19. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 19. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover

§ 19-2. Overgangsbestemmelser


Departementet kan gi overgangsbestemmelser, herunder gi overgangsbestemmelser knyttet til endringer i reglene om tilleggsskatt.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 26 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 25

  • Ot.prp. nr. 1 (2007–2008) Skatte- og avgiftsopplegget 2008 – lovendringer s. 208.

  • Prop. 1 L (2009–2010) Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. – lovendringer pkt. 18.1 og s. 122. (Adgangen til å gi overgangsregler knyttet til endringer i reglene om tilleggsskatt).

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 19‑2‑1 til 19‑2‑5.

Generelt om § 19-2

Bestemmelsen, som fikk sin nåværende ordlyd gjennom endringslover 14. desember 2007 nr. 110 og 11. desember 2009 nr. 124, gir departementet adgang til å gi overgangsbestemmelser.

Slike overgangsbestemmelser er gitt i skattebetalingsforskriften §§ 19‑2‑1 til 19‑2‑5.

I forskriften § 19‑2‑2 er det gitt en overgangsregel for renteberegning ved økning i skatt etter ny avregning for inntektsåret 2007 og tidligere år. Etter forskriften skal renter etter § 11‑2 av økning i skatt for disse årene beregnes «frem til 14 dager før avregningen». Etter skattebetalingsloven § 11‑2 skal det beregnes renter av økningen «frem til det treffes vedtak om endring mv.» Fordi datoen for når ligningsvedtaket ble truffet er en opplysning som ikke er mulig å hente ut fra systemene for inntektsårene forut for 2008, er det i nevnte forskrift bestemt at renter etter § 11‑2 for disse årene skal beregnes frem til 14 dager før dato for avregningen. Til grunn for dette ligger at det normalt forventes å ta om lag 14 dager fra ligningsvedtaket og frem til avregning foreligger.

Forskriften § 19‑2‑4 regulerer renteberegning for perioden før ikrafttredelsen av ny lov. Bestemmelsen omfatter samtlige skatte- og avgiftskrav. Det fremgår av forskriftsbestemmelsen at renter etter kap. 11 i ny lov bare skal beregnes for perioden etter at loven trådte i kraft. For perioden før lovens ikrafttredelse skal renter beregnes etter de regler som da gjaldt.

Dette innebærer at det for vedtak om endring av innenlands merverdiavgift og arveavgift for tidsperioder som ligger forut for 1. januar 2008, skal beregnes renter etter det lov- og forskriftsverket som gjaldt for de aktuelle tidsperioder. Tilsvarende gjelder hvor vedtak om endring av toll- og avgiftsetatens krav omfatter tidsperioder forut for 1. januar 2008. For toll og innførselsmerverdiavgift som ikke ble belastet tollkreditten, tilleggsavgifter og tilleggstoll, omregistreringsavgift samt eksportavgift for fisk, hadde man tidligere ikke lovhjemmel for å beregne renter. Ved endringsvedtak som omfatter disse kravene skal det derfor ikke beregnes renter for tidsperioden forut for 1. januar 2008. For øvrige toll- og avgiftskrav benyttes rentesatser fastsatt i dagjeldende forskrifter.

Videre medfører bestemmelsen at renteberegningen ved økning i skatt for tidsperioder forut for 1. januar 2009 skal beregnes etter de tidligere reglene. I endringssaker vil det påløpe renter etter tidligere § 9‑10 i ligningsloven for hele kalenderår som ligger mellom utløpet av det opprinnelige ligningsåret og det året endringsvedtaket treffes. Det siste aktuelle kalenderår hvor det kan løpe renter etter ligningsloven § 9‑10 vil være 2008 for inntektsåret 2006 og tidligere år. I slike saker er det et vilkår for beregning av renter etter § 9‑10 at det har vært ilagt tilleggsskatt i forbindelse med endringsvedtaket, med mindre økningen i skatt skyldes såkalt frivillig retting mv. For det tilfellet følger det av annet punktum i forskriftsbestemmelsen at det skal beregnes renter etter ligningsloven § 9‑10 også om det ikke er ilagt tilleggsskatt. Annet punktum er nærmere omtalt nedenfor. Fra 1. januar 2009 vil det beregnes renter etter § 11‑2 i alle endringssaker, uavhengig av om tilleggsskatt er ilagt eller ikke. Slike renter vil beregnes frem til dato for det ligningsvedtaket som medfører økningen i utlignet skatt. I endringssaker hvor vedtak er truffet etter 1. januar 2009 og som medfører økning i skatt for inntektsåret 2006 og tidligere år og hvor det er ilagt tilleggsskatt, medfører dette at det vil løpe renter etter tidligere ligningslov § 9‑10 for perioden (hele kalenderår etter utløp av ordinært ligningsår) forut for 1. januar 2009, og etter § 11‑2 i ny lov for tidsperioden etter 1. januar 2009.

I annet punktum av bestemmelsen, som ble tatt inn i forskriften med virkning fra 1. januar 2010, er det gitt en særregel for renteberegning i tilfeller hvor økning av skatt skyldes frivillig retting eller utfylling av opplysninger etter ligningsloven § 10‑3 annet ledd bokstav c. Bakgrunnen for dette er de endringer som ved lov 19. juni 2009 nr. 49 ble gjort i ligningslovens regler om tilleggsskatt. Det ble ved denne endringen bl.a. inntatt en ny bestemmelse i ligningsloven § 10‑3 annet ledd bokstav c om at det også skal være unntak fra tilleggsskatt når skattyter frivillig retter eller utfyller opplysninger som er gitt eller lagt til grunn tidligere, slik at det med de nye opplysninger kan beregnes riktig skatt. For disse tilfellene gir skattebetalingsforskriften § 19‑2‑4 annet punktum anvisning på at det, til tross for at tilleggsskatt ikke er ilagt, likevel skal beregnes renter etter tidligere § 9‑10 i ligningsloven. Bakgrunnen for regelen er nærmere omtalt i Prop. 1 L (2009–2010) kap. 18.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.