Skattekort

Alle som arbeider i Norge må ha skattekort. Skattekortet viser hvor mye skatt arbeidsgiveren skal trekke, før lønnen blir utbetalt til deg.

De beløp arbeidsgiveren trekker kalles skattetrekk eller forskuddstrekk og er en forhåndsbetaling av den skatt skattemyndighetene antar at du skal betale. Endelig fastsetting av skatten skjer i året etter inntektsåret. 

For å kunne beregne riktig skattetrekk må skattekontoret ha opplysninger om hvor mye du regner med å tjene i Norge og hvor lenge du skal oppholde deg her.

For å få skattekort må du møte på skattekontoret for å legitimere deg. Ta med deg:

  • Søknad om skattekort. Fyll ut søknaden, skjema RF- 1209, og ta den med til skattekontoret.
  • Arbeidsgiver kan også søke om skattekort for deg.
  • Gyldig pass. Utenlandske statsborgere må legge fram gyldig pass som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. EU/EØS/EFTA-borgere kan legge frem nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. For nordiske statsborgere er det tilstrekkelig å legge fram gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister som viser statsborgerskap og kjønn. Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder og den må være underskrevet og stemplet.
  • Dokumentasjon som viser at du har behov for et skattekort, for eksempel abeidskontrakt eller skriftlig tilbud om arbeid.
  • Oppholdskort som viser at  du har oppholdstillatelse med rett til å arbeide (gjelder for borgere i land utenfor EU/EØS/EFTA).

Har du norsk D-nummer eller fødselsnummer, må du si fra om det.

Det er også viktig at du gir skattekontoret den adressen du mottar post på og at du melder fra til skattekontoret når du får annen adresse. Reiser du tilbake til hjemlandet før du har fått skattemelding og/eller skatteoppgjør er det viktig at skattekontoret og skatteoppkreveren får din boligadresse i hjemlandet.

Arbeidsgiver kan søke om skattekort på dine vegne:

Dersom du ønsker det, kan du be arbeidsgiver om å søke om et skattekort på dine vegne. Dette gjelder uavhengig av om du har et norsk fødsels- eller d-nummer fra før.

Du vil da måtte oppgi til din arbeidsgiver, den informasjon og de dokumente som Skatteetaten krever for å utstede et skattekort til deg (som angitt ovenfor). Arbeidsgiver vil så legge inn informasjonen og laste opp dokumentene i Skatteetatens elektroniske løsning.

Selv om arbeidsgiver søker om skattekort på dine vegne må du likefult oppfylle de krav som er satt til ID-kontroll. 

Skattekortet gjelder for ett inntektsår (kalenderår). Arbeider du i Norge fra 1. november i et år til 30. mars i året etter, får du først et skattekort for månedene november og desember og så et nytt skattekort for månedene januar, februar og mars.

Du må selv søke om nytt skattekort for hvert inntektsår ved å fylle ut skjema RF-1209, eller at arbeidsgiver sender inn søknad for deg.

Arbeidsgiveren kan ikke trekke mindre skatt enn det som går fram av skattekortet.

Arbeidsgiveren henter ditt skattekort elektronisk fra Skatteetaten. Du får tilsendt informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding) til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret. Du skal ikke levere denne til arbeidsgiveren din.

Søker du ikke om skattekort, skal arbeidsgiver trekke 50 prosent av inntekten. For januar måned kan arbeidsgiver benytte samme skattekort som for desember året før.

Arbeidsgiveren betaler inn skatten til skattemyndighetene. Eventuelt for mye innbetalt skattetrekk blir tilbakebetalt når skatten er beregnet og du har fått skatteoppgjøret.


Skattekortet inneholder ikke opplysning om oppholdstillatelse og er ikke bevis på rett til arbeid eller opphold i Norge. Arbeidsgiveren har et selvstendig ansvar for å påse at alle ansatte har rett til å arbeide i Norge. Eventuelle spørsmål må tas opp med utlendingsmyndighetene (UDI).