16. Ansvarsregler

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 16. Ansvarsregler

Innledende bestemmelse


§ 16-1. Tvangsinnfordring av ansvarskrav

(1) Reglene i dette kapitlet kommer til anvendelse når skatte- og avgiftskrav ikke er betalt av den skatte- og avgiftspliktige ved forfall. Ansvaret omfatter også renter, omkostninger, tilleggskatt og tilleggsavgift.

(2) Ansvarskravene kan innkreves etter reglene i lovens del IV om motregning og tvangsfullbyrdelse. Lovens øvrige regler gjelder tilsvarende for ansvarskrav så langt de passer.

(3) Den som betaler skatte- og avgiftskrav som følge av ansvar etter §§ 16‑11 til 16‑13, kan kreve beløpet tilbake av den skatte- og avgiftspliktige.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 20, kap. 27 s. 196 og pkt. 14.8.4 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 20.

§ 16-1 første ledd – Reglenes anvendelsesområde

Når den skatte- og avgiftspliktige ikke overholder sin betalingsplikt, kan andre på nærmere bestemte vilkår gjøres betalingsansvarlig. Lovens kapittel om ansvarsregler er inndelt etter skatte- eller avgiftskravets art og ansvarsgrunnlag:

  • § 16‑10 til § 16‑14 – Formues og inntektsskatt, samt trygdeavgift

  • § 16‑20 – Forskuddstrekk og uteggstrekk

  • § 16‑30 – Merverdiavgift ved unnlatt registrering

  • § 16‑31 – Arveavgift

  • § 16‑40 til 16‑42 – Særavgifter

De innledende bestemmelsene i § 16‑1 første til tredje ledd gir fellesregler for skatte- og avgiftskrav i «vid forstand», dvs. alle krav som omfattes av loven, jf. lovens kap. 1.

I forarbeidene uttales det i kommentarene til § 16‑1 første ledd at «ansvaret mot de som er ansvarlige etter reglene i kapittel 16, kan gjøres gjeldende straks forfallstidspunktet for kravet er passert.» Dette følger av måten vilkåret for å gjøre ansvar gjeldende på er utformet, nemlig «når kravet ikke betales», og samsvarer med hva som gjaldt etter tidligere regler. Denne uttalelsen fra forarbeidene kan likevel ikke legges helt generelt til grunn, siden det for flere av ansvarsbestemmelsene tidligere gjaldt til dels betydelige tilleggsvilkår for å kunne gjøre ansvarskravet gjeldende. Tilleggsvilkårene fremgikk tidligere av de aktuelle ansvarsbestemmelsene, slik som skattebetalingsloven av 1952 § 37 nr. 3, arveavgiftsloven § 32, særavgiftsforskriften, særavgiftsloven og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven.

Det følger av skattebetalingsloven § 16‑1 første ledd annet punktum at ansvar etter

Renter, omkostninger, tilleggskatt og tilleggsavgift
kap. 16, i tillegg til det aktuelle skatte- eller avgiftskravet, også omfatter renter, omkostninger, tilleggsskatt og tilleggsavgift i tilknytning til kravet. Eldre lovgivning inneholdt ingen bestemmelse som på generelt grunnlag fastslo dette, men flere steder i lovverket var det hjemlet at ansvaret også omfattet forsinkelsesrenter. Det er i forarbeidene lagt til grunn at den nye loven er en videreføring av tidligere rett.

§ 16-1 annet ledd – Innkreving av ansvarskrav

Bestemmelsen fastslår at ansvarskrav kan innkreves etter skattebetalingsloven del IV, kap. 13 om motregning og kap. 14 om tvangsfullbyrdelse og angis i forarbeidene å være en videreføring av tidligere rett.

For at et krav skal kunne tvangsinnfordres må det foreligge et alminnelig eller særlig tvangsgrunnlag for kravet, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑1 første ledd. Alminnelig tvangsgrunnlag er oftest en dom eller kjennelse av norsk domstol eller en lignende avgjørelse eller vedtakelse, jf. § 4‑1 annet ledd. Skatte- og avgiftskrav er å anse som særlige tvangsgrunnlag i henhold til § 4‑1 femte ledd. Det følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 7‑2 første ledd bokstav e, jf. skattebetalingsloven § 14‑1, at skatte- og avgiftskrav er tvangsgrunnlag for utlegg.

Hovedpoenget i skattebetalingsloven § 16‑1 annet ledd første punktum er at ansvarskravene gjøres til tvangsgrunnlag for

Tvangsgrunnlag for utlegg
utlegg.

Bestemmelsen viser også til at

Motregning
ansvarskravene kan innkreves etter skattebetalingslovens regler om motregning i kap. 13. Motregning er i utgangspunktet ikke å regne som innkreving i snever forstand. Skattebetalingsloven § 13‑1 inneholder imidlertid regler som utvider motregningsadgangen for skatte- og avgiftskrav. Det fremstår derfor som naturlig å se på motregning som en innkrevingshandling. Det presiseres at ansvarskravene er underlagt de samme begrensningene som ordinære skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven, eksempelvis § 13‑3 om at det ikke er adgang til å motregne i krav som er beslagsfrie etter dekningsloven kap. 2, med mindre det dreier seg om «samme type krav».

