11. Renter

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 11. Renter

§ 11-3. Rentegodtgjørelse ved forsinket utbetaling


(1) Ved utbetaling av skatt eller avgift senere enn forfallstidspunktet i § 10‑60, skal det ytes rentegodtgjørelse for tiden fra forfallstidspunktet fram til utbetaling skjer.

(2) Lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 2 annet ledd gjelder tilsvarende.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 15.5 og kap. 27 s. 186 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 15.1.5

  • Ot.prp. nr. 1 (2005–2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 – lovendringer kap. 24 og kap. 30 s. 161. (Endring i annet ledd.)

  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer pkt. 33.7.2 og s. 234. (Begrepsendring fra tilbakebetaling til utbetaling.)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til gjennomføring og utfylling mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 11‑3‑1 til 11‑3‑4.

Generelt om § 11-3

Hvor skatte- og avgiftsmyndighetene utbetaler et tilgodebeløp til den skatte- og avgiftspliktige, men hvor tilgodebeløpet utbetales senere enn den frist som er angitt i § 10‑60, skal det ytes rentegodtgjørelse for tiden fra forfallstidspunktet til utbetalingen finner sted. Slik hjemmel for rentegodtgjørelse er inntatt i § 11‑3.

I forhold til tidligere rett innebærer § 11‑3 en utvidelse av retten til å kreve renter ved tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt eller avgift for flere kravstyper som omfattes av loven. Retten til rentegodtgjørelse ble før skattebetalingsloven av 2005 regulert i den enkelte særlov, og både rentesatsen og beregningsmåten varierte mellom ulike typer krav. På enkelte områder var det ikke gitt regler om rentegodtgjørelse.

Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilbakebetaling av for mye betalt skatt eller avgift skal som det klare utgangspunkt alltid finne sted innen forfallsfristen. Det antas derfor at det bare i et fåtall saker vil bli aktuelt med rentegodtgjørelse etter § 11‑3.

Skattebetalingsloven §§ 11‑3, 11‑4 og 11‑5 med tilhørende forskriftsbestemmelser utgjør til sammen en uttømmende regulering av skatte- og avgiftskreditorenes renteplikt ved tilbakebetaling av skatte- og avgiftskrav.

Paragrafene 10‑60 og 11‑3 benytter begrepet «utbetaling» av skatt eller avgift. Begrepet erstattet begrepet «tilbakebetaling» som opprinnelig ble brukt, og kom inn i loven ved endringslov av 14. desember 2007 nr. 110. Endringen ble gjort for å presisere at bestemmelsen gjelder for alle utbetalinger, også der utbetalingen ikke er en tilbakebetaling fra skatte- eller avgiftsmyndighetene, jf. Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) pkt. 33.7.2. «Utbetaling» skal således dekke de rene utbetalingstilfellene og utbetalinger som innebærer tilbakebetaling av tidligere innbetalt beløp. Utbetaling vil også omfatte motregning. Det må imidlertid trekkes en grense mot tilfeller der det som utbetales ikke er utbetaling av skatt eller avgift. Rene feilinnbetalinger som senere utbetales/betales tilbake av skatte- og avgiftsmyndighetene vil f.eks. ikke anses som skatte- eller avgiftskrav, og skattebetalingslovens renteregler vil ikke komme til anvendelse.

For utbetaling av krav på årsavgift ytes det imidlertid ikke rente. At det ikke skal beregnes renter for årsavgiftskrav på motorvogn følger av skattebetalingsforskriften § 11‑3‑4.

§ 11-3 første ledd – Hovedregelen om rentegodtgjørelse ved forsinket utbetaling

Bestemmelsen regulerer retten til forsinkelsesrente ved for sen tilbakebetaling av for mye betalt skatt eller avgift fra skatte- eller avgiftsmyndighetene, og gjelder for alle skatte- og avgiftskravene som omfattes av loven. Rentegodtgjørelsen skal beregnes fra forfallstidspunktet beskrevet i § 10‑60 for tilgodebeløp. Hovedregelen for forfall er at for mye betalt skatt eller avgift skal tilbakebetales så snart som mulig, og senest tre uker etter at vedtaket som medførte tilbakebetaling ble truffet. Avvik fra dette kan være bestemt i lov eller forskrift, slik som f.eks. skattebetalingsforskriften § 11‑3‑2. Rentene løper fram til utbetaling skjer.

Beregningsgrunnlag
Ved beregning av renter etter § 11‑3 skal tilleggsskatt, tilleggsavgift, tilleggstoll, forsinkelsesavgift og renter etter §§ 11‑1, 11‑2, 11‑4 og 11‑5 inngå i beregningsgrunnlaget, i tillegg til selve skatte- eller avgiftskravet, jf. skattebetalingsforskriften § 11‑3‑1 første ledd. Forutsetningen for at renter etter §§ 11‑1 og 11‑2 skal inngå i beregningsgrunnlaget er at de tidligere er blitt innbetalt til skatte- eller avgiftsmyndighetene.

