10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

 • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-40. Innenlands særavgifter


(1) Innenlands særavgifter forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår. Dette gjelder likevel ikke:

 1. årsavgift for kjøretøyer som 1. januar er registrert i motorvognregistret, som forfaller til betaling 20. mars

 2. vektårsavgiften for kjøretøyer som 1. januar eller 1. juni er registrert i motorvognregistret, som forfaller til betaling i to like store terminer henholdsvis 20. februar og 20. august

 3. engangsavgiften for registrerte virksomheter, som forfaller til betaling den 18. i måneden etter at avgiftsplikten oppstod

 4. avgift ved urettmessig bruk av merket olje etter særavgiftsloven § 4, som forfaller til betaling tre uker etter at melding om kravet er sendt.

(2) For virksomheter som er registrert som særavgiftspliktige hos tollregionene, forfaller særavgiften for en periode til betaling samme dag som det skal leveres oppgave over avgiftsplikten.

(3) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om forfallstidspunktene for krav som omhandlet i første ledd.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

 • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.7 og kap. 27 s. 183 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 14.1.7.

 • Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer pkt. 29.3.7 og 29.3.8. (Presisering av dato for registrering i første ledd bokstav a og ny bokstav d.)

Forskrifter

 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 10‑40‑1 til 10‑40‑3.

 • Forskrift 2. juli 1986 nr 1430 om omregistreringsavgift.

 • Forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter.

 • Forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn.

 • Forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift.

 • Forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner.

Generelt om § 10-40

Skattebetalingsloven § 10‑40 regulerer forfallstidspunktet for innenlands særavgifter. Hovedregelen fremgår av første ledd første punktum. Innenlandske særavgifter forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår. I første ledd bokstav a til og med d, samt i skattebetalingsforskriften er det gjort unntak fra hovedregelen. I annet ledd er det videre gjort unntak for innenlands særavgifter i de tilfeller virksomheten er registrert som særavgiftspliktig virksomhet. De mange unntak fra hovedregelen, avgrenser anvendelsesområdet i første ledd til i hovedsak å omfatte omregistreringsavgift og engangsavgift som ikke inngår i en kredittordning. Se dog omtale under pkt. 10‑40.3. Forfallsbestemmelsen er en videreføring av bestemmelsene som tidligere fantes i særavgiftsregelverket.

Paragraf 10‑40 må avgrenses mot særavgifter som oppstår ved innførsel som forfaller etter § 10‑41.

§ 10-40 første ledd – Innenlands særavgift

Skattebetalingsloven § 10‑40 første ledd første punktum regulerer forfallstidspunktet for innenlands særavgifter. Fristen for innbetaling er sammenfallende med når avgiftsplikten oppstår. Som nevnt er det i utgangspunktet kun omregistreringsavgift samt engangsavgift som ikke inngår i en kredittordning som omfattes.I tillegg vil første ledd første punktum regulere forfall for to typetilfeller som er nevnt i særavgiftsforskriften § 2‑1. Ved uttak av avgiftspliktige varer for konkursbo eller panthaver, oppstår avgiftsplikten ved uttak dersom det ikke tidligere er beregnet avgift for disse, jf. særavgiftsforskriften § 2‑1 tredje ledd og for bruker som er berettiget til helt eller delvis avgiftsfri bruk av ellers avgiftspliktige varer, oppstår avgiftsplikten også dersom vilkårene for fritak likevel ikke oppfylles, jf. særavgiftsforskriften § 2‑1 femte ledd. Når avgiftsplikten ellers oppstår, reguleres av særavgiftsregelverket.

For omregistreringsavgiften er det gitt egne regler i forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift. Avgiftsplikten oppstår ved omregistrering av motorvogner og tilhengere på ny eier eller når avregistrert motorvogn påregistreres, jf. omregistreringsavgiftsforskriften § 1.

Engangsavgift oppstår ved første gangs registrering av motorvogner i det sentrale motorvognregisteret. Tilsvarende gjelder når betingelsene for avgiftsfrihet eller avgiftsnedsettelse ved første gangs registrering ikke lenger er oppfylt, når motorvognens avgiftsmessige status eller avgiftsmessige grunnlag endres etter første gangs registrering, eller når oppbygget motorvogn tas i bruk før ny registrering, jf. forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner § 1‑2.

§ 10-40 første ledd – Unntak for årsavgift, vektårsavgift, engangsavgift for registrerte virksomheter og for urettmessig bruk av merket mineralolje

For motorvognavgiftene årsavgift, vektårsavgift og engangsavgift for registrerte virksomheter, er det gitt unntak fra hovedregelen i § 10‑40 første ledd bokstav a til og med c. I tillegg er det i bokstav d gitt unntak for bestemmelsens hovedregel når det ilegges avgift for urettmessig bruk av merket mineralolje til fremdrift av motorvogn.

Av § 10‑40 første ledd bokstav a fremgår det at årsavgift for kjøretøy som 1. januar står registrert i motorvognregisteret, forfaller til betaling 20. mars. For kjøretøy som registreres etter 1. januar og for årsprøvekjennemerke som tildeles etter samme dato, oppstår avgiftsplikten ved registreringen eller tildelingen, jf. forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn § 3. Det samme gjelder for kjøretøy som i løpet av året går over fra avgiftsfritt til avgiftspliktig kjøretøy. Disse kravene forfaller da til betaling tre uker etter at kravet er utskrevet og melding om kravet er sendt, jf. skattebetalingsforskriften § 10‑40‑2. Kravet forfaller på samme måte når toll- og avgiftsetaten foretar etterskuddsvis beregning og utskriving av avgift for et avgiftspliktig kjøretøy som i løpet av året endrer avgiftsgruppe til en gruppe med høyere avgiftssats.

