10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-30. Innenlands merverdiavgift


(1) Innenlands merverdiavgift for en periode forfaller til betaling samme dag som det skal leveres omsetningsoppgave til avgiftsmyndighetene etter merverdiavgiftsloven § 15‑8.

(2) Beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 11‑4 annet ledd forfaller til betaling samme dag som det skal leveres melding etter merverdiavgiftsloven § 15‑14 annet ledd.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 14.6 og kap. 27 s. 183 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 14.1.6.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer s. 197 og Innst. O. nr. 10 (2006–2007) kap. 20. (Inntatt henvisning til merverdiavgiftsloven av 1966 § 31a.)

  • Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift kap. 13 s. 85. (Endring av henvisningen i første ledd pga. ny merverdiavgiftslov. Nytt annet ledd.)

Forskifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 10‑30‑1.

§ 10-30 første ledd – Forfall innenlands merverdiavgift

Skattebetalingsloven § 10‑30 første ledd regulerer forfallstidspunktet for innenlands merverdiavgift. Fristen for innbetaling er sammenfallende med fristene for innlevering av omsetningsoppgaver (oppgavefristene), jf. merverdiavgiftsloven § 15‑8.

Selv om en omsetningsoppgave

Hovedoppgave
(hovedoppgave) ikke innleveres innen oppgavefristen i merverdiavgiftsloven, må merverdiavgiftskravet likevel betales innen denne fristen for at betalingen skal skje til forfall. Betaling etter fristen medfører at det løper forsinkelsesrenter på kravet. Lovens § 10‑30 kommer også til anvendelse for
Merverdiavgift fastsatt ved skjønn
merverdiavgift fastsatt ved skjønn på grunn av manglende eller forsinket innlevering av omsetningsoppgave, jf. merverdiavgiftsloven § 18‑1 første ledd bokstav a. Fastsettelse ved skjønn benyttes når avgiftspliktige ikke har levert omsetningsoppgave innen oppgavefristen, og avgiftsmyndighetene finner at vedkommende skylder merverdiavgift for terminen. Med
Førstegangsskjønn
førstegangsskjønn menes fastsettelse som ikke innebærer endring i tidligere oppgave eller vedtak.

Selv om skjønnsvedtaket fattes etter utløpet av oppgavefristen, vil opprinnelig oppgavefrist være avgjørende for når det skjønnsfastsatte merverdiavgiftskravet anses forfalt til betaling. Det samme gjelder når oppgave kommer forsinket inn fra avgiftspliktige. I slike tilfeller vil det således løpe forsinkelsesrenter på kravet fra det som er ordinært forfallstidspunkt etter § 10‑30. En presisering av forfallstidspunktet for merverdiavgiftskrav ved forsinket oppgave og fastsettelse ved skjønn, følger av skattebetalingsforskriften § 10‑30‑1.

Generelt om oppgaveplikten

Etter merverdiavgiftsloven § 15‑1 skal avgiftssubjektet levere

Omsetningsoppgave
omsetningsoppgave som bl.a. skal vise samlet omsetning og uttak, og en avregning av utgående og inngående merverdiavgift. Omsetningsoppgave skal leveres for hver termin, selv om det ikke har vært merverdiavgiftspliktig omsetning eller uttak i terminen, jf. merverdiavgiftsloven § 15‑7 første ledd. Omsetningsoppgaven består av en oppgavedel og en betalingsdel. Oppgavedelen skal fylles ut og kan sendes inn på papir til sentralt oppgavemottak i Mo i Rana eller elektronisk via www.altinn.no innen utløpet av oppgavefristen.

Alminnelig oppgavetermin
Det følger av merverdiavgiftsloven § 15‑2 at omsetningsoppgave som hovedregel skal leveres seks ganger i året. Alminnelig oppgavetermin er således to måneder. Første termin omfatter januar og februar, annen termin mars og april, tredje termin mai og juni osv.

Særlige oppgaveterminer
Merverdiavgiftsloven §§ 15‑3, 15‑4 og 15‑6 har særregler om terminens lengde for bestemte grupper avgiftspliktige. Dette gjelder ved lav omsetning, primærnæringer, og mottakere av fjernleverbare tjenester. Paragraf 15‑3 bestemmer at skattekontoret kan samtykke i at oppgaveterminen ved lav omsetning er kalenderåret. I § 15‑4 bestemmes det at avgiftssubjekt innen fiske, skogbruk eller jordbruk med binæringer skal levere omsetningsoppgave en gang i året. For mottakere av fjernleverbare tjenester er oppgaveterminen 3 måneder og følger kvartalsvis.

Kortere oppgaveterminer
Skattekontoret kan i visse situasjoner samtykke til kortere oppgaveterminer enn hovedreglene tilsier, jf. merverdiavgiftsloven § 15‑5. Etter § 15- 5 første ledd kan det samtykkes til at omsetningsoppgaven skal leveres tolv ganger i året i tilfeller hvor inngående merverdiavgift regelmessig overstiger utgående merverdiavgift med minst 25 prosent. Dersom inngående merverdiavgift overstiger utgående merverdiavgift med inntil 50 prosent, kan skattekontoret samtykke i kortere terminer enn månedlige oppgaveterminer. Innen primærnæringene kan skattekontoret samtykke i at de alminnelige to måneders oppgaveterminene skal følges, jf. § 15‑5 tredje ledd.