Der en utbetaling omfatter flere ulike tidligere innbetalinger, skal det senest innbetalte beløpet regnes som tilbakebetalt først. Ved beregning av renter skal tilgodebeløp som nyttes til motregning anses tilbakebetalt samme dag som motregningen foretas. Dette følger av skattebetalingsforskriften § 11‑3‑1 annet ledd.

Merverdiavgift og arbeidsgiveravgift
Tilgodekrav for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift følger forfallstidspunktet i § 10‑60. Det vil si at tilgodekravene forfaller snarest mulig og senest innen tre uker etter at vedtaket som medførte utbetaling ble truffet. Dersom et tilgodebeløp skal utbetales i henhold til en endringsoppgave (tilleggsoppgave eller korreksjonsoppgave) levert av avgiftspliktige, skal tilgodekravet utbetales så snart som mulig og senest innen tre uker etter at avgiftsmyndighetene (skattekontoret eller skatteoppkrever) har godkjent beløpet til utbetaling.

Når det gjelder krav på utbetaling av merverdiavgift i henhold til en hovedoppgave til gode (restitusjonsoppgave), er det gitt en særregel om forfallstidspunktet for restitusjonskravet i § 10‑60 fjerde ledd. Etter denne bestemmelsen forfaller tilgodebeløpet til utbetaling senest tre uker etter at hovedoppgaven er mottatt av avgiftsmyndighetene. Dersom restitusjonsoppgaven blir gjenstand for kontroll og det blir truffet vedtak om økning av merverdiavgiften, det vil si at det blir mindre til utbetaling enn det som følger av oppgaven, skal tilgodebeløpet utbetales så snart som mulig og senest tre uker etter at avgiftsmyndighetene har godkjent beløpet til utbetaling, jf. skattebetalingsforskriften § 10‑60‑1. Det vises til pkt. 10‑60 for ytterligere kommentarer til denne bestemmelsen.

Skatt
Tilgodekrav etter skatteavregning forfaller etter § 10‑60. Det vil si at skattyternes tilgodekrav på skatt etter avregning skal utbetales så snart som mulig etter at kravet er brakt på det rene gjennom avregningen. Utbetaling etter ordinær skatteavregning må foretas senest tre uker etter at skatteoppgjøret ble sendt skattyter, jf. § 10‑60 tredje ledd første punktum. Dersom krav på til gode skatt oppstår etter ny avregning beregnes tre ukers fristen fra den nye avregningen blir foretatt, jf. § 10‑60 tredje ledd annet punktum. Det vises for så vidt til pkt. 10‑60 for ytterligere kommentarer til denne bestemmelsen.

Krav som godskrives tollkreditten eller kredittordningen for engangsavgift
For krav som godskrives tollkreditten eller kredittordningen for engangsavgift er det gitt en egen bestemmelse om tidspunkt for renteberegningen, jf. skattebetalingsforskriften § 11‑3‑2. Bestemmelsen er et unntak fra hovedregelen i § 10‑60. Dersom krav som er belastet konto for tollkreditten eller kredittordningen for engangsavgift skal tilbakebetales, skjer det ingen utbetaling. Utbetalingsbeløpet godskrives i stedet kredittkontoen. Det skal beregnes rente etter § 11‑3 på utbetalingen fra den første i måneden etter forfallstidspunktet som følger av skattebetalingsloven § 10‑60, og fram til den første i den måned beløpet godskrives den løpende kreditt.

Eksempel: Dersom en utbetaling forfaller 10. juni og godskrives konto 13. juli, beregnes det ikke rente etter § 11‑3. Godskrives beløpet 10. august, beregnes renter fra 1. juli til 1. august.

§ 11-3 annet ledd – Unntak der forsinkelsen skyldes forhold på fordringshaverens side

Annet ledd bestemmer at forsinkelsesrenteloven § 2 annet ledd gjelder tilsvarende. I forsinkelsesrenteloven § 2 annet ledd bestemmes det at det ikke skal svares forsinkelsesrente dersom forsinkelsen er fremkalt ved forhold på fordringshaverens side. I dette ligger det at skatte- og avgiftsmyndighetene ikke plikter å yte rentegodtgjørelse i tilfeller der utbetalingen av skatte- eller avgiftskravet ikke har skjedd innen forfallsfristen på grunn av forhold som kan legges den skatte- eller avgiftspliktige til last, eller som han må være nærmest til å bære ansvaret for.

For tilbakebetaling av merverdiavgift ytes det derimot i disse tilfellene renter for kreditormoraperioden etter reglene i § 11‑4, jf. skattebetalingsforskriften § 11‑3‑3.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.