Lignings-ABC

Publisert: 29.09.2015

  • Skriv ut


Satser mv.

Skatte- og avgiftssatser Til oversikt

1 Forskuddspliktige skattytere

1.1 Skatte- og avgiftssatser

1) Personlige skattytere skal ha klassefradrag i klasse 1 og eventuelt finnmarksfradrag på kr 15 000 i klasse 1. Ektefeller som lignes under ett for begges samlede formue og inntekt, skal ha klassefradrag i klasse 2, og skulle fram til og med inntektsåret 2013 ha eventuelt finnmarksfradrag på kr 30 000 i klasse 2. Fra og med inntektsåret 2014 er finnmarksfradraget kr 15 000 for personlig skattyter både i klasse 1 og klasse 2. Enslig skattyter med omsorg for barn som ikke hadde fylt 18 år ved utgangen av inntektsåret, eller hadde eldre barn som han virkelig forsørget, skulle fram til og med inntektsåret 2012 også ha klassefradrag og eventuelt finnmarksfradrag i klasse 2. Fra og med inntektsåret 2013 er klassefradrag i klasse 2 for enslige forsørgere falt bort, og erstattet med et særfradrag for enslige forsørgere, se emnet «Særfradrag - enslig forsørger».

2) De enkelte kommunestyrer kan vedta lavere sats for skatt av både inntekt og formue. Fylkestingene kan vedta en lavere sats for inntektsskatten. Alle landets kommuner og fylker anvender for tiden høyeste sats.

3) For personlige skattytere i en kommune i Finnmark eller i kommunene Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord i Troms fylke, er satsen for fellesskatt til staten for 2007 9,55 %. For 2008 er satsen 9,8 %. For 2009 og 2010 er satsen 9,05 %. For 2011 er satsen 10,55 %. For 2012 og 2013 er satsen 10,25 %. For 2014 er satsen 9,45 %.

4) Personlig skattepliktige i en kommune i Finnmark eller i en kommune i Nord-Troms fylke, skal svare toppskatt med 7 % i trinn 1 for samtlige inntektsår i tabellen.

5) Sone Ia skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 % inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 %, er lik fribeløpet. I 2007 var fribeløpet kr 530 000 med unntak for transportforetak. Fra og med 2008 til og med 2013 var fribeløpet kr 530 000 per foretak, med unntak for veitransportforetak hvor fribeløpet var kr 265 000. For 2014 er fribeløpet kr 450 000 med unntak for veitransportforetak hvor fribeløpet er kr 225 000.

2 Skatte- og avgiftssatser (forts.)

6) Tallene i rubrikken for klasse 2 gjelder bare for ektefeller som lignes under ett for begges formue.

7) Hver person som fyller 33 år i inntektsåret eller som er yngre, kan opprette egen sparekontrakt med maksimalt årlig sparebeløp som for inntektsårene 2009 til og med 2013 var kr 20 000. For inntektsåret 2014 er maksimalt sparebeløp kr 25 000. Skattefradraget er 20 % av innbetalt sparebeløp. Sparebeløp fra barn som lignes under ett med foreldre, kommer bare til fradrag i skatt på inntekt som lignes særskilt for barnet. For ektefeller som lignes under ett gjelder beløpsgrensen for hver av dem.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.