Se nærmere om oppgaveplikten mv. i Merverdiavgiftshåndbokens 8. utgave 2012 kap. 15.

Oppgavefristene og forfallsfristene

Det følger av merverdiavgiftsloven § 15‑8 første ledd første punktum at

Hovedregel
oppgavefristen er en måned og ti dager etter utløpet av hver oppgavetermin eller fra tidspunktet for virksomhetens opphør for avgiftssubjekter som omfattes av § 15‑2. Dette medfører at oppgavefristen og forfallsfristen for første termin for avgiftssubjekt med alminnelige to måneders termin er 10. april. Fristen for tredje termin, mai og juni, er likevel 31. august, jf. merverdiavgiftsloven § 15‑8 første ledd annet punktum. Denne bestemmelsen beror på en lovendring i gammel merverdiavgiftslov med virkning fra og med 2007, jf. endringslov 29. juni 2007 nr. 49. Fristutsettelsen er begrunnet med regnskapsførernes arbeidsbyrde rundt avviklingen av sommerferien og kontakt med kunder i denne perioden. Endringen medfører at betalingsfristen for 3. termin forskyves tilsvarende, jf. skattebetalingsloven § 10‑30.

To-måneders terminer
Fristene for innberetning og innbetaling for vanlige to-måneders oppgaver er dermed 10. april, 10. juni, 31. august, 10. oktober, 10. desember og 10. februar, jf. skattebetalingsloven § 10‑30 og merverdiavgiftsloven § 15‑8 første ledd. Før dette tidspunktet er det ikke adgang til å kreve betaling eller gjennomføre tvangsinnfordringstiltak.
Årsoppgave – Næringsdrivende i jordbruk
Næringsdrivende i jordbruk med binæringer, skogbruk og fiske skal som hovedregel levere årsoppgave, jf. merverdiavgiftsloven § 15‑4. Årsoppgaven skal sendes avgiftsmyndigheten innen tre måneder og 10 dager etter kalenderårets utløp, jf. § 15‑8 første ledd tredje punktum, det vil si 10. april. Fristen for betaling blir i disse tilfellene 10. april, jf. skattebetalingsloven § 10‑30. Se nærmere om dette i Merverdiavgiftshåndboken pkt. 15‑4 og 15‑8.

Næringsdrivende med liten omsetning
Det følger av merverdiavgiftsloven § 15‑3 at registreringspliktige næringsdrivende som har liten omsetning kan søke om å levere årsoppgave i stedet for terminoppgaver. Dersom en slik ordning godtas må årsoppgaven være kommet fram til avgiftsmyndigheten innen 2 måneder og 10 dager etter kalenderårets utløp, jf. § 15‑8 første ledd fjerde punktum, det vil si 10. mars. Fristen for betaling blir i disse tilfellene 10. mars, jf. skattebetalingsloven § 10‑30.

Med «liten omsetning» menes omsetning innenfor avgiftsområdet på under 1 million kroner eksklusiv avgift i løpet av et kalenderår. Det er tale om en «kan-regel», og det forutsettes at den næringsdrivende søker særskilt om å få nytte ordningen. Se nærmere om dette i Merverdiavgiftshåndboken pkt. 15‑3.

Mottakere av fjernleverbare tjenester
For mottakere av fjernleverbare tjenester er oppgaveterminen 3 måneder og følger kvartalsvis, jf. merverdiavgiftsloven § 15‑6 annet ledd. Fristen for innlevering og betaling er som for de som er registrert, det vil si en måned og 10 dager etter utløpet av terminen (her: kvartalet). For eksempel vil innleverings- og betalingsfristen for 1. termin for disse oppgavene være 10. mai.

§ 10-30 annet ledd – Forfall for beløp nevnt i merverdiavgiftsloven § 11-4

Paragraf 10‑30 annet ledd kom inn ved ny merverdiavgiftlov og trådte i kraft 1. januar 2010.

Bestemmelsen fastsetter at beløp som uriktig er betegnet som merverdiavgift i salgsdokument av en som ikke er avgiftssubjekt, jf. merverdiavgiftsloven § 11‑4 annet ledd, forfaller til betaling samtidig med fristen for levering av melding om dette. Fristen for å levere melding er ti dager etter utløpet av den måneden salgsdokumentasjonen ble utsted, jf. merverdiavgiftsloven § 15‑14 annet ledd.

Situasjonen beskrevet i merverdiavgiftsloven § 11‑4 annet ledd faller utenfor skattebetalingsloven § 10‑30 første ledd, som bare gjelder merverdiavgift som avgiftssubjektet skal innberette gjennom omsetningsoppgave etter § 15‑1.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.