10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-53. Skatte- og avgiftskrav ved vedtak om endring mv. og egenretting


(1) Treffer skatte- eller avgiftsmyndighetene vedtak om endring mv. som medfører økning av skatte- eller avgiftsplikten for krav som ordinært forfaller etter §§ 10‑10 til 10‑12, § 10‑21, § 10‑22 annet ledd eller §§ 10‑30 til 10‑41, skal økningen og renter etter § 11‑2 betales senest tre uker etter at melding om vedtaket er sendt. Dette gjelder likevel bare dersom fristen for betaling kommer senere enn det ordinære forfallstidspunkt for kravet. Skyldes økningen at den skatte- eller avgiftspliktige selv endrer en tidligere levert oppgave, regnes fristen fra melding om endringen er kommet fram til skatte- eller avgiftsmyndighetene.

(2) Ved økning av restskatt som følge av endring etter reglene i ligningsloven kapittel 9, regnes fristen fra melding om ny avregning er sendt skyldneren. Restskatt for personlige skattytere skal betales tidligst sammen med annen termin.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.8.5 og kap. 27 s. 185 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 14.1.8.

  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer pkt. 33.7.1.1 og Innst. O. nr. 1 (2007–2008) kap. 33 s. 130. (Presisert at bestemmelsen også gjelder ved egenretting.)

Generelt om § 10-53

Skattebetalingsloven § 10‑53 første ledd gir regler om betalingsfristen for skatte- og avgiftskrav når kravet oppstår som følge av vedtak om endring mv. eller som følge av egenretting fra den skatte- eller avgiftspliktige. For forfall av økt restskatt som følge av endringsvedtak etter ligningsloven kap. 9 er det gitt en særregel i annet ledd.

Bestemmelsen erstatter blant annet tidligere regel i merverdiavgiftsloven av 1969 § 34 annet ledd som bestemte at forfall for skjønnsfastsatte krav etter §§ 55 eller 56, var den tiende dag etter utløpet av den måned da melding om vedtaket ble postlagt. Skattebetalingsloven § 10‑53 erstatter videre artistskatteloven § 8 fjerde ledd som bestemte at Sentralskattekontoret for utenlandssaker skulle fastsette forfallstidspunktet. Bestemmelsen erstatter også folketrygdloven § 24‑4 fjerde ledd som fastsatte en treukersfrist når det ble truffet endringsvedtak etter § 24‑4 tredje ledd. Skattebetalingsloven § 10‑53 vil også omfatte de tilfeller hvor fastsetting skjer i medhold av folketrygdloven § 24‑4 annet ledd, selv om det tidligere ikke var gitt regler om forfall i slike tilfeller. Det var tidligere heller ikke gitt egne forfallsbestemmelser for endringskrav på toll, merverdiavgift ved innførsel og særavgifter. Forfall var knyttet til opprinnelig krav. I forbindelse med vedtak om endring mv. ble det gitt en betalingsfrist på tre uker fra vedtaket ble truffet.

§ 10-53 første ledd – Hovedregel om forfall for krav ved vedtak om endring mv. eller egenretting

Det kan av ulike grunner foreligge feil ved den ordinære fastsettelsen av kravet, eventuelt ved en godkjent egendeklarasjon. Endringer i omfanget av skatte- og avgiftsforpliktelsen som først har vært fastsatt ved vedtak eller ved egendeklarasjon, skjer normalt ved et endringsvedtak. Krav som bygger på egendeklarasjon kan imidlertid også endres ved at den skatte- eller avgiftspliktige endrer den tidligere innleverte oppgaven som ble lagt til grunn ved det ordinære oppgjøret. Sistnevnte kan særlig være aktuelt for endringsoppgaver på merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og innenlands særavgift.

Endringsvedtak
Forfall for økningen i skatt eller avgift som fastsettes ved endringsvedtak er tre uker etter at melding om vedtaket er sendt den skatte- eller avgiftspliktige. Betalingsfristen gjelder også for renter etter § 11‑2 som fastsettes ved endringen, jf. § 10‑53 første ledd første punktum. Forfallsfristen gjelder ved endringsvedtak av arbeidsgiveravgift, artistskatt, merverdiavgift, arveavgift, innenlands særavgifter og toll, merverdiavgift og særavgifter oppstått ved innførsel, jf. henvisningene til §§ 10‑10 til 10‑12, §§ 10‑21, 10‑22 annet ledd og §§ 10‑30 til 10‑41. Hovedregelen om forfall for økning etter endringsvedtak i medhold av ligningsloven kap. 9 må suppleres med bestemmelsen i annet ledd, se pkt. 10‑53.4. Dette vil være tilfelle for økt restskatt.