Vektårsavgiften for motorvogner som er registrert i motorvognregisteret forfaller til betaling i to like store terminer, henholdsvis 20. februar for kjøretøy registrert pr. 1. januar og 20. august der kjøretøyet er registrert pr. 1. juli, jf. § 10‑40 første ledd bokstav b. Nærmere bestemmelser om beregning og utskriving er gitt i forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift. Etter skattebetalingsforskriften § 10‑40‑1 skal avgiften for korttidsbruk av tilhenger være betalt før kjøring finner sted. Tollregionen kan ved søknad gjøre unntak fra kravet om forskuddsbetaling.

For engangsavgiften for registrerte virksomheter forfaller avgiften til betaling den 18. i måneden etter at avgiftsplikten oppstår, jf. § 10‑40 første ledd bokstav c. For ikke registrerte virksomheter forfaller engangsavgiften etter hovedregelen i første ledd, dvs. at avgiften må være betalt før registrering i motorvognregisteret kan skje. Nærmere regler om når avgiftsplikten oppstår, er gitt i forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner § 1‑2.

Ved urettmessig bruk av merket mineralolje ilegges registrert eier av kjøretøyet en avgift som beregnes etter nærmere regler fastsatt av Finansdepartementet, jf. særavgiftsloven § 4. Avgiften forfaller til betaling tre uker etter at melding om kravet er sendt, jf. § 10‑40 første ledd bokstav d. Særskilte bestemmelser om avgift på mineralolje til fremdrift av motorvogn er gitt i særavgiftsforskriften kap. 3‑11.

§ 10-40 annet ledd – Registrerte særavgiftspliktige

Paragraf 10‑40 annet ledd regulerer forfall for virksomheter som er registrert som avgiftspliktige hos tollregionene. For registrerte virksomheter oppstår avgiftsplikten ved uttak fra virksomhetens godkjente lager eller ved opphør av registrering, jf. særavgiftsforskriften § 2‑1 første ledd. Slike virksomheter er pålagt oppgaveplikt, og forfall er satt til samme tidspunktet som for levering av avgiftsoppgaven.

Regler om hvilke virksomheter som skal eller kan registreres er regulert i særavgiftsforskriften. For enkelte særavgiftspliktige virksomheter foreligger en registreringsplikt, jf. særavgiftsforskriften § 5‑1, og for andre foreligger en registreringsadgang, jf. § 5‑2. Nærmere om hvilke virksomheter som har plikt og hvilke som har adgang til å registrere seg, er beskrevet i kommentarene til skattebetalingsloven § 14‑21.

Regler om tidspunkt for pliktig oppgavelevering er gitt i særavgiftsforskriften § 6‑1. Etter § 6‑1 første ledd skal registrerte virksomheter for hver måned sende avgiftsoppgave til tollregionen innen den 18. i påfølgende måned (oppgavefristen). Virksomheten er pliktig å sende oppgave selv om det ikke skal oppkreves avgift for perioden (0-oppgave).

Dersom en registrert avgiftspliktig leverer en særavgiftsoppgave, men hvor denne er forsinket innlevert i forhold til oppgavefristen, reguleres forfall av skattebetalingsforskriften § 10‑40‑3. I henhold til § 10‑40‑3 skal hovedregelen om forfall i skattebetalingsloven § 10‑40 annet ledd da gjelde tilsvarende. I slike tilfeller vil det således løpe forsinkelsesrenter på kravet fra det ordinære forfallstidspunktet.

Det er i særavgiftsforskriften § 6‑1 annet og tredje ledd gitt egne regler for registrerte virksomheter med avgift på elektrisk kraft og registrerte virksomheter med avgift på utslipp av NOx. For avgift på elektrisk kraft skal oppgave leveres innen 1 måned og 18 dager etter utløpet av det kvartal faktura er sendt eller levering/uttak uten faktura er foretatt. For avgift på utslipp av NOx er oppgavefristen den 18. i måneden etter utløpet av det kvartal utslippet fant sted.

Tollregionen kan etter § 6‑1 fjerde ledd fastsette en kortere oppgavefrist dersom det foreligger opplysninger om virksomhetens forhold som gjør det sannsynlig at avgiftsbetalingen ikke vil skje rettidig.

Avgiftsoppgaven skal leveres elektronisk eller på papir. Avgiftsoppgave som leveres på papir skal gis på fastsatt skjema og undertegnes. Oppgave som leveres elektronisk skal sendes den mottakssentral som direktoratet bestemmer. Altinn benyttes pr. i dag som mottakssentral.

Registrerte virksomheter som produserer teknisk etanol med alkoholstyrke over 2,5 volumprosent, eller som utelukkende produserer teknisk etanol med godkjent denaturering, er ikke oppgavepliktige, jf. § 6‑1 femte ledd.

For avgift på teknisk etanol, forbruksavgift på elektrisk kraft, avgift på sluttbehandling av avfall og avgift på utslipp av NOx, er det gitt en særbestemmelse i særavgiftsforskriften § 2‑1 fjerde ledd.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.