10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-50. Utleggstrekk


For utleggstrekk gjelder, med unntak for tilfeller som omhandlet i § 14‑5 annet ledd, reglene om forfall i tvangsfullbyrdelsesloven § 7‑22 første ledd.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.8.1 og kap. 27 s. 185 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 14.1.8.

Forfall for utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreverne

Dersom den trekkpliktige, som et utleggstrekk er rettet mot, er arbeidsgiver med plikt til å ha skattetrekkskonto, bestemmer skattebetalingsloven § 14‑5 annet ledd at utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren skal settes på skattetrekkskontoen sammen med forskuddstrekket og følge de reglene som gjelder for innrapportering og betaling av dette. Bestemmelsen gjelder kun for utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreverne. Det trukne beløpet skal betales til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Dette gjelder selv om kreditoren for forskuddstrekket er skatteoppkrever for en annen kommune, noe som kan være tilfellet der skyldneren har flyttet. Se nærmere om dette under pkt. 14‑5.5.

I disse tilfellene gjelder altså de samme reglene for betaling av utleggstrekk som for betaling av forskuddstrekk, se § 10‑10 sammenholdt med § 5‑11. Arbeidsgiver skal derfor hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november sende beløp som er trukket som utleggstrekk de foregående 2 måneder til skatteoppkreveren som har nedlagt trekket.

Dersom skatteoppkreverne beslutter utleggstrekk i godtgjørelse for arbeid eller oppdrag i selvstendig næringsvirksomhet, kan det være tilfeller der oppdragsgiveren ikke har plikt til å ha skattetrekkskonto. I disse tilfellene er bestemmelsen i § 14‑5 annet ledd første punktum ikke aktuell, og oppgjør skal skje etter skattebetalingsloven § 10‑50, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7‑22, se pkt. 10‑50.3. Det er da ikke noe krav om at midlene skal plasseres på en bestemt måte før betaling skjer.

Forfall for utleggstrekk nedlagt av skattekontorene

Utleggstrekk nedlagt av skattekontorene følger regelen i § 10–50 som igjen henviser til tvangsfullbyrdelsesloven § 7‑22 første ledd. Det følger av sistnevnte bestemmelse at trukket beløp skal utbetales til skattekontoret når ikke annet er fastsatt. Forfaller ytelsene oftere enn en gang i måneden, kan trekk utbetales månedsvis dersom det ikke er bestemt at de skal utbetales straks. Det vanlige er at oppgjør av trukne midler skjer en gang hver måned.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.