10. Forfall

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 10. Forfall

§ 10-60. Tilgodebeløp


(1) Når det er betalt for mye skatt eller avgift og når det ellers oppstår tilgodebeløp, skal beløpet og renter etter § 11‑4 utbetales til den skatte- eller avgiftspliktige så snart som mulig, og senest tre uker etter at vedtaket som medførte tilbakebetaling ble truffet, når ikke annet er bestemt i lov eller forskrift. Utbetalingen skal også omfatte renter som er betalt av refusjonsbeløpet. Renter som er påløpt, men ikke betalt, bortfaller.

(2) For tilgodebeløp som oppstår ved egenretting av tidligere levert oppgave regnes fristen fra skatte- eller avgiftsmyndighetene har godkjent beløpet til utbetaling.

(3) For tilgodebeløp som oppstår etter ordinær avregning, jf. § 7‑1, regnes fristen fra skatteoppgjøret ble sendt skattyter. I andre tilfeller regnes fristen fra det tidspunktet avregningen ble foretatt.

(4) For krav på utbetaling av merverdiavgift til registrerte næringsdrivende etter merverdiavgiftsloven § 11‑5 regnes fristen fra omsetningsoppgaven er mottatt av avgiftsmyndigheten.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 14.9 og kap. 27 s. 185 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 14.1.9.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer pkt. 23.11og Innst. O. nr. 10 (2006–2007) pkt. 23.1.11. (Ordlyden endret fra forsinkelsesrenter til renter i første ledd annet og tredje punktum, slik at også renter etter §§ 11‑2 og 11‑5 omfattes.)

  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer pkt. 33.7.1 og 33.7.2 og Innst. O. nr. 1 (2007–2008) kap. 33 s. 130. (Nytt annet ledd med presisering av forfall ved egenretting, samt begrepsendring fra tilbakebetalt til utbetalt.)

  • Ot. prp nr. 76 (2008–2009) Om lov om merverdiavgift (Merverdiavgiftsloven) kap. 22 s. 85. (Endret henvisning i fjerde ledd til ny merverdiavgiftslov.)

  • Prop. 1 LS (2010‑2011) Skatter og avgifter 2011 – Kapittel 15 Flere skatteoppgjørspuljer og nye frist- og rentebestemmelser, Innst. 4 L (2010‑2011), Lovvedtak 19 (2010‑2011).

  • Prop. 126 LS (2009‑2010) Endringar i skatte- og avgiftsreglane mv. – Kapittel 11 Presiseringar og opprettingar i lovtekst – Kapittel 11.6 Endringar i skattebetalingslova, Innst. 351 L (2009‑2010), Lovvedtak 78 (2009‑2010)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) § 10‑60‑1.

Generelt om forfall for tilgodebeløp

Paragraf 10‑60 regulerer forfall for utbetaling av skatte- og avgiftskrav som skatte- eller avgiftspliktige har til gode. Bestemmelsen gir som utgangspunkt like forfallsregler for alle skatte- og avgiftskravene som omfattes av loven, men har særregler for tilgodebeløp på skatt som oppstår etter ordinær avregning og krav på refusjon av merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11‑5.

For merverdiavgift erstatter § 10‑60 fjerde ledd merverdiavgiftsloven av 1969 § 24 tredje ledd som bestemte at refusjonskrav skulle tilbakebetales avgiftspliktige innen tre uker etter at omsetningsoppgaven ble mottatt. For petroleumsskatt erstatter § 10‑60 første ledd regelen i forskrift til petroleumsskatteloven av 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt § 7 annet ledd annet punktum. For tilgodebeløp på andre skatte- og avgiftskrav har det tidligere ikke vært noen tilsvarende forfallsregel. For slike krav har det likevel vært forutsatt at skatte- og avgiftsmyndighetene utbetaler tilgodebeløpet så raskt som mulig etter at det er slått fast at den skatte- eller avgiftspliktige har krav på tilbakebetaling. I enkelte tilfeller fulgte dette forutsetningsvis av at den skatte- eller avgiftspliktige har hatt krav på ekstra rentegodtgjørelse dersom det har tatt for langt tid å foreta utbetalingen.

