• Skriv ut
  • 1 Annen type bruk

Annen type bruk

Personer med fast oppholdssted i Norge kan få tillatelse til å innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert kjøretøy

  • i transitt mv. direkte fra innførselsstedet til utførselsstedet
  • som skal benyttes i forbindelse med beredskapsøvelser
  • for kortvarig bruk i enkeltstående tilfeller

Eksempler på kortvarig bruk

Her er noen eksempler på når det kan gis kjøretillatelse: 

  • Til sjåfør ansatt i utenlandsk transportfirma når vedkommende selv ikke driver slik virksomhet i Norge. Søknad inneholdende personopplysninger om den ansatte må fremsettes av arbeidsgiveren, og tillatelse kan gis med varighet begrenset oppad til 1 år. Eventuell transporttillatelse må firmaet innhente fra kompetent myndighet i hjemlandet. Det presiseres at en transporttillatelse ikke er det samme som en kjøretillatelse ved at den førstnevnte gjelder selve transporten, mens kjøretillatelsen gjelder den avgiftsfrie bruken av motorvognen i Norge.
  • Til avløser på turistbuss og vogntog, forutsatt at den utenlandske sjåføren skal overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Eventuell transporttillatelse må firmaet innhente fra kompetent myndighet i hjemlandet.
  • I forbindelse med idrettsarrangementer og lignende, forutsatt at motorvognen ikke eies eller leies av person, firma eller institusjon hjemmehørende i Norge.
  • I forbindelse med større arrangement av nasjonal interesse, slik som for eksempel EM, VM og OL. I slike tilfeller kreves det ikke at motorvognen skal føres av en bestemt person.
  • I enkeltstående tilfeller der en person velger å benytte motorvogn som transportmiddel til og fra utlandet. Med enkeltstående tilfeller menes inntil 2 ganger per år. Dette betinger at det søkes om kjøretillatelse for transport tur-retur mellom grensepassering og bolig. Slik kjøretillatelse vil ikke bli innvilget dersom det foretas regelmessige reiser mellom Norge og utlandet av eksempelvis norske pensjonister og studenter som oppholder seg i utlandet store deler av året.

Listen er ikke uttømmende.

 

Du må søke

Du må søke om slik tillatelse før bilen innføres til Norge. Søknaden sendes ved innlogging på Altinn.

Du må regne med minst 14 dagers saksbehandlingstid.

Usikker?

Reglene for avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge

Se også Skattedirektoratets kommentarer til forskriften i årsrundskriv for engangsavgift for utfyllende informasjon.

Du kan også kontakte oss.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.