Hvordan beregnes skatten?

Det er to beregningsgrunnlag for skatt:

  • Personinntekt (brutto lønn og skattepliktige fordeler og godtgjørelser fra arbeidsgiver). Av den beregnes trinnskatt til staten. Trygdeavgift beregnes også av personinntekten.
  • Alminnelig inntekt (bruttoinntekt minus fradrag i inntekten). Av den beregnes skatt til kommune og fylke og fellesskatt til staten. Bunnfradraget i alminnelig inntekt kalles personfradrag.

Er du i Norge hele året, får du fullt minstefradrag og personfradrag (12/12). Er du bosatt i Norge en del av året, reduseres fradragene i forhold til hvor lenge du har vært bosatt i Norge. Er du skattepliktig for lønnsinntekt, men ikke bosatt, får du minstefradrag og personfradrag for den perioden som du har hatt skattepliktig inntekt. Har du for eksempel arbeidet i Norge mellom 4 og 5 måneder i et år, blir fradragene 5/12 av fulle fradrag.

Eksempel på hva skatten kan bli for en arbeidstaker som oppholder seg under 183 dager i Norge:

Skatten avhenger av hvor mye du har i inntekt og hvor lenge du oppholder deg her. Her følger et eksempel for en lønnstaker med arbeidsopphold i 5 måneder (under 183 dager) i 2017.

Arbeid i Norge i 20 uker a 40 timer a NOK 200 per time = NOK 160 000  
100 timer overtid a NOK 300 = NOK 30 000  
Sum lønn NOK 190 000  
Feriepenger 10,2 prosent av NOK 190 000 = NOK   19 380  
Sum inntekt som er skattepliktig i Norge   NOK 209 380

Minstefradrag 44 prosent av NOK 209 380 = NOK 92 127, men kan ikke være høyere enn 5/12 av NOK 94 750 =

NOK   39 479  
Standardfradrag for utenlandsk arbeidstaker 10 prosent av NOK 209 380 = NOK   20 938  
Sum fradrag   NOK   60 417 
Alminnelig inntekt blir da NOK 209 380 – NOK 60 417 =   NOK 148 963
     
Sum skatt    
Trinnskatt - 0 prosent av 5/12 av NOK 164 100 NOK 0   
Trinnskatt - 0,93 prosent av 5/12 av NOK 164 101-230 950 NOK 259  
Trinnskatt - 2,41 prosent av 5/12 av NOK 230 951-580 650 NOK 2 727  
Sum trinnskatt   NOK 2 986
Skatt av alminnelig inntekt beregnes av NOK 148 963  
Redusert med 5/12 av personfradrag klasse 1 NOK 53 150 = NOK 22 146  
24 prosent skatt skal beregnes av NOK 126 817  
Sum skatt på alminnelig inntekt   NOK 30 436
I tillegg kommer trygdeavgift med 8,2 prosent av NOK 209 380 =   NOK 17 169
Sum skatt og trygdeavgift   NOK 50 591