10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-10. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift


(1) Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift for en periode forfaller til betaling samme dag som det skal leveres oppgave over skatte- og avgiftsplikten. Tidspunktet for innlevering av oppgave følger for forskuddstrekk av § 5‑11 og for arbeidsgiveravgift av folketrygdloven § 24‑3.

(2) Departementet kan i forskrift gi regler om avvikende forfallstidspunkt for enkelte skattytere eller situasjoner.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.4 og kap. 27 s. 182 flg. og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 14.1.4.

  • Prop. 1 LS (2011–2012) Skatter, avgifter og toll 2012 – pkt. 27.3 og Innst. 4 L (2011–2012).

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 10‑10‑1 til 10‑10‑5.

Generelt om forfall forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Loven § 10‑10 første ledd første punktum regulerer når forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift forfaller til betaling. Disse kravene forfaller til betaling samme dag som det skal leveres oppgave over skatte- og avgiftsplikten. Samtidig er det sammenfallende terminvise forfall for oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Det forekommer unntak fra terminvis oppgave og forfall for spesielle grupper arbeidsgivere.

§ 10-10 første ledd – Hovedregel om forfall for forskuddstrekk

Etter § 10‑10 første ledd første punktum skal arbeidsgiver sende oppgjør for forskuddstrekk til den tid som er fastsatt for levering av oppgave over skatte- og avgiftsplikten. Oppgjørsfristen fremgår således ikke direkte av forfallsbestemmelsen i § 10‑10. Forfallstidspunktet for betaling fremgår ved henvisningen til loven § 5‑11 som regulerer fristen for levering av oppgave. Frist for betaling av forskuddstrekk er knyttet til seks faste terminforfall for året, slik at oppgaveplikt og oppgjørsplikt er den 15. i påfølgende måned for de to foregående hele måneder. De seks terminforfallene vil dermed være 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november. Fristen 15. januar vil omfatte oppgjør for de to siste månedene i foregående år. Se nærmere foran i kommentarene til § 5‑11.

§ 10-10 første ledd – Hovedregel om forfall for arbeidsgiveravgift

Etter § 10‑10 første ledd første punktum er frist for oppgjør av arbeidsgiveravgiften – i likhet med for forskuddstrekket – også bestemt ved henvisning til reguleringen av oppgavefristen.

Plikten for arbeidsgiver til å levere oppgave fremgår av folketrygdloven § 24‑3 første ledd. Arbeidsgivere skal av eget tiltak beregne arbeidsgiveravgift for hver oppgjørsperiode og gi oppgave over beregningen til vedkommende skatteoppkrever. Fristen for levering av oppgave er ved ny lov bestemt ved henvisning fra folketrygdloven § 24‑3 første ledd til ny skattebetalingslov § 5‑11 første ledd.

Forfall for oppgjør av arbeidsgiveravgift blir dermed sammenfallende med fristen for innlevering av terminoppgaven. Etter § 10‑10 første ledd, jf. folketrygdloven § 24‑3 første ledd og skattebetalingsloven § 5‑11 første ledd blir dermed forfall for oppgjør av arbeidsgiveravgiften den samme som for forskuddstrekket. Arbeidsgiver skal sende oppgjør for arbeidsgiveravgift de to foregående månedene forut for 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Hovedregelen om forfall for arbeidsgiveravgift kommer også til anvendelse ved forsinket levering av oppgave og ved såkalt førstegangsfastsettelse av arbeidsgiveravgift. Dette er presisert i skattebetalingsforskriften § 10‑10‑5. For en førstegangsfastsettelse, det vil si en fastsettelse som ikke innebærer endring i tidligere oppgave eller vedtak, kommer dermed ikke reglene om forfall etter vedtak om endring mv. i § 10‑53 til anvendelse. Hovedregelen i § 10‑10 om forfall for arbeidsgiveravgift kommer også til anvendelse i tilfeller der en oppgave som innebærer en endring i forhold til den først leverte oppgaven, mottas hos skatte- og avgiftsmyndighetene før oppgavefristen for terminen er utløpt. Den nye oppgaven vil altså ikke bli ansett som en egenretting i relasjon til § 10‑53 så lenge den er innkommet før utløpet av den ordinære oppgavefristen for vedkommende termin.

