1. Lovens virkeområde

Publisert: 29.09.2014

 • Skriv ut

Skattebetalingsloven 1. Lovens virkeområde

§ 1-2. Andre offentlige krav


Departementet kan i forskrift bestemme at hele eller deler av loven skal gjelde for andre krav som tilkommer staten når kravet har tvangsgrunnlag.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

 • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 7 og 27 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 7.

Forskrifter

 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 1‑2‑1.

Generelt om § 1-2

Bestemmelsen viderefører blant annet den tidligere ordningen etter embetsverksloven § 5 som ga skattefogdkontorene myndighet til etter departementets beslutning å innkreve krav som er tvangsgrunnlag etter reglene i skattebetalingsloven av 1952. Bestemmelsen omfatter også de krav som tollregionene innkrever for andre statlige organer.

Ifølge skattebetalingsforskriften § 1‑2‑1 første ledd skal loven gjelde for avgifter som er nevnt i følgende forskrifter når de skal kreves opp ved innførsel eller utførsel av varer:

 • Forskrift 13. desember 2000 nr. 1253 om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport

 • Forskrift 6. april 2001 nr. 410 om forskningsavgift på landbruksprodukter

 • Forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen

 • Forskrift 1. desember 2000 nr. 1333 om planter og tiltak mot planteskadegjørere § 32.

Lovens anvendelse for visse krav som innkreves av SI
Ifølge skattebetalingsforskriften § 1‑2‑2 (etter siste endring fastsatt av Finansdepartementet 03. februar 2012) er lovens kap. 13 og 14 gjort gjeldende for visse offentlige krav som kan innkreves av Statens innkrevingssentral. Forskriften omtaler følgende krav:
 • bokstav a) nødlidenhetslån med grunnlag i gjeldsbrev,

 • bokstav b) tvangsmulkt etter forurensningsloven og produktkontrolloven,

 • bokstav c) finanstilsynsavgift og dagmulkt ilagt av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven,

 • bokstav d) gebyr som tilfaller staten etter alkoholloven § 7‑1,

 • bokstav e) tvangsmulkt etter arbeidsmiljøloven,

 • bokstav f) sakskostnader tilkjent staten i sivile saker, unntatt sakskostnader knyttet til skatte- og avgiftssaker,

 • bokstav g) erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten ved dom eller i avtale, unntatt erstatnings- eller regresskrav på skatte- og avgiftsområdet,

 • bokstav h) tvangsmulkt etter lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon § 8,

 • bokstav i) tvangsmulkt etter finansieringsvirksomhetsloven § 5-2,

 • bokstav j) tvangsmulkt etter forsikringsvirksomhetsloven § 16-1 annet ledd,

 • bokstav k) tvangsmulkt etter verdipapirhandelloven § 17-1 fjerde ledd,

 • bokstav l) overtredelsesgebyr etter verdipapirhandelloven § 17-4 og

 • bokstav m) vinningsavståelse etter verdipapirhandelloven § 17-2.

Når det gjelder sakskostnader, erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten ved dom eller i avtale på skatteetatens område, bestemmes det i forskriften § 1‑2‑3 at lovens kap. 13 og 14 gjelder for disse kravene. Hvem som er innkrevingsmyndighet for denne typen krav er regulert i forskriften § 2‑6‑2. Innkrevingsmyndighet for sakskostnader, erstatnings- og regresskrav ved inntreden tilkjent staten ved dom eller i avtale på skatte- eller avgiftsområdet, er skattekontoret. Sakskostnader i forbindelse med rettslig prøving av krav som skatteoppkreveren er innkrevingsmyndighet for etter § 2‑1, samt erstatningskrav og regresskrav ved inntreden til dekning av de krav som skatteoppkreveren er innkrevingsmyndighet for, skal likevel innkreves av skatteoppkreveren, jf. annet ledd i forskriften. Ved at lovens kap. 13 og 14 kommer til anvendelse ved innkreving av disse kravene kan skatteoppkreverne nå selv avholde utleggsforretning og nedlegge trekk for de krav på sakskostnader og erstatningskrav som de har innkrevingsansvaret for.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.