Er du ansatt eller næringsdrivende?

Det har stor betydning for dine rettigheter og plikter i Norge om du regnes som arbeidstaker eller næringsdrivende. Får du fast lønn eller lønn beregnet i forhold til arbeidsinnsatsen, regnes du normalt som arbeidstaker. Har du et selvstendig ansvar for arbeidsresultatet og oppdragsgiver kan kreve erstatning for feil ved arbeidet, er du næringsdrivende.

Skattekontoret vurderer om du er arbeidstaker eller næringsdrivende.

Mener du selv at du er selvstendig næringsdrivende, må du lese «Miniguide for utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere».

I de aller fleste tilfellene er det enkelt å bestemme om du er arbeidstaker eller næringsdrivende.

Ved vurderingen av om du er arbeidstaker eller næringsdrivende, legges det bl.a. vekt på følgende momenter:

Næringsdrivende:

 • Du har flere oppdragsgivere, samtidig eller etter hverandre
 • Du har ikke krav på flere oppdrag fra din oppdragsgiver
 • Du får betaling i fast beløp og ikke per tidsenhet
 • Du holder egne materialer
 • Du har egne driftsmidler, f.eks. maskiner, verktøy, bil
 • Du kan la andre utføre arbeidet for deg
 • Oppdragsgiveren kan reklamere på resultatet

Arbeidstaker:

 • Du har bare en arbeidsgiver
 • Du får betalt per tidsenhet, eller per enhet, f.eks. per kilo plukket jordbær (akkord)
 • Arbeidsgiver holder materialer
 • Arbeidsgiver holder driftsmidler eller betaler deg ekstra for bruk av dine driftsmidler
 • Du stiller din egen arbeidskraft til rådighet
 • Du kan ikke la andre utføre arbeidet for deg
 • Arbeidsgiveren har faglig og administrativ kontroll av arbeidet
 • Arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet

Det er avtalen mellom deg og din oppdragsgiver, og hvordan dere faktisk har innrettet dere, som er avgjørende for om du regnes som arbeidstaker eller næringsdrivende. Er vilkårene for næringsvirksomhet ikke oppfylt, er du arbeidstaker. Det er viktig at du så tidlig som mulig får avklart om du er arbeidstaker eller næringsdrivende etter norske skatteregler. Henvend deg til skattekontoret eller til Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Er du arbeidstaker har du rettigheter som skal sikre dine lønns- og arbeidsvilkår. Du kan få mer informasjon fra Arbeidstilsynet, se arbeidstilsynet.no.