10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-21. Restskatt


(1) Restskatt for personlige skattytere forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, likevel tidligst 20. august i ligningsåret. Er restskatten 1 000 kroner eller mer, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller som etter første punktum, mens annen termin forfaller fem uker senere.

(2) Blir første termin av restskatten ikke betalt ved forfall, forfaller annen termin til betaling samtidig med første termin.

(3) Restskatt for upersonlige skattytere forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter.

(4) Restskatt av kildeskatt på utbytte forfaller til betaling tre uker etter at melding ble sendt selskapet som trakk kildeskatten.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.5 og kap. 27 s. 183 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 14.1.5.

  • Prop.1 LS (2010‑2011) Skatter og avgifter 2011 – Kapittel 15 Flere skatteoppgjørspuljer og nye frist- og rentebestemmelser, Innst. 4 L (2010‑2011), Lovvedtak 19 (2010‑2011).

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 10‑21‑1.

Generelt om forfall for restskatt

Når utlignet skatt utgjør et større beløp enn det forskuddet som godskrives skattyteren ved avregningen, blir det manglende beløpet å innbetale som restskatt, jf. skattebetalingsloven § 7‑1 annet ledd. Se nærmere om dette under kommentarene til loven § 7‑1. Skattebetalingsloven § 10‑21 gir bestemmelser om forfall av restskatten for henholdsvis personlige og upersonlige skattytere.

Ved lovendring 10. desember 2010 nr. 69 ble det vedtatt endringer i § 10‑21. Med bakgrunn i innføring av flere skatteoppgjør, samtidig som det tidligere krav til kunngjøring i lokalpressen av at skatteoppgjøret var ferdig hadde mistet sin praktiske betydning, ble kravet til kunngjøring av skatteoppgjøret etter ligningsloven § 8‑9 opphevet ved endringen.

Før endringen dannet kunngjøringen utgangspunktet for beregningen av klage- og søksmålsfrister, frister for beregning av forfall for restskatt samt at kunngjøringstidspunktet var utgangspunktet for beregning av rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt. Etter endringen er utgangspunktet for beregninger som nevnt satt til tidspunktet for når skatteoppgjøret blir sendt ut til skattyter. Denne endringen medførte endring i § 10‑21 første og tredje ledd.

Ved samme endringsvedtak ble § 10‑21 også gitt et nytt fjerde ledd med særskilt regulering av forfall for restskatt knyttet til særordningen for kildeskatt på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer, se nedenfor i pkt. 10‑21.6. I disse tilfellene er det selskapet som mottar skatteoppgjøret og et eventuelt krav på betaling av restskatt.

§ 10-21 første og annet ledd – Forfall for restskatt for personlige skattytere

Skattebetalingsloven § 10‑21 første ledd regulerer forfall for restskatt for personlige skattytere. For slike skattytere forfaller restskatten til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret er sendt skattyter, likevel tidligst 20. august i ligningsåret. Er restskatten kr 1 000 eller mer, forfaller den til betaling i to like store terminer. Første termin forfaller som etter første punktum, mens annen termin forfaller fem uker senere.

Blir første termin av restskatten ikke betalt ved forfall, forfaller annen termin til betaling samtidig med første termin, jf. § 10‑21 annet ledd. Denne bestemmelsen erstattet skattebetalingsloven av 1952 § 23 nr. 4. Bestemmelsen i loven av 2005 er noe omformulert uten at det er tilsiktet materielle endringer.

§ 10-21 tredje ledd – Forfall for restskatt for upersonlige skattytere

Skattebetalingsloven § 10‑21 tredje ledd regulerer forfall for restskatt for upersonlige skattytere. Restskatt for slike skattytere forfaller til betaling tre uker etter at det ferdige skatteoppgjøret er sendt skattyter.

Begrepet resterende skatt som ble brukt i skattebetalingsloven av 1952 er nå erstattet med restskatt for upersonlige skattytere. Samtidig har en også gått bort fra begrepet etterskuddspliktige.

Konkurs- og administrasjonsbo for upersonlige skattytere

Skattebetalingsforskriften § 10‑21‑1 gir en bestemmelse om forfall for utliknet skatt for konkurs- og administrasjonsbo for upersonlige skattytere. For slike bo som nevnt i skattebetalingsloven § 4‑1 første ledd bokstav a, og som etter forskriften § 6‑5‑5 er unntatt fra plikten til å betale forskuddsskatt, forfaller utliknet skatt i sin helhet til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter. Slike boer er fortsatt undergitt en fullstendig etterskuddsordning for betaling av skatt. Er utliknet skatt for slike boer fastsatt ved forhåndsligning, gjelder bestemmelsen om forfall i skattebetalingsloven § 10‑51 bokstav d.

§ 10-21 fjerde ledd – Forfall for restskatt på kildeskatt på utbytte til utenlandske aksjonærer

Ved lovendringen 10. desember 2010 nr. 69 ble § 10‑21 gitt et nytt fjerde ledd med særskilt regulering av forfall for restskatt knyttet til særordningen for kildeskatt på utbytte fra norske selskaper til utenlandske aksjonærer.

Under kildeskattordningen sender skatteetaten ikke melding til den enkelte skattyter om skatteoppgjøret. I stedet er det selskapet som trekker kildeskatten som mottar melding om skatten som er fastsatt for de utenlandske aksjonærene i selskapet.

I § 10‑21 fjerde ledd gis, som etter endringene i første og tredje ledd, anvisning på at beregning av fristen for selskapet til å betale restskatt knyttet til kildeskatt, tar utgangspunkt i når meldingen om skatteoppgjør blir sendt selskapet som har trukket kildeskatten.

Foruten reguleringen av utgangspunktet for beregning av restskatt, var det også et formål med nytt fjerde ledd å få en uttrykkelig regulering av forfall for restskatt under den spesielle kildeskattordningen, med selskapet som adressat for melding om skatteoppgjør og kravet på restskatt etter ordinær avregning.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.