Distribuerer Skattedirektoratet skattelisteopplysninger?

Pressen kan få fullstendige skattelister. For nærmere informasjon om hva som regnes som presse viser vi til Prop. 116 LS (2010-2011) pkt. 2.5.3.2. 

Skattelistene som pressen får, er identiske med de som offentliggjøres på skatteetaten.no.  Pressen får elektronisk tilgang til oppdateringer av skattelistene for personlige skattytere, vanligvis fire ganger i året.