§ 10-10 annet ledd – Unntak fra terminvise forfall – forskriftshjemmel

§ 10‑10 annet ledd gir departementet adgang til å gi regler om avvikende forfallstidspunkt for enkelte skattytere eller situasjoner. Denne bestemmelsen viderefører skattebetalingsloven av 1952 § 12 nr. 1 fjerde ledd. Bestemmelser om unntak fra hovedregelen om terminforfall er gitt i skattebetalingsforskriften §§ 10‑10‑1 til 10‑10‑5, se omtalen av forskriftsbestemmelsene i pkt. 10‑10.4 og 10‑10.6 til 10‑10.8.

Forfallsfrist for forskuddstrekk ved fiske og fangst

Med virkning for trekk som blir gjennomført etter utløpet av 2011, opphevet Finansdepartementet ved endringsforskrift 30. september 2011 nr. 980 særreglene i skattebetalingsforskriften §§ 5‑10‑11, 5‑11‑7, 10‑10‑1 og 14‑5‑10 bokstav c for innberetning og innbetaling av forskuddstrekk i fiske- og fangstvirksomhet. Bakgrunnen for endringene fremgår av Prp. 1 LS (2011–2012) kapittel 27.3. Som overgangsordning ved forskriftsendringen ble vedtatt at oppgave over forskuddstrekk for første termin 2012 (januar–februar) kunne innberettes sammen med andre termin (mars– april), slik at første oppgave- og betalingsfrist etter de nye regler for fiske og fangst ble 15. mai 2012. På den måten ble bransjen gitt tid til å tilpasse seg regelendringene.

Inntil endringen gav skattebetalingsforskriften § 10‑10‑1 en særbestemmelse om innbetaling av skattetrekk for fiske- og fangstnæringen. Arbeidsgivere innen denne næringen skulle sende beløp som var trukket samtidig med at det ble inngitt oppgave etter tidligere særbestemmelse om innberetning i skattebetalingsforskriften § 5‑11‑7. Sistnevnte bestemmelse gav anvisning på at arbeidsgivere innen fiske- og fangstvirksomhet skulle gi oppgave som viste foretatt forskuddstrekk ved hvert lottoppgjør med avregning til lottakerne. Tilsvarende gjaldt oppgave for beregnet arbeidsgiveravgift. Oppgave skulle gis senest når vedkommende fiske eller fangst var avsluttet og oppgjør var mottatt for solgt fangst.

Etter de nevnte endringene i skattebetalingsforskriften foreligger det ikke lenger noen særregulering for arbeidsgivere i fiske- og fangstvirksomhet. Det innebærer at arbeidsgivere i slik virksomhet må følge det samme sett av regler med vanlig, tomånedlig oppgave- og betalingsplikt for trekkbeløp, som gjelder for øvrige arbeidsgivere under skattebetalingsordningen.

Utbetalinger i medhold av lønnsgarantiloven

I skattebetalingsforskriften § 10‑10‑2 er det gitt en særbestemmelse om forfallsfrist for forskuddstrekk i beløp utbetalt i medhold av lønnsgarantiloven. Når det er foretatt forskuddstrekk i slike beløp, kan terminvis oppgjør for forskuddstrekk etter skattebetalingsloven § 10‑10, jf. § 5‑11 utsettes til 15. januar i året etter inntektsåret. Oppgjøret pr. 15. januar skal i så fall omfatte alt forskuddstrekk som er foretatt i det foregående inntektsåret.

Det kan nevnes at det med hensyn til trekk i utbetalinger i medhold av lønnsgarantiordningen også er gitt særregler i skattebetalingsforskriften § 5‑4‑4 om fritak for trekkplikt i betalinger under kr 4 000 og fritak for trekkplikt i feriepenger, se henvisning i punkt 5‑4.8 foran.

Forfall for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift ved bruk av forenklede oppgjørsordninger mv.

Det gjelder forenklede oppgjørsordninger for enkelte arbeidsgivere som ikke driver næringsvirksomhet. Ordningene gjelder på visse vilkår både for private arbeidsgivere og for frivillige og organisasjoner. De nærmere vilkårene for bruken av de ulike forenklede ordningene omtales ikke her. Det er utgitt egen brosjyre om «Lønnsarbeid i hjemmet», se www.skatteetaten.no. Brosjyren kan også fås hos skatteoppkreveren. I tillegg er det gitt veiledning for bruk av ordningen på skjema RF 1049. Videre er det utgitt en egen brosjyre om «Skatt for institusjoner som ikke har erverv til formål (skattefrie organisasjoner, herunder veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon)», se www.skatteetaten.no. Brosjyren kan også fås hos skatteoppkreveren og på skattekontoret. Det er gitt veiledning for bruk av denne ordningen på skjema RF 1062.

