2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

§ 2-3. Skattekontorene – formues- og inntektsskatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet, artistskatt, petroleumsskatt og svalbardskatt


(1) Formues- og inntektsskatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet skal betales til og innkreves av det skattekontoret som departementet bestemmer. Departementet kan gi forskrift om hvem som skal anses for ikke å ha varig tilknytning til riket.

(2) Artistskatt skal betales til og innkreves av det skattekontoret departementet bestemmer.

(3) Petroleumsskatt skal betales til og innkreves av det skattekontoret departementet bestemmer.

(4) Formues- og inntektsskatt til Svalbard og lønnstrekk av inntekt på Svalbard skal betales til og innkreves av det skattekontoret departementet bestemmer.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 Om lov om betaling og innkreving av skatte og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 8 og kap. 27 s. 167 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) s. 14–16.

  • Ot.prp. nr. 1 (2006–2007)Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer s. 39 og s. 198. (Endringer som følge av reorganiseringen av skatteetaten).

  • Ot.prp. nr. 61 (2006–2007) Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv. s. 11 og s. 58. (Nytt annet punktum i første ledd – forskriftshjemmel.)

Generelt om § 2-3

Bestemmelsen omhandler særskilte typer skattekrav som ikke omfattes av skattebetalingsloven § 2‑1 første til fjerde ledd. Som det fremgår av kommentarene til hvert ledd av paragrafen, gjelder det også særskilte regler for utligning av disse skatteartene. Felles for alle kravene er at de skal betales til og innkreves av det skattekontor departementet bestemmer.

§ 2-3 første ledd – Sjømenn bosatt i utlandet og skattytere uten varig tilknytning til landet

Ifølge bestemmelsen skal formues- og inntektsskatt for skattytere som ikke har varig tilknytning til riket og sjømenn bosatt i utlandet betales til og innkreves av det skattekontor som departementet bestemmer. Departementets myndighet til å bestemme hvilket skattekontor slike krav skal betales til og innkreves av, er delegert til Skattedirektoratet i skattebetalingsforskriften § 2‑8. Av Skattedirektoratets instruks om fordeling av vedtaksmyndighet mv. mellom skattekontorene følger det at det er Skatt vest som er innkrevingsmyndigheter for skattekrav for kommune 2312 (utland).

I annet punktum er det gitt hjemmel for departementet til å gi forskrift om hvem som skal anses for ikke å ha varig tilknytning til riket.

§ 2-3 annet ledd – Artistskatt

Artistskatt som er utlignet etter artistskatteloven skal betales til det skattekontoret som departementet bestemmer. Departementets myndighet til å bestemme hvilket skattekontor artistskatt skal betales til og innkreves av, er delegert til Skattedirektoratet i skattebetalingsforskriften § 2‑8. Av Skattedirektoratets instruks om fordeling av vedtaksmyndighet mv. mellom skattekontorene følger det at det er Skatt vest som er innkrevingsmyndigheter for artistskatt.

Artistskatt skal beregnes i forbindelse med aktivitet utøvet av utenlandsk artist eller foretak i riket, på norsk registrert fartøy eller norsk kontinentalsokkel, jf. artistskatteloven § 1 første ledd. Plikten til å betale skatt etter artistskatteloven avløses av skatteplikt etter skatteloven § 2‑1 om man blir regnet som bosatt i landet.

§ 2-3 tredje ledd – Petroleumsskatt

Petroleumsskatt skal betales til og innkreves av det skattekontoret som departementet bestemmer. Departementets myndighet til å bestemme hvilket skattekontor petroleumsskatt skal betales til og innkreves av, er delegert til Skattedirektoratet i skattebetalingsforskriften § 2‑8. Av Skattedirektoratets instruks om fordeling av vedtaksmyndighet mv. mellom skattekontorene følger det at det er Skatt øst som er innkrevingsmyndighet for petroleumsskatt.

§ 2-3 fjerde ledd – Svalbardskatt

Formuesskatt- og inntektsskatt til Svalbard og lønnstrekk av inntekt på Svalbard, skal betales til og innkreves av det skattekontoret departementet bestemmer. Departementets myndighet til å bestemme hvilket skattekontor svalbardskatt skal betales til og innkreves av, er delegert til Skattedirektoratet i skattebetalingsforskriften § 2‑8. Av Skattedirektoratets instruks om fordeling av vedtaksmyndighet mv. mellom skattekontorene følger det at det er Skatt nord som er innkrevingsmyndighet for skattekrav for Svalbard.

Skatt til Svalbard utlignes etter svalbardskatteloven av 1996. Personer som er bosatt på Svalbard skal svare skatt til Svalbard av hele sin formue og inntekt, jf. svalbardskatteloven § 2‑1. En person anses som bosatt på Svalbard når vedkommende har tatt varig opphold der. Er oppholdet av minst 12 måneders varighet, anses personen som bosatt fra begynnelsen av oppholdet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.