Trinnskatt i personinntekt innføres fra 1. januar 2016

  • Skriv ut

En ny trinnskatt til staten som innføres fra og med inntektsåret 2016, skal erstatte toppskatt på høye inntekter. Trinnskatten er en progressiv skatt på brutto lønn og annen personinntekt som beregnes når inntekten din er høyere enn 159 800 kroner per år. Reglene for trinnskatt gjelder ikke for 2015, men først fra inntektsåret 2016.

Den nye trinnskatten for personlige skattytere beregnes i den enkeltes persons lønnsinntekt og tilsvarende inntekter som erstatter lønnsinntekt, f.eks. sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon. Trinnskatten består av fire trinn. For de første 159 800 kroner av personinntekten din skal du ikke betale trinnskatt.

 

Trinn 1 Inntekten mellom 159 800 – 224 900 kroner 0,44 % trinnskatt
Trinn 2 Inntekten mellom 224 900 – 565 400 kroner 1,7 %  trinnskatt
Trinn 3 Inntekten mellom 565 400 – 909 500 kroner 10,7 % trinnskatt  *
Trinn 4 Inntekten over  909 500 kroner 13,7 % trinnskatt

* bosatte i Finnmark og Nord-Troms 8,7 %

Om trinnene

Trinnskatten har stigende skattesatser fordelt på fire trinn der de to nederste trinnene får virkning for lavere inntektsnivåer enn toppskatten har gjort. Det første trinnet gjelder inntekt i det laveste inntektsintervallet, og de andre trinnene inntekt utover dette. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 tilsvarer innslagspunktene i toppskatt for 2015, lønnsjustert til 2016 -nivå. Satsene og inntektsnivåene er de samme uansett om du lignes i skatteklasse 1 eller om du lignes under ett med ektefelle i skatteklasse 2.

Den nye trinnskatten har sammenheng med at skatt på alminnelig inntekt er redusert fra 27 % til 25 % med virkning fra inntektsåret 2016. Alminnelig inntekt er alle typer skattepliktige inntekter med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader.

Den særskilte skattefordelen i toppskatten (redusert sats) som bosatte i Finnmark og Nord-Troms har fått tidligere, er videreført ved at skattesatsen i trinn 3 er satt til 8,7 % for denne regionens bosatte.

For 2015

For inntektsåret 2015 betaler du toppskatt på lønn og annen personinntekt over 550 550 kroner per år. Det vil si at reglene for trinnskatt ikke gjelder for 2015, men først fra inntektsåret 2016, og da bortfaller samtidig toppskatten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.