Særlig om forskuddstrekk og utleggstrekk nedlagt av skatteoppkrever
Forfallsregelen i § 10‑53 gjelder etter Skattedirektoratets oppfatning ikke når arbeidsgiver innberetter en økning i forskuddstrekket. Dette er ingen endring av det trekket som er foretatt, men en retting av innberetningen (deklarasjonen). Det er en økning i hva som innberettes som trukket forskuddstrekk, men er ikke en økning av trukket forskuddstrekk. Verken § 10‑53 eller § 11‑2 vil dermed kunne få anvendelse når arbeidsgiver korrigerer feil innberettet forskuddstrekk. Forsinkelsesrenter løper derfor fra opprinnelig terminforfall også på forskuddstrekk som fremkommer på en korrigert terminoppgave. Et krav på forskuddstrekk er ikke noe som oppstår som følge av en deklarasjon alene. Deklarasjonen er i første rekke en oppgave som tjener til å dokumentere hva arbeidsgiver faktisk har gjort med hensyn til gjennomføring av trekk ved lønnsutbetalingen. Og viser det seg at arbeidsgiver har trukket for lite, vil det løpe forsinkelsesrenter på trekkansvarskravet fra det opprinnelige forfallstidspunktet etter § 10‑10. Tilsvarende regler gjelder for utleggstrekk nedlagt av skatteoppkreveren. Kommer derfor arbeidsgiver med en ny oppgjørsliste for utleggstrekk som viser et høyere utleggstrekk enn opprinnelig oppgjørsliste, vil ikke den nye oppgaven påvirke tidspunktet for når forsinkelsesrenter begynner å løpe på noen del av utleggstrekket.

Unntak – ordinært forfallstidspunkt ikke inntrådt
Første ledd annet punktum innebærer et unntak fra ny treukersfrist for de tilfeller hvor endringsvedtaket treffes så tidlig at det ordinære forfallstidspunktet for kravet ikke er inntrådt. I slike tilfeller vil ikke økningen forfalle tidligere enn det ordinære forfallstidspunktet.

Eksempel: Arvelater dør 1. januar 2009. Avgiftsvedtak fattet 1. juli 2009 gir betalingsfrist 1. januar 2010. 1. september 2009 fattes det et endringsvedtak som medfører høyere arveavgift og kr 1 000 i renter etter § 11‑2. Siden det ordinære forfallstidspunktet er senere enn treukersfristen ved endringsvedtak etter § 10‑53, forfaller også økningen i avgift med tillegg av renter etter § 11‑2 først ved det ordinære forfallet 1. januar 2010. Dersom endringsvedtaket i stedet fattes og sendes avgiftspliktige 10. januar 2010, forfaller økningen i avgift til betaling tre uker senere.

Egenretting
Når den skatte- eller avgiftspliktige selv foretar retting, følger det av § 10‑53 første ledd tredje punktum at treukersfristen løper fra melding om rettingen er kommet fram til skatte- og avgiftsmyndighetene. Bestemmelsen vil bare være aktuell for krav som bygger på egendeklarasjon, og hvor egenrettingen ikke forutsettes fulgt opp av et nytt særskilt endringsvedtak fra skatte- eller avgiftsmyndighetens side. Egenrettingsalternativet er aktuelt for endringsoppgaver (tilleggsoppgave eller korreksjonsoppgave) innsendt for innenlands merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og innenlands særavgift.

Dersom en merverdiavgiftspliktig sender en endringsoppgave som medfører økt avgift for 1. termin 2009, og denne kommer fram til skattekontoret 20. mai 2009, forfaller den økte avgiften til betaling tre uker etter 20. mai 2009. Det skal beregnes renter på økningen etter § 11‑2 og disse rentene forfaller også til betaling tre uker etter 20. mai 2009.

En oppgave som innebærer en endring i forhold til den først leverte oppgave og som kommer fram til skatte- og avgiftsmyndighetene før den ordinære oppgavefristen for terminen er utløpt er ikke å anse som en egenretting etter § 10‑53. Forfall vil i disse tilfellene reguleres av hovedreglene om forfall i §§ 10‑10, 10‑30 og 10‑40 annet ledd for hhv. arbeidsgiveravgift, merverdiavgift og innenlands særavgift.

§ 10-53 annet ledd – Endringsvedtak etter ligningsloven kapittel 9

Paragraf 10‑53 annet ledd første punktum gjør unntak fra hovedregelen om forfall for krav som oppstår etter vedtak i medhold av ligningsloven kap. 9 om endring av skattekrav. Forfallsfristen på tre uker skal i slike tilfeller regnes fra melding om ny avregning er sendt skyldneren.

Annet ledd annet punktum bestemmer videre at økning av restskatt for personlige skattytere tidligst forfaller til betaling sammen med andre termin. Skatteoppgjøret for lønnstakere og pensjonister med enkle skatteforhold er normalt ferdig i slutten av juni. I enkelte saker kan vedtak om endring treffes raskt og før forfallstidspunktet for restskatt for personlige skattytere etter § 10‑21 første ledd. Etter denne bestemmelsen forfaller første termin restskatt tidligst 20. august i ligningsåret og annen termin forfaller fem uker senere, altså tidligst 24. september. At endringssaken avsluttes så tidlig, innebærer at fristen for betaling av økningen som følge av første ledd ville blitt før forfallstidspunktet som følger av § 10‑21 første ledd. I slike tilfeller forfaller økningen i restskatt for personlige skattytere tidligst sammen med annen termin av restskatten.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.