Skatteklasser

  • Skriv ut

For inntektsåret 2017 består skattesystemet av to skatteklasser for personlige skattytere: skatteklasse 1 og skatteklasse 2. Fra 2018 bortfaller skatteklasse 2.

Hvilken skatteklasse du settes i, har betydning for hvor stort personfradrag du får. Personfradraget er et fribeløp ved beregningen av skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekt). Personfradraget i klasse 2 er høyere enn i klasse 1.

Det særskilte inntektsfradraget for bosatte i Finnmark og i enkelte kommuner i Nord-Troms  (Finnmarksfradraget) er det samme i skatteklasse 1 og skatteklasse 2.

Du trenger ikke kreve personfradraget og Finnmarksfradraget i skattemeldingen, dette gis automatisk på bakgrunn av de opplysningene Skatteetaten har.

Alle enslige skattytere skattlegges i skatteklasse 1.

For enslige som forsørger barn under 18 år og mottar utvidet barnetrygd, finnes et særfradrag av hensyn til høyere kostnader ved forsørgeransvar. Enslige forsørgere får skatteklasse 1 på sitt skattekort.

I skatteklasse 0 gis det ikke personfradrag.

Eksempler

  • Enslig skattyter får skatteklasse 1. Med enslig menes her person som er ugift, skilt, separert eller enke/enkemann.
  • Ektefeller som skattlegges særskilt for sin inntekt, dvs. at ektefellenes inntekter skattlegges hver for seg, får skatteklasse 1 ved beregning av inntektsskatten.
  • Ektefeller som skattlegges under ett for begges samlede inntekt, får skatteklasse 2.
  • Dødsbo skattlegges i skatteklasse 1 eller 2 for det året skattyter døde.
  • Dødsbo skattlegges i skatteklasse 0 for år som følger etter dødsfallåret (når boet ikke er oppgjort).
  • Upersonlige skattytere (for eksempel aksjeselskap) skattlegges i skatteklasse 0.

Nytt for 2018

Skatteklasse 2 for ektefeller avvikles fra 1. januar 2018. For inntektsåret 2018 gis det kun personfradrag i klasse 1. Det høyere personfradraget gitt til ektefeller som skattlegges under ett for inntektene, faller bort.

Hver av ektefellene som ble skattlagt i skatteklasse 2 tidligere, får skatteklasse 1 på sitt skattekort for inntektsåret 2018.

Ektefeller skal fortsatt skattlegges sammen for formue.

Les mer...

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.