Forfallstidspunktet i § 10‑60 er avgjørende med hensyn til at fristen er utgangspunktet for beregning av eventuelle forsinkelsesrenter etter § 11- 3 dersom det offentlige er forsinket med utbetalingen. Det er videre forfallsfristen etter § 10‑60 som rentegodtgjørelse etter § 11‑4 beregnes fram til ved tilbakebetaling etter vedtak om endring mv.

Fjerde ledd i § 10‑60 ble endret ved lov 19. juni 2009 nr. 58 som følge av ny merverdiavgiftslov. Ved en feil ble ordlyden samtidig endret fra « krav på utbetaling av merverdiavgift » til « krav på tilbakebetaling av merverdiavgift ». Feilen ble rettet opp igjen ved endring tilbake til «utbetaling» ved lovendring 25. juni 2010 nr. 40.

§ 10-60 første ledd – Frist for utbetaling av tilgodebeløp ved for mye betalt skatt eller avgift

Vedtak om endring
Ved vedtak om endring som medfører nedsettelse av beregnet skatt eller avgift, skal tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt og avgift utbetales så snart som mulig og senest innen tre uker etter at vedtak om endring ble fattet. Bestemmelsen kommer til anvendelse når kompetent myndighet har truffet et vedtak som innebærer at den skatte- eller avgiftspliktige har krav på tilbakebetaling av skatt eller avgift. At det må foreligge et vedtak, følger av at forfallsfristen beregnes fra vedtakstidspunktet. Dersom det oppstår spørsmål om et vedtak direkte gir krav på tilbakebetaling, må dette løses ut fra en konkret fortolkning av vedtaket.

I tilfeller der en merverdiavgiftspliktig har krav på refundert merverdiavgift i henhold til omsetningsoppgave som viser avgift til gode, jf. merverdiavgiftsloven § 11‑5, foreligger det ikke et «vedtak om endring». Forfallstidspunktet reguleres i disse tilfellene av særregelen i fjerde ledd, hvor det fremgår at fristen skal regnes fra omsetningsoppgaven er «mottatt av avgiftsmyndigheten», se pkt. 10‑60.6

Beregnede og innbetalte renter
Tilbakebetalingen skal også omfatte tidligere beregnede og betalte renter etter §§ 11‑1, 11‑2 og 11‑5 av tilgodebeløpet, jf. annet punktum. At tilbakebetalingen skal omfatte alle tidligere beregnede renter etter §§ 11‑1, 11‑2 og 11‑5 fremgår av begrepet «renter» i § 10‑60 første ledd og Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) pkt. 23.11. Ved endringslov av 15. desember 2006 nr. 85, ble begrepet «forsinkelsesrenter» erstattet med «renter». Det er presisert at formålet med endringen er å angi klart at bestemmelsen også skal omfatte renter etter §§ 11‑2 og 11‑5.

Påløpte, men ikke betalte renter
Renter som har påløpt på skatte- eller avgiftskravet, men som ikke har blitt innbetalt, bortfaller når det senere viser seg at de ikke skal innbetales fordi kravet blir nedsatt og det oppstår et tilgodebeløp.

§ 10-60 annet ledd – Tilgodebeløp oppstått ved egenretting

Ved endringslov av 14. desember 2007 nr. 110 ble det inntatt et nytt annet ledd i § 10‑60 som regulerer forfallsfristen for tilgodebeløp i de tilfeller skatte- eller avgiftspliktige selv endrer en tidligere levert (og godkjent) oppgave. I slike tilfeller skal tilgodebeløpet utbetales så snart som mulig, og senest tre uker etter at skatte- eller avgiftsmyndighetene har godkjent beløpet til utbetaling. Med begrepet «fristen» i annet ledd henvises det til fristen for å utbetale tilgodebeløp etter første ledd, dvs. så snart som mulig, og senest innen tre uker. Fristens lengde fremgår således bare av første ledd.

Anvendelse av annet ledd er mest aktuell for ulike registrerte virksomheter. For eksempel for særavgiftspliktige, merverdiavgiftspliktige, speditører med dagsoppgjør og virksomheter med tollkreditt. Virksomheten kan ved endringsoppgave (tilleggsoppgave eller korreksjonsoppgave) reduserer skyldig toll, særavgift eller merverdiavgift for en termin i forhold til det som måtte være lagt til grunn i henhold til tidligere omsetningsoppgave. Ved at forfallsfristen er senest tre uker etter at skatte- eller avgiftsmyndighetene har godkjent beløpet til utbetaling, vil skatte- og avgiftsmyndighetene ha tid til å kontrollere endringsoppgaven som medfører tilgodekravet. Etter en kontroll av endringsoppgaven skal tilgodebeløpet snarlig godkjennes for utbetaling dersom oppgaven blir lagt til grunn. Etter dette tidspunktet må skatte- og avgiftsmyndighetene utbetale tilgodebeløpet så snart som mulig og senest innen tre uker, for at det ikke skal påløpe renter etter § 11‑3 på tilgodekravet.

