10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

 • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-51. Andre skatte- og avgiftskrav


Følgende skatte- og avgiftskrav forfaller til betaling tre uker etter at melding om kravet er sendt:

 1. tvangsmulkt etter ligningsloven § 10‑6

 2. ansvarskrav etter ligningsloven § 10‑7

 3. forsinkelsesavgift etter ligningsloven § 10‑1 og gebyr etter ligningsloven § 10‑8

 4. skatt fastsatt ved forhåndsligning etter ligningsloven § 8‑10

 5. krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør etter ligningsloven § 9‑5 nr. 8

 6. tilleggsskatt etter ligningsloven §§ 10‑2 til 10‑5, tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven § 21‑3, folketrygdloven § 24‑4 tredje ledd, lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 44, lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter § 3, lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 3, og tilleggstoll etter tolloven § 16‑10.

 7. tvangsmulkt etter merverdiavgiftsloven § 21‑1.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

 • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.8.2, 14.8.3 og kap. 27 s. 184 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 14.1.8.

 • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer pkt. 23.2 og 23.9 og Innst. O. nr. 10 (2006–2007) pkt. 23.1.9. (Tatt inn henvisninger til særavgiftsloven § 3, merverdiavgiftsloven av 1969 § 64 og motorvognavgiftsloven § 3 i bokstav f. Ny bokstav g regulerer forfall for tvangsmulkt etter merverdiavgiftsloven av 1969.)

 • Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer s. 144–145. (Forsinkelsesavgift etter ligningsloven inntatt i bokstav c. I bokstav f ble det tatt inn henvisning til folketrygdloven § 24‑4 tredje ledd, samt tatt ut en henvisning til særavgiftsloven § 4.)

 • Ot.prp. nr. 58 (2006–2007) Om lov om toll og vareførsel, kap. 11 s. 109. (Endringer som følge av ny tollov. Henvisningen til folketrygdeloven § 24‑4 ble ikke tatt med og heller ikke ble henvisningen til særavgiftsloven § 4 tatt ut.)

 • Ot.prp. nr. 95 (2008–2009) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. pkt. 11.3. (Henvisning i bokstav f til folketrygdloven § 24‑4 tatt inn igjen, og henvisning til særavgiftsloven § 4 ble tatt ut.)

 • Ot.prp. nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift kap. 13 s. 85. (Endringer som følge av ny merverdiavgiftslov. I bokstav f ble henvisningen til folketrygdloven § 24‑4 tredje ledd ble ikke opprettholdt og henvisningen til særavgiftsloven § 4 ble heller ikke tatt ut.)

 • Ot.prp.nr. 82 (2008–2009). Om lov om endringer i ligningsloven mv.(tilleggsskatt) kap. 14. (Henvisningen til ligningsloven § 10‑2 endret til §§ 10‑2 til 10‑5.)

 • Ot.prp. nr. 95 (2008–2009) Om lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv., pkt. 11.3.2. (Tatt inn henvisning til folketrygdloven 24‑4 tredje ledd i bokstav f, samt tatt ut henvisningen til særavgiftsloven § 4.)

 • Prop. 126 LS (2009–2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. – Kapittel 11.6 Endringar i skattebetalingslova (Foretatt oppretting i bokstav f), Innst. 351 L (2009–2010), Lovvedtak 78 (2009–2010)

Forskrifter

 • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 10‑51‑1.

Forfall for «andre skatte- og avgiftskrav»

Alle kravene som er regulert i § 10‑51 forfaller til betaling tre uker etter at melding om kravet er sendt.

Mulkt/gebyr
Paragraf 10‑51 bokstav a bestemmer at løpende mulkt etter ligningsloven § 10‑6 forfaller til betaling tre uker etter at krav om betaling er sendt den som er pliktig til å avgi opplysninger. Tvangsmulkt etter ligningsloven § 10‑6 kan ilegges ved brudd på plikten til å gi oppgave eller opplysning eller adgang til kontrollundersøkelse mv. etter ligningsloven kap. 6. Treukersfristen gjelder også for ansvarsbeløp etter ligningsloven § 10‑7, jf. § 10‑51 bokstav b. Ligningsloven § 10‑7 gjelder oppdragsgivere som ikke har oppfylt sin opplysningsplikt etter ligningsloven § 6‑10. I disse tilfellene kan oppdragsgiver pålegges ansvar for forfalt, men ikke innbetalt skatt, arbeidsgiveravgift eller forskuddstrekk når det må antas at den manglende betalingen skyldes at opplysningen ikke ble gitt i rett tid. Videre gjelder det også en tre-ukers frist for forsinkelsesavgift etter ligningsloven § 10‑1 samt for gebyr ilagt ved for sent eller ikke innleverte oppgaver etter ligningsloven § 10‑8, jf. skattebetalingsloven § 10‑51 bokstav c.

Det gjelder også en tre-ukers frist for betaling av tvangsmulkt ilagt etter merverdiavgiftsloven § 21‑1, jf. skattebetalingsloven § 10‑51 bokstav g.

Forhåndsligning
Paragraf 10‑51 bokstav d regulerer forfall for skatt som fastsettes ved forhåndsligning etter ligningsloven § 8‑10. Også for slike krav er forfall tre uker etter at melding om kravet er sendt.

Forhåndsligning skal foretas for skattytere som skal flytte til utlandet, før et bo sluttes og før selskap eller annen skattepliktig innretning oppløses, jf. ligningsloven § 4‑7 nr. 7 og 8. Forhåndsligning er nærmere regulert i ligningsloven § 8‑10.

Summarisk fellesoppgjør
Også krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør etter ligningsloven § 9‑5 nr. 8 forfaller til betaling tre uker etter at melding om kravet er sendt, jf. § 10‑51 bokstav e.

Summarisk fellesoppgjør er hjemlet i ligningsloven § 9‑5 nr. 8 og i forskrift 20. november 1997 nr. 1181 om summarisk fellesoppgjør for krav på skatt og arbeidsgiveravgift til folketrygden. Summarisk fellesoppgjør innebærer at dersom det avdekkes feil ved arbeidsgivers oppgjør for forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften, gjennomføres endringen i forhold til arbeidsgiveren uten at ligningen for den enkelte skattyter endres.

Tilleggsskatt/tilleggsavgift/tilleggstoll
Etter § 10‑51 bokstav f forfaller også krav på tilleggsskatt, tilleggsavgift og tilleggstoll til betaling tre uker etter at melding er sendt. Reglene om tilleggsskatt, tilleggsavgift og tilleggstoll følger av henholdsvis ligningsloven §§ 10‑2 til 10‑5, folketrygdloven § 24‑4 tredje ledd, merverdiavgiftsloven § 21‑3, arveavgiftsloven § 44, særavgiftsloven § 3, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 3 og tolloven § 16‑10.

I den første utgaven av håndboken fra 2010 ble det vist til at det hadde oppstått diverse feil i § 10‑51 bokstav f i forbindelse med bl.a. tre lovendringer av 19. juni 2009 som alle foretok endringer i § 10‑51 bokstav f, og som alle trådte i kraft 1. januar 2010. Disse endringene tok ikke tilstrekkelig hensyn til hverandre. Bokstav f er etter dette rettet opp ved endringslov 25. juni 2010 nr. 40.

1
Forfall for forsinkelsesavgift etter merverdiavgiftsloven § 21‑2, tvangsmulkt etter skattebetalingsloven § 5‑16 og arveavgiftsloven § 43 er regulert i skattebetalingsforskriften § 10‑51‑1. Også for disse kravtypene er forfall fastsatt til tre uker etter at melding om kravet er sendt.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.