Hvem kan rekvirere D-nummer?

 • Skriv ut

Tips en venn

Tips en venn

Privatpersoner, utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, organisasjoner etc. kan ikke rekvirere D-nummer. Trenger du D-nummer må du henvende deg til en godkjent rekvirent ut fra hvilket behov du har.

De som kan rekvirere D-nummer er:

 • Skattekontoret vedrørende skatte- og avgiftsplikt. Skattekontoret kan ikke rekvirere D-nummer til andre formål. Husk at du må møte personlig på ett av disse skattekontorene når du skal søke om skattekort og ikke er registrert i folkeregisteret med fødselsnummer. Fra kravet om personlig oppmøte gjelder enkelte unntak
 • Sentralskattekontoret for utenlandssaker når utenlandsk arbeidstaker arbeider i Norge for utenlandsk firma og er unntatt for oppmøteplikt for ID-kontroll
 • NAV for EØS arbeidssøkere og mottakere av trygdeytelser
 • Banker, finansinstitusjoner og forsikringsselskaper for forretningsforhold med norsk bank eller annen finansinstitusjon
 • Verdipapirsentralen vedrørende opprettelse av VPS-konto
 • Brønnøysundregistrene for registrering i foretaksregisteret, enhetsregisteret eller løsøreregisteret
 • Kartverket som matrikkelmyndighet for tinglysing av fast eiendom
 • Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) for asylsøkere og NATO-personell som skal ha fastlege
 • Utlendingsdirektoratet, Politiets utlendingsenhet og Utlendingsnemnda for asylsøker ved registrering av søknad om beskyttelse
 • Utenriksdepartementet for utenlandsk ambassadepersonell eller utenlandske borgere i internasjonale organisasjoner og mellomstatlige konvensjonsorganer med sete i Norge som er tilmeldt til og akseptert av Utenriksdepartementet i medhold av utlendingsforskriften § 1-4 og § 1-5.

Hvor skal rekvisisjonen sendes?

Rekvisisjon av D-nummer RF-1450 sendes fullstendig utfylt i to eksemplarer av rekvirenten med vedlagt bekreftet kopi av legitimasjon til:

Skatt Nord Hammerfest
Personregisteret
Postboks 200 sentrum
9615 Hammerfest

Hvilken dokumentasjon skal vedlegges?

Kopi av gyldig pass eller nasjonalt ID-kort skal vedlegges.

I de tilfelle nasjonalt ID-kort ikke viser kjønn (gjelder bl. a. Tyskland Italia og BE-NE-LUX-landene), må det også fremlegges kopi av annen offisiell dokumentasjon for kjønn, for eksempel fødselsattest.

Nordiske borgere kan vedlegge kopi av gyldig førerkort og gyldig personbevis/ personutskrift/ utdrag fra befolkningsdatasystemet/ attestasjon/ fra folkeregisteret i hjemlandet. Utskriften skal være underskrevet og stemplet og ikke eldre enn tre måneder.

Kopien skal være bekreftet rett kopi av norsk offentlig myndighet (herunder skattekontor, politi, NAV, Brønnøysundregistrene, norsk utenriksstasjon, notarius publicus (i Norge eller utlandet), tingretten), politi i annet nordisk land, norsk autorisert regnskapsfører, norsk advokat, norsk eiendomsmegler, norsk autorisert eller statsautorisert revisor. Norske banker og forsikringsselskaper kan også bekrefte rett kopi.


Minimums krav til legitimasjon er at den må vise:

 • Navn
 • Fødselsdato
 • Bilde av innehaveren
 • Kjønn
 • Statsborgerskap.

Oppbygging av D-nummer

D-nummeret skal ha elleve siffer og brukes til å identifisere deg sammen med navnet ditt.

 • De seks første sifrene i fødselsnummeret viser fødselsdato i rekkefølgen dato, måned, år. Det første sifferet er tillagt fire.
 • De tre neste sifrene er individnummer hvor det tredje nummeret angir kjønn, partall betegner kvinne og oddetall betegner mann.
 • De to siste sifrene er kontrollsifre.
 • De fem siste sifrene i D-nummeret utgjør personnummeret.

Eksempel:

En person som er født 17.10.1961 får da D-nummer 57 10 61 + individnummer og kontrollsiffer (personnummeret).

Dag Måned År Individnummer Kontrollsiffer
57 10 61 xxx xx

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.