2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

§ 2-1. Skatteoppkreverne for kommunene – formues- og inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift


(1) Formues- og inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift innkreves av den kommunale skatteoppkreveren.

(2) Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift skal betales til skatteoppkreveren for den kommunen hvor arbeidsgiveren er hjemmehørende eller har sitt hovedkontor. Forskuddstrekk fra selskaper og innlånere skal betales til skatteoppkreveren for den kommunen der selskapet eller innlåneren har sitt hovedkontor eller styret har sitt sete.

(3) Forskuddsskatt og restskatt skal betales til skatteoppkreveren for den kommunen skatten er skrevet ut for.

(4) Første til tredje ledd gjelder ikke krav som omhandlet i § 2‑3.

(5) Departementet kan i forskrift gi regler om hvem som skal innkreve forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift fra utenlandske arbeidsgivere og selskaper, og om hvem slike krav skal betales til.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 8 og kap. 27 s. 167 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 8.

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 2‑1‑1 til 2‑1‑3.

Generelt om § 2-1

Formålet med kap. 2 er å samle bestemmelsene som regulerer hvem som er betalingsmottaker for de ulike skatte- og avgiftskravene, samt hvilke innkrevingsmyndigheter som innkrever de ulike skatte- og avgiftskrav. Tidligere var dette regulert i lov, forskrift og beslutning fra departementet. Bestemmelsen i § 2‑1 omhandler skatteoppkreverne for kommunene. Skattebetalingsloven § 2‑1 til § 2‑6 viderefører tidligere rett, men innebærer også en mer detaljert regulering av hvem som er rett betalingsmottaker enn det som fulgte av tidligere regelverk. Som hovedregel skal det organ som står for innkrevingen også være betalingsmottaker.

§ 2-1 første ledd – Innkreving av formues- og inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift

Bestemmelsen er en videreføring av skattebetalingsloven av 1952 § 48 nr. 1 første punktum hvor det fremgikk at den myndighet og de plikter som i loven var lagt til skatteoppkreveren skulle utøves av den kommunale skatteoppkreveren.

Bestemmelsen regulerer også innkrevingen av trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Skatteoppkreverens ansvar for innkreving av disse kravene fulgte tidligere av folketrygdloven § 24‑4 sjette ledd.

§ 2-1 annet ledd – Betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Det er skatteoppkreveren for den

Hovedregel oppgjørssted
kommunen hvor arbeidsgiveren hører hjemme eller har sitt hovedkontor, som innkrever forskuddstrekket og som er riktig betalingsmottaker. Bestemmelsen omfatter også arbeidsgivers betaling av arbeidsgiveravgift, og viderefører den tidligere regelen om betalingssted for arbeidsgiveravgift som fremgikk av folketrygdloven § 24‑3 fjerde ledd.

Annet punktum sier at selskap og innlånere skal betale forskuddstrekk til skatteoppkreveren i den kommunen hvor innlåneren har sitt kontor eller styret har sitt sete.

Oppgjørssted for utenlandske arbeidsgivere
Skattebetalingsforskriften § 2‑1‑1 gir en detaljert regulering av oppgjørssted for utenlandske arbeidsgivere.

Ifølge forskriften første ledd skal arbeidsgivere som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge etter skatteloven § 2‑3, gi oppgjør for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren for den kommune hvor arbeidsgiver har hovedkontor for virksomheten i Norge. Utenlandske arbeidsgivere uten slikt hovedkontor skal, ifølge annet ledd første punktum, gi oppgjør for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren for den kommune hvor han driver varig næringsvirksomhet.

Dersom en utenlandsk arbeidsgiver uten hovedkontor i Norge driver varig næringsvirksomhet i flere kommuner, skal oppgjør ifølge forskriften annet ledd annet punktum foretas til «det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet.» Fra 1. januar 2008 er det Skatt vest som er skatteoppkrever for disse skattyterne.

Tilsvarende gjelder for arbeidsgivere som ikke driver varig næringsvirksomhet i noen kommune her i landet, arbeidsgivere som ikke driver noen virksomhet i landet og arbeidsgivere som bare driver virksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Det følger av tredje og fjerde ledd at også disse skal gi oppgjør for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til «det skattekontoret som er skatteoppkrever for krav fastsatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet.»

Oppgjørssted ved flytting mv.
Ved anvendelse av reglene i skattebetalingsloven § 2‑1 annet ledd og forskriften § 2‑1‑1 første til fjerde ledd, er det ifølge forskriften § 2‑1‑2 forholdet da plikten til å sende oppgave (terminoppgave, oppgjørsliste) oppstår, som avgjør hvor arbeidsgiver skal gi oppgjør. Oppgjør skal videre gis til samme skatteoppkrever hele året selv om arbeidsgiveren flytter. Endring av kontorkommune før innleveringsfrist for 1. termin, medfører således at arbeidsgiver skal forholde seg til den nye kontorkommunen hva angår oppgaveinnlevering og oppgjør. Ved endring av kontorkommune etter dette tidspunkt, skal terminoppgaver og oppgjør gis til tidligere kontorkommune ut året.

§ 2-1 tredje ledd – Betaling av forskuddsskatt og restskatt

Forskuddsskatt og restskatt skal betales til skatteoppkreveren for den kommunen skatten er skrevet ut for. I praksis vil det for de fleste si at man betaler til den kommunen man bor og er folkeregistrert i.

§ 2-1 fjerde ledd – Særskilte skattearter

Ifølge bestemmelsen gjelder ikke skattebetalingsloven § 2‑1 første til tredje ledd de skattekravene som er særskilt behandlet i § 2‑3, dvs. formues- og inntektsskatt fastsatt ved sentral ligning, artistskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt. Hvem som er rette innkrevingsmyndighet for disse kravene og hvor kravene skal betales fremgår av § 2‑3. For nærmere omtale av disse skattearter vises det til pkt. 2‑3.

§ 2-1 femte ledd

Bestemmelsen gir departementet myndighet til å gi regler i forskrift om innkreving og betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra utenlandske arbeidsgivere og selskap. I skattebetalingsforskriften er det gitt slike regler i § 2‑1‑1. Forskriftsbestemmelsen er omtalt i pkt. 2‑1.4.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.