10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-52. Ansvarskrav


Ansvarskrav etter kapittel 16, ansvarskrav etter § 4‑1 annet ledd og ansvarskrav etter lov 13. desember 1996 nr. 87 om skatt på honorar til utenlandske artister m.v. § 7 skal betales senest to uker etter at melding om kravet er sendt, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑18.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.8.4 og kap. 27 s. 184–185 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 14.1.8.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer pkt. 23.10 og Innst. O. nr. 10 (2006–2007) pkt. 23.1.10. (Tatt inn henvisning til § 4‑1 annet ledd slik at betalingsfristen for ansvar for arbeidsgiveravgift blir den samme som for trekkansvar.)

  • Prop. 126 LS (2009‑2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. – Kapittel 11 Presiseringar og opprettingar i lovtekst – Kapittel 11.6 Endringar i skattebetalingslova, Innst. 351 L (2009‑2010), Lovvedtak 78 (2009‑2010).

Forfall for ansvarskrav

Skattebetalingsloven § 10‑52 setter en betalingsfrist på to uker for nærmere angitte ansvarskrav. Bestemmelsen gjelder for det første ansvar for skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven kap. 16. Bestemmelsen gjelder også for ansvar for artistskatt etter artistskatteloven § 7. Videre gjelder bestemmelsen for solidaransvar ved arbeidsutleie, jf. § 4‑1 annet ledd. Solidaransvaret etter § 4‑1 omfatter både ansvar for forskuddstrekk og utleggstrekk og ansvar for arbeidsgiveravgift. At bestemmelsen også gjelder for arbeidsgiveravgift følger av henvisningen i folketrygdloven § 24‑3 tredje ledd.

Reguleringen av en særskilt betalingsfrist for ansvarskrav i § 10‑52 må ikke forveksles med de ordinære forfallsfristene for de underliggende krav som ansvar gjøres gjeldende for. For disse gjelder fortsatt det opprinnelige forfall. Det er oversittelsen av dette som utløser de alminnelige misligholdsvirkninger, f.eks. krav på forsinkelsesrenter. Disse vil også gjøres gjeldende overfor den som gjøres ansvarlig for kravet, jf. § 11‑1 første ledd fjerde punktum hvor det fremgår at forsinkelsesrenter for krav etter § 10‑52 løper «fra forfallstidspunktet for det skatte- eller avgiftskravet som ansvarskravet skal dekke», fram til betaling skjer.

Tidligere har det ikke vært gitt egen betalingsfrist for slike ansvarskrav. Betalingsfristen på to uker anses som en varslingsregel, og er som sådan ny i spesiallovgivningen. Fristen er imidlertid samsvarende med den fristen tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑18 oppstiller som varslingsregel før tvangsfullbyrdelse kan innledes. Betalingsfristen for ansvarskrav i § 10‑52 er ikke ment å komme i tillegg til fristen i tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑18, jf. henvisningen til denne bestemmelsen i § 10‑52. Hensikten med bestemmelsen er å gi anvisning på at den ansvar gjøres gjeldende mot, gis beskjed om dette samtidig med en rimelig frist til å oppfylle sitt ansvar.

I enkelte tilfeller kan for øvrig varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑18 unnlates. Dette gjelder dersom saksøkte verken har kjent oppholdssted eller dersom namsmyndighetene godtar unntak fra varslingsplikten fordi fullbyrdelsen ellers ville bli vesentlig vanskeliggjort, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑18 annet ledd. Tidligere kunne tvangsfullbyrdelse for ansvarskrav derfor settes i verk samtidig som utsendelsen av kravet dersom § 4‑18 annet ledd kom til anvendelse. Etter skattebetalingsloven § 10‑52 kan tvangsfullbyrdelse nå ikke foretas før betalingsfristen på to uker er utløpt.

50
Det som er sagt ovenfor om forholdet mellom bestemmelsen i § 10‑52 og de ordinære forfallsregler for de underliggende krav, som ansvar er gjort gjeldende for, er i mindre grad tilpasset ansvarskrav som kan oppstå i medhold av den nye ansvarsbestemmelsen i skattebetalingsloven § 16‑50. I disse tilfeller vil ikke ansvarskravet mot en privat kjøper av tjenester kunne utledes direkte av det underliggende krav mot den skatte- og avgiftspliktige. Det kravet som utgjør ansvarskravet etter § 16‑50 vil her først være på det rene som fordring gjennom det vedtaket som skattekontoret fatter i medhold av skattebetalingsforskriften § 16‑50‑6 første ledd, jf. § 16‑50‑4. I disse tilfellene må det legges til grunn at fristen etter § 16‑52 er å anse som forfallsregelen for ansvarskravet, og at den ikke bare utgjør en betalingsfrist. Det vil da først være fra oversittelse av fristen etter § 16‑52 at det for ansvarskrav etter § 16‑50 utløses misligholdsvirkninger, herunder påløp av forsinkelsesrenter. Det vises for øvrig til omtalen av dette ansvarskravet under pkt. 16‑50.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.