn 10 år i Norge, kan du kreve at inngangsverdien for aksjer mv. som du eide da du ble skattemessig bosatt i Norge, skal fastsettes til markedsverdien på dette tidspunkt. Inngangsverdien kan likevel ikke settes høyere enn utgangsverdien.

Utgangsverdien skal settes til markedsverdi den dagen aksjene mv. anses realisert, dvs. dagen før opphør av full skatteplikt til Norge. For børsnoterte aksjer benyttes denne dagens gjennomsnittlige omsetningskurs. For ikke-børsnoterte aksjer og selskapsandeler uten kjent markedsverdi må verdien fastsettes ved skjønn.

Utsettelse med innbetaling av skatten

Du kan få utsettelse med betalingen av skatten på den latente gevinsten fram til du faktisk realiserer aksjene mv., forutsatt at du stiller betryggende sikkerhet for skatten. Du kan få utsettelse uten sikkerhetsstillelse når du flytter til et EU/EØS-land og Norge har en avtale om at det landet du flytter til kan utlevere opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold og gi bistand til innfordring av skattekrav. Du kan også få utsettelse med betalingen uten sikkherhetsstillelse når du flytter til Svalbard. Du må kreve utsettelse med betalingen i skjemaet RF-1141.

Realisasjon etter utflytting

Er du omfattet av bestemmelsen om utflyttingsskatt og realiserer aksjer mv. innen 5 år etter at din skatteplikt har opphørt etter intern rett eller skattavtale, må du levere skjemaet RF-1314 "Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge" innen to måneder etter at realisasjon fant sted.

Endring av beregnet latent gevinst

Den beregnede latente gevinsten som er skattepliktig i Norge, kan settes ned når du realiserer aksjene mv. til en lavere verdi enn den utgangsverdi som er fastsatt i forbindelse med utflyttingen. Du kan gi opplysninger om dette i skjemaet RF-1314.

Den beregnede skatten faller bort når:

  • du ikke har realisert aksjene mv. innen 5 år etter at din skatteplikt har opphørt etter intern rett eller skatteavtale
  • du flytter tilbake til Norge og blir skattemessig bosatt her etter intern rett før du selger aksjene mv.
  • du blir skatteavtalemessig bosatt i Norge før du selger aksjene mv.

Skattekontoret kan gi nærmere opplysninger.