10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-1. Ubetinget betalingsplikt og forbud mot overdragelse av tilgodebeløp


(1) Skatte- og avgiftskrav skal betales ved forfall og med de beløp som opprinnelig er fastsatt, selv om fastsettingen er påklaget eller brakt inn for domstolene.

(2) Krav på tilbakebetaling av skatt og avgift kan ikke pantsettes eller overdras.

(3) Annet ledd gjelder ikke utbetalinger etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c femte ledd. Retten til motregning går likevel foran rettigheter stiftet ved pantsettelse eller overdragelse.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 14 og kap. 27 s. 180–181 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 14.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer pkt. 9.6.11 og Innst. O. nr. 10 (2006–2007) pkt. 9.1.3.11. (Nytt tredje ledd.)

§ 10-1 første ledd – Ubetinget betalingsplikt

Skattebetalingsloven § 10‑1 første ledd fastslår en ubetinget betalingsplikt, selv om skyldneren har påklaget fastsettelsen, eller vedtaket er brakt inn for domstolene. Dette gjelder for alle skatte- og avgiftskrav som er omfattet av loven. Bestemmelsen viderefører tilsvarende bestemmelser i tidligere regelverk i skattebetalingsloven av 1952, merverdiavgiftsloven av 1969 og arveavgiftsloven. For toll, merverdiavgift som oppstår ved innførsel og særavgifter er bestemmelsen ny. Formålet med bestemmelsen er at skatte- og avgiftspliktige ikke skal kunne oppnå betalingsutsettelser ved å klage eller ta ut forliksklage. I praksis vil imidlertid skyldner ikke alltid være kjent med den ubetingede betalingsplikten i § 10‑1. Et praktisk viktig eksempel hvor skyldner således gis særskilt informasjon, er ved ligningsklager. For å fjerne skattyters tvil om når kravet må betales ved en klage på ligningen, blir vedkommende i dag varslet om at eventuell restskatt forfaller til betaling til fastsatt tid, selv om ligningen er påklaget, jf. § 10‑1 første ledd. Det opplyses også om at det løper forsinkelsesrenter fra opprinnelig forfall for eventuell gjenstående restskatt etter klagebehandling m.v., med den til enhver tid gjeldende rentesats.

Begrensninger i betalingsplikten
Selv om det fastslås en ubetinget betalingsplikt i første ledd, kan det forekomme visse situasjoner som medfører begrensninger i den ubetingede betalingsplikten. Et eksempel på en slik situasjon er at det foreligger åpenbare feil i ligningsbehandlingen. Der det har skjedd klare feil i den elektroniske ligningsbehandlingen, vil ikke skattyter være forpliktet til å innbetale en åpenbart uriktig fastsatt restskatt. En slik type sak er beskrevet i Sivilombudsmannens årsmelding for 2003, dokument nr. 4 (2003–2004) pkt. 68 s. 211. Tilsvarende må gjelde dersom det foreligger en åpenbar og vesentlig feil i skatteoppgjøret eller i fastsettelsen av et avgiftskrav, f.eks. en summeringsfeil som medfører at kravet fremkommer som vesentlig mye større enn det skulle vært.

En annen situasjon som kan medføre begrensninger i skyldners plikt til å betale til forfall, er at fastsettingsmyndigheten gir konkrete uttalelser om at det hefter feil ved grunnlaget (for eksempel ved ligningsfastsettelsen) for betalingsforpliktelsen. Skyldner kan herunder gis grunn til å anta at han kan vente med betaling, f.eks. ved at det mer eller mindre uformelt gis uttrykk for at skyldner kan se bort fra det opprinnelige skatteoppgjøret i sin helhet, eller at han gis et løfte om å slippe å betale renter. Dette vil kunne oppstå i forbindelse med at fastsettingsmyndighetene skal treffe et endringsvedtak etter klage pga. feil ved den opprinnelige ligningen eller avgiftsfastsettelsen. Et slikt tilfelle er referert i Sivilombudsmannens årsmelding for 2004, dokument nr. 4 (2004–2005) pkt. 63 s. 238.

Utsatt iverksettelse
Det er i enkelte tilfeller adgang til å innvilge utsatt iverksettelse av det vedtaket som ligger til grunn for et krav, jf. forvaltningsloven § 42. Anvendelse av forvaltningsloven § 42 innebærer i tilfelle at skattebetalingsloven § 10‑1 tolkes innskrenkende, med den følge at innkrevingen av kravet stilles i bero i påvente av ny behandling av grunnlaget for kravet. Til grunn for at utsatt iverksettelse i enkelte tilfeller kan innvilges, ligger at tvangsinnkreving kan gi uopprettelige følger for den det gjelder. Således vil en gjennomført tvangsdekning ikke kunne reverseres og utlegg i seg selv vil gi betalingsanmerkninger som igjen kan medføre uforholdsmessige konsekvenser for parten. Regelen i forvaltningsloven § 42 om utsatt iverksettelse av vedtak gjelder likevel ikke vedtak som treffes i forbindelse med skatteavregningen eller for vedtak om årsavgift på motorvogn, jf. skattebetalingsloven § 3‑3 fjerde ledd. Det innebærer at utsatt iverksettelse ikke vil være aktuelt ved innkreving/innfordring av restskatt. Etter direktoratenes oppfatning vil likevel de hensyn som ligger bak forvaltningsloven § 42 også kunne ivaretas der vedkommende myndighet ser åpenbare eller vesentlige feil ved grunnlaget for et skattekrav eller for krav på årsavgift. For skattesakene har Skattedirektoratet gitt egne retningslinjer av 5. juli 2011.

