10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-11. Lønnstrekk til Svalbard


Lønnstrekk av inntekt på Svalbard for en periode forfaller til betaling samme dag som det skal leveres oppgave over skatteplikten etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 5‑2.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.4.1.3 og kap. 27 s. 182 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 14.

  • Prop. 1 LS (2010–2011) Skatter og avgifter 2011 – pkt. 11.6.4 og Innst. 4 L (2010–2011).

Forfall for lønnstrekk til Svalbard

Bestemmelsen i skattebetalingsloven § 10‑11 regulerer forfall for lønnstrekk til Svalbard. Bestemmelsen, som erstatter den tidligere forfallsregelen inntatt i svalbardskatteloven § 5‑2 fjerde ledd tredje punktum, fastslår at lønnstrekk av inntekt på Svalbard for en periode «forfaller til betaling samme dag som det skal leveres oppgave over skatteplikten etter lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 5‑2».

I henhold til svalbardskatteloven § 3‑2 skal skatt av lønn, pensjoner og annen ytelse som nevnt i skatteloven § 12‑2 bokstavene a, b og c beregnes med en prosentvis fastsatt del av ytelsenes bruttoverdi. Det følger videre av loven § 5‑2 at arbeidsgiver skal gjøre fradrag for skatt i lønn, pensjoner og andre ytelser etter § 3‑2 ved utbetaling. Oppgavefristen for skatt til Svalbard fastsatt ved slikt lønnstrekk, følger av femte ledd i § 5‑2 hvor det fremgår at arbeidsgiver skal levere terminvis oppgave over foretatt lønnstrekk til skatteoppkreveren for Svalbard «senest en måned etter utløpet av terminen». Hver termin omfatter seks kalendermåneder og starter henholdsvis 1. januar og 1. juli, jf. § 5‑2 femte ledd annet punktum.

Ved lovendring 10. desember 2010 nr. 64 ble det vedtatt en endring i svalbardskatteloven § 5‑2. Femte ledd fikk et nytt tredje punktum hvoretter arbeidsgiver også er pålagt å levere oppgave over foretatt lønnstrekk, når arbeidsgiver opphører med virksomhet på Svalbard eller ved at aktiviteten der på annen måte opphører. Endringen gjelder fra og med inntektsåret 2011. Forarbeidene fremgår av Prop. 1 LS (2010‑2011) pkt. 11.6.4.

Det er Skatt nord som er skattekontor og skatteoppkrever for Svalbard, jf. § 2 i forskrift 4. desember 2007 nr. 1354 om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard og departementets delegeringsvedtak er inntatt i skattebetalingsforskriften § 2‑3.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.