Skattebetalingsforskriften § 10‑10‑3 gir regler om forfall for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift ved bruk av de ulike forenklede oppgjørsordningene.

Forskuddstrekk
Forskriften § 10‑10‑3 angir i første ledd forfall for forskuddstrekk for arbeidsgivere som leverer oppgaver i henhold til regler om særskilte oppgjørsordninger etter skattebetalingsforskriften § 5‑11‑3.
3
Følgende særlige ordninger reguleres i § 5‑11‑3:
  • ordning med årlig oppgjør (annet ledd)

  • ordning med innberetning for hvert oppgjør for private arbeidsgivere (tredje ledd)

  • veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner (fjerde ledd)

  • forskuddstrekk i avkastningen av sparedelen av en livsforsikring (femte ledd)

  • forskuddstrekk i utbytte til utenlandske aksjonærer og i utbyttekompensasjon til utenlandsk utlåner etter skattebetalingsloven § 5‑4 annet ledd (sjette ledd).

Forskuddstrekket forfaller i disse tilfellene til betaling samme dag som det skal leveres oppgave etter § 5‑11‑3.

Arbeidsgiveravgift
I annet ledd i § 10‑10‑3 angis på tilsvarende måte forfall for arbeidsgiveravgift for arbeidsgivere som leverer terminoppgave etter § 5 i forskrift 2. desember 1997 nr. 1385 om beregning og fastsetting mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden. Etter § 5 annet ledd i nevnte forskrift kan arbeidsgivere som bare har lønnsutbetalinger som ikke gjelder næringsvirksomhet eller utleie av hus, og hvor samlede lønnsutbetalinger ikke overstiger kr 60 000 i løpet av året, innen 15. januar året etter inntektsåret levere en terminoppgave over samlet arbeidsgiveravgift som er beregnet foregående år. Denne ordningen med årlig innberetning er begrenset til utbetalinger som ikke er fradragsberettiget ved ligningen, med unntak for utbetalinger som gjelder pass og stell av barn.

Arbeidsgiveravgiften forfaller i disse tilfellene til betaling samme dag som det etter reglene i § 5 i forskriften skal leveres oppgave over avgiften.

Dersom de samlede lønnsutbetalinger overstiger kr 60 000 i løpet av året, skal arbeidsgiveren ved førstkommende oppgavefrist etter folketrygdloven § 24‑3 første ledd beregne og levere terminoppgave på grunnlag av samlede avgiftspliktige utbetalinger som da er foretatt. For senere terminer i året gjelder de ordinære oppgavefristene etter folketrygdloven § 24‑3 første ledd.

Private arbeidsgivere og veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon
Oppgaveplikten for arbeidsgiveravgift for private arbeidsgivere og veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon er særlig regulert i henholdsvis § 5 tredje og fjerde ledd i forskrift 2. desember 1997 nr. 1385 om beregning og fastsetting mv. av arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Grense for innberetningsplikt

Når samlede lønnsutbetalinger fra én og samme arbeidsgiver til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr 1 000 kreves dette ikke lønnsinnberettet, jf. forskrift 30. desember 1983 nr. 1974 § 1 første ledd første punktum.

Etter forskriften § 1 første ledd annet punktum er det gitt en særregel om grense for hva som skal innberettes når utbetalingene bare gjelder arbeid i tilknytning til betalerens eget hjem eller fritidsbolig. Dersom årlige lønnsutbetalinger i disse tilfellene ikke overstiger kr 4 000 kreves dette ikke innberettet. For skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner som nevnt i skatteloven § 2‑32 første ledd (institusjon eller organisasjon som ikke har erverv til formål mv.), gjelder også en beløpsgrense for innberetningsplikten på kr 4 000, jf. forskriften § 1 tredje ledd.

Overskrides de ovennevnte beløpsgrensene skal hele beløpet lønnsinnberettes, og således være gjenstand for skattetrekk og eventuelt arbeidsgiveravgift.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.