Les dette før du klager på skatteoppgjøret

  • Skriv ut

Dette bør du lese før du klager på skatteoppgjøret ditt.

Kan du endre selv i stedet for å klage?

Fra inntektsåret 2016 kan du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert.

Sjekk om du kan endre selv eller om du må sende inn klage

Beløp under 100 kroner

Restskatt under 100 kroner trenger du ikke betale. Tilgodeskatt under kr 100 betales ikke ut.

Boligsparing for ungdom

Er grunnlaget for boligsparing for ungdom (BSU) feil, må du i tillegg til å klage på skatteoppgjøret be banken din om å sende ny melding om beløpet til Skatteetaten. Les mer om BSU-fradraget.

Pensjonspoeng

Skatteetaten beregner ikke lenger pensjonspoeng. Fra og med inntektsåret 2012 er det NAV som beregner pensjonspoeng.

Har du fått restskatt og ikke har betalt den innen 3 år, kan pensjonspoengene bli satt ned.

Omsorgspoeng blir bare registrert av NAV. Dette gjelder også den spesielle poengberegningen etter særregler for uførepensjonister. Nav lokalt gir nærmere informasjon om korrekte pensjonspoeng for dem som har uføretrygd og/eller omsorgspoeng.

Ta vare på skatteoppgjøret for eventuell senere kontroll av pensjonspoeng. 

Skatteklasse

Hvilken skatteklasse du settes i, har betydning for hvor stort personfradrag du får. Personfradraget i klasse 2 er høyere enn i klasse 1. Har du bodd i Norge bare en del av året, får du personfradrag for antall hele og påbegynte måneder du har bodd i landet.

Ektefeller som skattelegges under ett for begges samlede inntekt, får klasse 2. Skattlegging av inntekt under ett er mest aktuelt når den ene ektefellen har lav eller ingen inntekt. Ektefeller som skattlegges særskilt, dvs. at ektefellenes inntekter skattlegges hver for seg, får klasse 1. Ektefeller der begge har inntekt skattlegges i den klassen som gir lavest samlet skatt (enten klasse "2 F" eller klasse "1 E"). Ektefellenes samlede formue skattlegges under ett uavhengig av om inntektene skattlegges særskilt eller felles.

Les mer om skatteklasser.

Utnyttelse av skattefradraget for ektefelle med lav pensjon

Har en ektefelle lavere årlig alderspensjon enn 184 800 kroner og ikke andre inntekter, vil sum inntektsskatt og trygdeavgift bli lavere enn maksimalt skattefradrag. Ved å flytte eventuelle kapitalinntekter fra den ektefellen som har høyere pensjon og/eller lønn til den med lav pensjon, slik at den med lav pensjon får nyttiggjort skattefradraget bedre, kan dere samlet få lavere skatt. Det samme kan oppnås hvis kapitalutgifter fra den med lavest pensjon flyttes til den med høyest pensjon/lønn. Les mer.

Klage på skatteoppgjøret

Fra inntektsåret 2016 kan du i de fleste tilfeller endre skattemeldingen selv om leveringsfristen er passert.

Sjekk om du kan endre det selv eller om du må sende inn klage

Klage på skatteavregningen

Eventuell klage over avregningen, for eksempel feil forskuddstrekk eller tilleggsforskudd, sendes skatteoppkreveren innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram. Det må fremkomme av klagen hva som er feil og begrunnelsen for dette.

Rentegodtgjørelse og rentetillegg

Restskatt tillegges rentetillegg. skattytere som får skatten begrenset på grunn av lav inntekt, slipper rentetillegg på restskatt.

Se regler og rentesatser på restskatt for personlige skattytere.

Betaling av restskatt

Restskatt under kr 1 000 skal betales innen 3 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt ut, men likevel tidligst 20. august. Restskatt på kr 1 000 eller mer kan betales i to like store terminer, 3 og 8 uker etter at skatteoppgjøret ble sendt ut. Betaler du ikke første termin av restskatten ved forfall, anses også annen termin samtidig forfalt til betaling. 

Blir ikke restskatten betalt innen fastsatt tid, vil det bli lagt til forsinkelsesrenter etter de satsene som til enhver tid gjelder. Restskatt som ikke blir betalt, kan innfordres gjennom utleggspant, utleggstrekk etc. Ved utleggspant påløper ytterligere omkostninger, som rettsgebyr etc.

Restskatten skal betales til fastsatt tid, selv om du har klaget på fastsettingen. Dette gjelder også om klagen er sendt til skatteklagenemnda, eller er brakt inn for domstolene.

Ved økning av restskatt etter klagebehandling, forfaller kravet til betaling 3 uker etter at melding om ny avregning sendt deg. Restskatt for personlige skattytere skal betales tidligst sammen med annen termin.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.