§ 10-60 tredje ledd – Tilbakebetaling som følge av avregning

Paragraf 10‑60 tredje ledd gir særskilt regulering av utgangspunktet for treukersfristen etter første ledd for tilgodebeløp som oppstår etter skatteavregning, jf. skattebetalingsloven kap. 7

Bestemmelsen i tredje ledd gir for det første en forfallsregel for tilgodebeløp på skatt som oppstår ved den ordinære avregningen etter § 7‑1 og ved ny avregning etter § 7‑2. I tillegg vil bestemmelsen få anvendelse for såkalt «forhåndsavregning» som følger av skattebetalingsforskriften § 7‑4‑1. Bestemmelsen viderefører dessuten en bestemmelse som tidligere gjaldt for petroleumsskatt i forskrift 5. september 1980 nr. 4 om utskriving, betaling og avregning av terminskatt m.v. § 6 annet ledd.

For tilgodebeløp som oppstår etter ordinær avregning, jf. § 7‑1, regnes treukersfristen fra skatteoppgjøret blir sendt skattyter. Reguleringen av utgangspunktet for forfallsfristen ble endret ved lovendring 10. desember 2010 nr. 69, som trådte i kraft fra 1. januar 2011. Før endringen var utgangspunktet for treukersfristen satt til kunngjøringstidspunktet for skatteoppgjøret. Kravet til kunngjøring bortfalt ved endringen. For de andre avregningstilfellene regnes treukersfristen fra det tidspunktet avregningen faktisk ble foretatt.

§ 10-60 fjerde ledd – Tilgode merverdiavgift etter merverdiavgiftsloven § 11-5

Paragraf 10‑60 fjerde ledd bestemmer at et refusjonskrav på merverdiavgift som fremkommer av omsetningsoppgaven – hovedoppgaven, skal utbetales så snart som mulig og senest tre uker etter at omsetningsoppgaven ble mottatt av avgiftsmyndigheten.

Det er således en forskjell mellom de tilfeller der avgiftsmyndigheten mottar en hovedoppgave som viser avgift til gode og de tilfeller hvor avgiftspliktige i henhold til en endringsoppgave får krav på et tilgodebeløp på merverdiavgift. Sistnevnte tilfelle reguleres av annet ledd, og forfallsfristen på tre uker beregnes der i forhold til når beløpet har blitt godkjent til utbetaling. At treukersfristen for utbetaling av tilgodebeløp etter merverdiavgiftsloven § 11‑5 regnes fra det tidspunktet da omsetningsoppgaven ble mottatt av avgiftsmyndigheten, innebærer at den kontroll skattekontoret vil gjennomføre av omsetningsoppgaven må skje raskt. Dersom treukersfristen for utbetaling oversittes, vil i tilfelle avgiftsmyndigheten måtte betale forsinkelsesrenter til avgiftspliktige etter skattebetalingsloven § 11‑3.

Reduksjon av tilgodebeløp etter kontroll
I de tilfeller et tilgodebeløp etter merverdiavgiftsloven § 11‑5 reduseres som følge av kontroll før utbetaling, regnes omsetningsoppgaven (hovedoppgaven) som mottatt først når skatte- eller avgiftsmyndigheten har godkjent beløpet til utbetaling, jf. skattebetalingsforskriften § 10‑60‑1. I disse tilfellene har kontrollen avslørt at refusjonskravet som fremkommer av tilgodeoppgaven ikke er korrekt, men skulle vært lavere. Denne presiseringen i forskriften medfører at starttidspunktet for treukersfristen for forfall utsettes til det tidspunkt kontrollen er gjennomført og tilgodebeløpet er godkjent til utbetaling. Det er denne utsatte fristen som da også blir utgangspunktet for den avgiftspliktiges krav på forsinkelsesrenter etter skattebetalingsloven § 11‑3 ved for sen utbetaling.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.