18. Straff

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 18. Straff

§ 18-3. Forfølgning av straffbart forhold


(1) Den korteste foreldelsesfrist for adgangen til å reise straffesak eller avsi straffedom etter denne loven er tre år.

(2) Overtredelse av denne loven anses som forseelse uavhengig av straffens størrelse.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 22 og kap. 27 s. 200 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 22.

§ 18-3 første ledd – Foreldelsesfrist

Første ledd fastsetter at den korteste foreldelsesfristen for å reise straffesak er tre år.

Bestemmelsen gir en særregulering i forhold til den som ellers ville fulgt av straffelovens alminnelige bestemmelser i straffeloven § 67. Etter straffeloven ville den korteste fristen ellers vært to år.

Utgangspunktet for foreldelsen
Foreldelse av et straffbart forhold begynner først å løpe fra det tidspunktet da det straffbare forholdet har opphørt, jf. straffeloven § 68. Det blir dermed viktig å kunne avgjøre når et straffbart forhold bringes til opphør.

Når gjerningsinnholdet i straffebestemmelsen er knyttet til oppfyllelse av handlingsplikter, slik tilfellet normalt vil være ved overtredelser av kap. 18, starter ikke foreldelsen å løpe før plikten er oppfylt eller selve muligheten til å oppfylle har falt bort. I Rt. 1955 s. 426 ble det slått fast at det straffbare forholdet består så lenge kravet på skattetrekkbeløpet består. Det ble tilsvarende i Rt. 1973 s. 486 lagt til grunn at så lenge det er mulig å oppfylle handlingsplikter som har vært unnlatt, består det straffbare forhold. Med henblikk på opphør av muligheten til oppfyllelse vises til Rt. 1974 s. 873 og Rt. 1976 s. 980 og s. 1438. I disse avgjørelsene ble muligheten til å oppfylle ansett å opphøre idet konkurs ble åpnet i bedriften.

Ved unnlatt trekk vil i alminnelighet det enkelte lønnsoppgjørstidspunktet legges til grunn som utgangspunkt for foreldelse, dersom ikke det enkelte oppgjør inngår i en rekke med flere påfølgende brudd på trekkplikten. I sistnevnte tilfelle kan forholdet bli å anse som et

Fortsatt straffbart forhold
fortsatt straffbart forhold.

Det er av betydning for beregning av foreldelsesfristen om man står ovenfor et fortsatt straffbart forhold, eller flere adskilte overtredelser fordi fristen begynner å løpe på forskjellige tidspunkt. Dersom overtredelsen består i unnlatt trekk over flere terminer vil det være nærliggende at dette betraktes som et fortsatt straffbart forhold, slik at fristutgangspunktet legges til lønnsutbetalingstidspunktet i den siste terminen hvor det foreligger pliktbrudd.

Foreldelse erstatningskrav
Dette skiller seg fra tilfellene hvor staten krever erstatning for sitt økonomiske tap som følge av den straffbare handling. I disse sakene behandles hver enkelt termin atskilt med tanke på når foreldelsesfristen begynner å løpe. Det er ikke uvanlig at når det først foreligger unnlatt trekk hos arbeidsgiver, vil dette være forhold som gjerne pågår over flere terminer. I dommen inntatt i Rt. 2011 s. 1029 var spørsmålet om erstatningskrav for manglende forskuddstrekk var foreldet. Daglig leder gjorde gjeldende at skaden inntraff allerede da lønnen ble utbetalt uten at skattetrekksbeløpene ble satt inn på skattetrekkskontoen, og at kemneren allerede på dette tidspunkt hadde tilstrekkelig kunnskap om tapet. Høyesterett var ikke enig, og uttalte at foreldelsesfristens utgangspunkt ikke nødvendigvis faller sammen med tidspunktet for unnlatelsen, det kreves at det erstatningsbetingede forholdet har fått økonomiske konsekvenser. I dette tilfellet forelå ikke slike konsekvenser før etter konkursåpning, det var først på dette tidspunktet det ble klart at selskapet ikke kom til å betale kravet.

§ 18-3 annet ledd – Overtredelse av skattebetalingslovens straffebestemmelser er forseelse

I strafferetten sondres det mellom forbrytelser og forseelser. Paragraf 18‑3 annet ledd slår fast at overtredelse av straffebudene i kap. 18 anses som forseelse uavhengig av straffens størrelse. Uten bestemmelsen i § 18‑3 annet ledd ville overtredelser med strafferamme over tre måneder blitt regnet som forbrytelser, jf. straffeloven § 2 første ledd.

At overtredelse i straffesammenheng anses som forseelse innebærer bl.a. at forsøk på overtredelse av loven ikke er straffbart, jf. straffeloven § 49. Grensen mellom forsøk og fullbyrdet handling eller unnlatelse vil måtte bedømmes ut fra de alminnelige prinsipper som gjelder på strafferettens område.

Videre innebærer det at påtalespørsmålet kan avgjøres av politiet, jf. straffeprosessloven § 67.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.