2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

§ 2-2. Skattekontorene – merverdiavgift og arveavgift


(1) Merverdiavgift skal betales til og innkreves av skattekontoret. Se likevel § 2‑4 første ledd om merverdiavgift som oppstår ved innførsel.

(2) Arveavgift skal betales til og innkreves av skattekontoret. Ved offentlig skifte skal arveavgift som ikke blir tilbakeholdt av tingretten, innkreves av og betales til skattekontoret.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 27 s. 167 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) s. 14–16.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer s. 39 flg., s. 196 og s. 198. (Begrepsendringer – fra skattefogdkontoret til skattekontoret.)

Generelt om § 2-2

Bestemmelsen angir hvilken myndighet som er rett mottaker av arve- og merverdiavgift, og hvem som kan foreta innfordring av de nevnte kravstyper.

§ 2-2 første ledd – Merverdiavgift

Ifølge bestemmelsens første ledd skal merverdiavgift betales til og innkreves av skattekontoret.

Skattekontoret
Med skattekontoret menes i utgangspunktet alle kontorsteder i skatteetaten. Bruken av skattekontoret som felles betegnelse på skatteetatens kontorer under Skattedirektoratet er et resultat av reorganiseringen av skatteetaten (ROS) som ble iverksatt 1. januar 2008 (se Ot.prp. nr. 1 (2006–2007) pkt. 3.5.2). En av grunntankene bak ROS var at skattekontorene i utgangspunktet skal ha landsdekkende kompetanse innenfor skatte- og avgiftsområdet og at skattemyndighetene selv skal foreta en hensiktsmessig fordeling av denne kompetansen. Eventuelle begrensninger i forhold til lovens ordlyd forutsettes inntatt i forskrift eller interne retningslinjer for skatteetaten.

Hva gjelder bestemmelsens angivelse av betalingssted er adgangen til å foreta kontant betaling begrenset i skattebetalingsforskriften § 9‑1‑2, se pkt. 9‑1.5.

§ 2-2 annet ledd – Arveavgift

Annet ledd bestemmer at arveavgift som utgangspunkt skal betales til og innkreves av skattekontoret. Når boet skiftes offentlig har skifteretten plikt til å holde tilbake nødvendige midler til dekning av arveavgiften, jf. arveavgiftsloven § 33 første ledd. Dersom arveavgiften ikke blir oppgjort fullt ut av de midler som holdes tilbake, skal betaling skje til skattekontoret.

Når boet skiftes privat skal avgiften betales til skattekontoret. Etter arveavgiftsloven § 31 skal avgiftsmyndighetene (skattekontorene), når avgiften er foreløpig eller endelig fastsatt, underrette den avgiftspliktige om hvem avgiften skal betales til.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.