13. Motregning

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 13. Motregning

§ 13-4. Gjennomføring av motregningen


Når innkrevingsmyndighetene sender pålegg om motregning til det organet som skal utbetale hovedkravet, plikter organet å overføre beløpet til innkrevingsmyndighetene. I de tilfeller det sendes pålegg om motregning, skal det samtidig sendes motregningserklæring til skyldneren.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) pkt. 17.1 flg. og kap. 27 s. 189 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) pkt. 17.1.5.

Generelt om § 13-4

Første punktumslår fast at den som mottar pålegg om motregning fra innkrevingsmyndighetene, plikter å overføre beløpet. Dette er en videreføring av tidligere rett, jf. skattebetalingsloven av 1952 § 32 nr. 4 første punktum.

Det fremgår av forarbeidene (Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) s. 115) at det anses som lite sannsynlig at et offentlig organ ikke vil overføre det aktuelle beløpet til innkrevingsmyndighetene etter å ha mottatt pålegg om motregning, men at man likevel har valgt å videreføre denne pliktregelen.

Skattebetalingsloven av 1952 § 32 nr. 4 bestemte videre at innkrevingsmyndighetene samtidig med pålegget skulle underrette skyldneren, eventuelt konkursboet, om motregningen «i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte». Denne bestemmelsen var ansett for å være en ren ordensbestemmelse og er ikke videreført i skattebetalingsloven av 2005.

Derimot følger det nå av § 13‑4 annet punktum at innkrevingsmyndighetene i de tilfeller de sender pålegg om motregning, samtidig skal sende

Motregningserklæring
motregningserklæringtil skyldneren. Dette er i tråd med sedvanerett og forvaltningspraksis, men har tidligere ikke vært lovregulert. Krav om motregningserklæring knyttes altså i loven opp mot de tilfeller det sendes pålegg om motregning.

I forbindelse med skatteavregningen motregnes skatt for eldre år eller forskuddsskatt for det løpende inntektsår som den skattepliktige står til rest med, og annen skatt som den skattepliktige er ansvarlig for, i vedkommendes krav på tilgodebeløp. Denne motregningen skjer formløst, og uten at det sendes pålegg om motregning eller motregningserklæring. Når motregning skjer internt i skatteetaten eller internt i toll- og avgiftsetaten, sendes det heller ikke pålegg om motregning. Eksempler på slike tilfeller er at skyldig innenlands merverdiavgift motregnes i et krav på tilbakebetaling etter tilgodeoppgave eller at skyldig merverdiavgift på innførsel motregnes i krav på refusjon av årsavgift.

Det er således for annen motregning, enn ovennevnte motregning ved skatteavregningen og øvrig motregning som skjer internt i etatene, at det er krav om motregningserklæring til skyldneren. Begrunnelsen for å stille krav om utsendelse av en slik motregningserklæring er at skyldneren skal bli orientert om motregningen og skal kunne komme med innsigelser. Videre er klagefristen etter § 13‑5 knyttet opp til mottakelsen av slik motregningserklæring. Loven oppstiller ikke noe nærmere vilkår for hvordan motregningserklæringen skal være utformet eller til innholdet i denne. Ut fra formålet med erklæringen, som er at skyldneren skal bli orientert om motregningen og skal kunne komme med eventuelle innsigelser, er det naturlig at motregningserklæringen inneholder informasjon om adgangen til å påklage motregningen til tingretten etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5‑16, informasjon om hvor klagen skal fremsettes samt opplyser om hvilken klagefrist som gjelder.

Samtidighetskravet som er oppstilt i annet punktum antas ikke å være en gyldighetsbetingelse for motregningsbeslutningen.

Loven oppstiller heller ikke noe nærmere vilkår til innholdet av motregningspålegget. Det legges derfor til grunn at påleggene kan utformes og inneholde samme informasjon som før. Det må blant annet fremkomme hvilke restanser motregningen gjelder og hvilke (hoved)krav det skal foretas motregning i. Videre må det oppgis hvor stor del av dette (hoved)kravet det skal foretas motregning i. Dette vil være nødvendig informasjon for utbetaleren, for at han skal kunne holde beløpet tilbake i samsvar med beslutningen (pålegget) og overføre pengene til den innkrevingsmyndighet som har begjært motregning.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.