Saker om utsatt iverksettelse blir behandlet av vedkommende innkrevingsmyndighet i samarbeid med den myndighet som har fastsatt grunnlaget for kravet. Forvaltningsloven åpner for å beslutte utsatt iverksettelse av vedtaket allerede fra det tidspunkt det er truffet og klagefristen har startet sitt løp. I slike tilfeller er det således ikke et krav om at klage først må være inngitt. En anmodning fra skyldner om utsatt iverksettelse skal behandles og avgjøres så snart som mulig. Avgjørelsen er underlagt forvaltningens frie skjønn, og det må ved avgjørelsen tas hensyn til betydningen av at kravet på betaling til forfall opprettholdes, avveid mot den reelle begrunnelsen for en utsatt iverksettelse. Det må ved vurderingen tas hensyn til partens behov, mulige økonomiske tap og det antatte utfallet av klagesaken. Det kan settes vilkår for utsettelsen. Avslag på anmodning om utsatt iverksettelse skal begrunnes. Beslutningen er ikke et enkeltvedtak og det foreligger derfor ikke klageadgang. Virkningen av at iverksettelse av et vedtak blir utsatt, er at vedtaket ikke pliktes etterlevd. Det betyr at det ikke vil bli iverksatt innfordringstiltak i perioden hvor utsettelsen gis. Det opprinnelige forfallet for kravet vil imidlertid ligge fast. Forvaltningsloven § 42 er en snever unntaksregel som kun skal brukes i saker hvor det er åpenbart at vedtaket må endres, eller hvor krav til betaling før klagen er behandlet vil få uforholdsmessig store økonomiske konsekvenser for den skatte- og avgiftspliktige.

§ 10-1 annet ledd – Forbud mot pantsettelse eller overdragelse av tilgodebeløp

Annet ledd er et unntak fra den generelle pengekravsrettslige regel om at enkle pengekrav fritt kan overdras i likhet med andre formuesgoder. Videre åpner panteloven § 4‑4 for at enkle pengekrav i utgangspunktet kan pantsettes.

Bestemmelsen i § 10‑1 annet ledd oppstiller et forbudmot slik frivillig pantsettelse eller overdragelse av krav på tilbakebetaling av skatte- og avgiftsbeløp etter loven. Den er imidlertid ikke til hinder for at tredjemann kan gis panterett i kravet ved utlegg.

Forbudet mot frivillig pantsettelse og overdragelse av tilbakebetalingskravet skal bidra til å effektivisere det offentliges motregningsrett. Dersom skyldneren fritt kan avhende eller pantsette slike tilbakebetalingskrav, kan dette vanskeliggjøre og i visse tilfeller forspille det offentliges motregningsadgang. I tillegg vil det kunne skape store praktiske problemer for innkrevingsmyndighetene når de skal utbetale tilgodebeløp.

I den grad det likevel lar seg praktisk gjennomføre forekommer det at skattyter ønsker å la utbetaling av tilgodebeløp skatt gå direkte til dekning av skyldige krav til kommunen, som det ellers ikke er motregningsrett for. Slik praksis vil i tilfelle bare kunne gjennomføres i selve utbetalingsfasen for tilgodebeløpet. Det vil da være på det rene at eventuelle motregningsberettigede krav har blitt dekket, og at de hensyn som begrunner forbudet i § 10‑1 annet ledd ikke vil være til stede i den aktuelle situasjonen, samtidig som skattyter har et klart uttrykt ønske om at oppgjøret foretas på denne måten. Da utbetaling på denne måten krever at skatteoppkrever har full kontroll med at utbetalingen skjer på frigjørende måte for skattemyndighetene, er det en forutsetning at denne form for oppgjør av tilgodebeløpet ikke kan skje til andre enn kommunen.

Bestemmelsen i § 10‑1 annet ledd er en videreføring av tidligere rett for formues- og inntektsskatt, artistskatt, petroleumsskatt, svalbardskatt fastsatt ved ligning, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Det samme gjelder for de krav som er omhandlet i skattebetalingsloven § 1‑2.

Bestemmelsen er ny for krav på svalbardskatt fastsatt ved lønnstrekk, arveavgift, særavgifter, merverdiavgift ved innførsel og toll. Disse kravene har tidligere fulgt de alminnelige pengekravsrettslige reglene.

§ 10-1 tredje ledd – Særregel for petroleumsskatt

Paragraf 10‑1 tredje ledd ble tilføyd ved lovendring av 15. desember 2006 nr. 85. Bestemmelsen erstatter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c femte ledd, femte til åttende punktum. Forarbeidene til lovendringen fremgår av Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) pkt. 9.6.11.

Petroleumsskatteloven § 3 c femte ledd gir den skattepliktige rett til å kreve utbetalt fra staten skatteverdien av direkte og indirekte kostnader (med unntak av finanskostnader) til undersøkelse etter petroleumsforekomster. Dette gjelder så lenge beløpet ikke overstiger årets underskudd i henholdsvis alminnelig inntekt i sokkeldistriktet og grunnlaget for særskatt. Beløpet fastsettes av ligningsmyndighetene ved ligningen for det aktuelle inntektsår. Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10‑1 tredje ledd medfører at det ikke gjøres et generelt unntak for pantsettelse eller overdragelse for petroleumsskatt, men skatte- og avgiftsmyndighetenes motregningsadgang går likevel foran rettigheter stiftet ved pantsettelse eller overdragelse. Bakgrunnen for særregelen for petroleumsskatt er at adgangen til pantsettelse og overdragelse av utbetalinger etter petroleumsskatteloven § 3 c femte ledd bidrar til å fremme hele utbetalingsordningen hvor formålet er større grad av likebehandling av selskaper i og utenfor skatteposisjon, samt bidrar til å øke konkurransen på sokkelen gjennom å likebehandle nye og eksisterende aktører.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.