I henhold til skattebetalingsloven § 16‑1 annet ledd annet punktum gjelder skattebetalingslovens øvrige regler, dvs. reglene med unntak av kap. 13 og 14, for ansvarskravene «så langt de passer». Det må dermed foretas en konkret vurdering av hver enkelt regelkonstellasjon hvorvidt den kommer til anvendelse eller ikke. Bestemmelsen må imidlertid anses som en presumsjon for at regelverket i skattebetalingsloven generelt får anvendelse på ansvarskravene. Samtidig oppfordrer ordlyden til å være årvåken med hensyn til mulighetene for at ansvarskravene kan stå i en noe annen stilling enn ordinære skatte- og avgiftskrav.

Lempning av ansvarskrav
Bestemmelsen i annet ledd annet punktum medfører videre at det kan gis betalingsutsettelse eller -nedsettelse av ansvarskravene etter de samme reglene som for skatte- og avgiftskravene de refererer seg til, jf. skattebetalingsloven kap. 15. Det presiseres at ansvarskrav etter skattebetalingsloven kap. 16 ikke er det samme som et idømt erstatningskrav/sivilt krav i straffesak. Sistnevnte krav er omhandlet i kapittel 18‑1.3. pkt. 18‑1.3

Betalingsfrist for ansvarskrav
I henhold til skattebetalingsloven § 10‑52 skal ansvarskrav etter loven kap. 16 og § 4‑1 annet ledd, samt ansvarskrav etter artistskatteloven § 8 fjerde ledd, betales senest to uker etter at melding om kravet er sendt. Bestemmelsens henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑18 markerer at betalingsfristen i § 10‑52 ikke kommer i tillegg til fristen på to uker fra varsel om tvangsfullbyrdelse er sendt til dette begjæres. I forarbeidene understrekes at «i de fleste tilfeller vil være rimelig at ansvarskravet ikke er gjenstand for tvangsfullbyrdelse før det er gått to uker fra melding om kravet er sendt». Dette innebærer at selv om varsel etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4‑18 kan unnlates etter annet ledd, skal tvangsfullbyrdelse av ansvarskrav likevel ikke iverksettes før betalingsfristen på to uker er utløpt.

Skattebetalingsloven § 10‑52 har ikke betydning for omfanget av ansvaret for forsinkelsesrenter.

Ansvaret for forsinkelsesrenter
Ansvaret for forsinkelsesrenter er det samme som for det skatte- og avgiftskrav ansvaret gjelder. Det er forfall for det underliggende kravet som har betydning ved beregning av forsinkelsesrente, jf. skattebetalingsloven § 11‑1 første ledd fjerde punktum. I bestemmelsen presiseres at forsinkelsesrenter løper fra forfallstidspunktet for det skatte- eller avgiftskravet som ansvarskravet skal dekke, fram til betaling skjer. Skattebetalingsloven § 10‑52 er derfor ikke en forfallsbestemmelse i ordinær forstand, men en bestemmelse som regulerer når det er adgang til å iverksette tvangsinnfordring av skatte- og avgiftskravet.

§ 16-1 tredje ledd – Regressadgang

Tredje ledd hjemler rett, for den som har betalt et ansvarskrav i henhold til skattebetalingsloven § 16‑11 til § 16‑13, til å få beløpet tilbakebetalt av den skatte- og avgiftspliktige. Tilbakebetalingskravet har ikke særrettigheter med hensyn til tvangsfullbyrdelse slik skatte- og avgiftskrav og ansvarskrav har. Kravet utgjør altså ikke et særlig tvangsgrunnlag. Dersom ikke tilbakebetalingsbeløpet dekkes frivillig, må det fremskaffes et alminnelig tvangsgrunnlag, det vil si en rettskraftig dom, for at kravet skal kunne tvangsfullbyrdes.

På toll- og avgiftsetatens område var det ikke generelle bestemmelser om regress, men av tolloven av 1966 § 9 fjerde ledd fremgikk det at regresskrav på grunn av innfrielse av tollvesenets krav var tvangsgrunnlag for utlegg. Dette kunne være aktuelt der en speditør gjorde opp tollvesenets krav uten å få betaling fra sin oppdragsgiver. Utlegg kunne da begjæres i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven § 7‑2 bokstav e. Bestemmelsen ble ikke videreført i den nye skattebetalingsloven.

Tilbakebetalingsbestemmelsen i skattebetalingsloven § 16‑1 tredje ledd gir ikke rettigheter utover hva som følger av ulovfestet rett. Lovgiver har imidlertid hatt et ønske om at retten til tilbakebetaling skulle fremgå klart av loven, for så vidt gjelder ansvar etter §§ 16‑11 til 16‑13.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.