10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-22. Petroleumsskatt


(1) Terminskatt forfaller til betaling 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret og 1. februar, 1. april og 1. juni i ligningsåret. Forfall er likevel tidligst tre uker fra den dag da melding om terminskatten ble sendt skattyter.

(2) Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter.

(3) Departementet kan i forskrift gi avvikende regler om forfall når det skjer endringer i utskrivingen av terminskatt.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.5 og kap. 27 s. 183 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 14.1.5.

  • Ot.prp. nr. 59 (2007–2008) Om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen mv. kap. 5 og Innst. O. nr. 70 (2007–2008) kap. 5. (Endring av petroleumsskatteloven § 7.)

  • Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer pkt. 29.3.6. (Endring av forfallsfristene i første ledd ihht. til ny petroleumsskattelov § 7.)

  • Prop. 1 LS (2010‑2011) Skatter og avgifter 2011 – Kapittel 15 Flere skatteoppgjørspuljer og nye frist- og rentebestemmelser, Innst. 4 L (2010‑2011), Lovvedtak 19 (2010‑2011).

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 10‑22‑1.

§ 10-22 første ledd – Terminskatt

Skattebetalingsloven § 10‑22 første ledd, slik den opprinnelig lød, fastslo at terminskatt utskrevet i medhold av petroleumsskatteloven forfalt til betaling i to like store terminer, 1. oktober i inntektsåret og 1. april i ligningsåret. Bestemmelsen erstattet petroleumsskatteloven § 7 nr. 2 annet ledd.

Ved lov 27. juni 2008 nr. 56 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. (petroleumsskatteloven) ble forfallsfristene for terminskatter endret. Antallet betalingsterminer ble øket fra to til seks, med forfall jevnt utover året, 1. august, 1. oktober og 1. desember i inntektsåret, og 1. februar, 1. april og 1. juni i ligningsåret. Endringen trådte i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2008. Det vises til Ot.prp. nr. 59 (2007–2008) kap. 5 for nærmere omtale av bakgrunn og begrunnelse for endringen.

Beløpet som blir betalt inn skal være likt for de tre første terminene, og også likt, men eventuelt på et annet nivå for de tre siste terminene. Dette innebærer at det bare er mulig å endre størrelsen på utskrevet terminskatt fram til forfallstid for fjerde termin og da med virkning for de tre siste terminene, jf. § 7 nr. 3. Videre kan skattyter ved forfall for annen termin, med virkning for de tre første terminene (og ved femte termin med virkning for de tre siste terminene) betale inn tillegg til utskrevet terminskatt, dersom denne antas utilstrekkelig til å dekke den skatt som ventes utlignet, se § 7 nr. 4.

Som en følge av endringene i petroleumsskatteloven § 7 ble det med grunnlag i forslag i Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) vedtatt nødvendige tilpasninger i § 10‑22 første ledd ved endringslov 12. desember 2008 nr. 100.

§ 10-22 annet ledd – Restskatt

Annet ledd gir en bestemmelse om forfall for restskatt etter petroleumsskatteloven. Restskatten forfaller til betaling tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter. Begrepet resterende skatt er erstattet med begrepet restskatt i tråd med lovens terminologi for øvrig, se omtale av begrepsendringer under pkt. 10‑21.4.

§ 10-22 tredje ledd – Forskriftshjemmel

Paragraf 10‑22 tredje ledd gir departementet fullmakt til i forskrift å fastsette avvikende regler for forfall når det skjer endringer i utskrivingen av terminskatt.

Skattebetalingsforskriften § 10‑22‑1 omhandler melding om og forfall for terminskatt. Det følger av bestemmelsen at endringer i utskrevet terminskatt forfaller til betaling sammen med eller kommer til fradrag ved betaling av 6. termin. Dersom meldingen er sendt senere enn tre uker før forfall for 6. termin, forfaller forhøyelsen til betaling tre uker etter at melding om kravet er sendt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.