2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

§ 2-4. Tollregionene – toll og særavgifter samt merverdiavgift som oppstår ved innførsel


Bestemmelsen er opphevet. Krav som tidligere skulle betales til Tollvesenet, skal nå betales til skattekontoret.

(1) Toll samt særavgifter og merverdiavgift som oppstår ved innførsel, innkreves av tollregionene. Betaling skal skje til tollstedet i tollregionene hvor fortolling etter tolloven skal foretas. Krav som er belastet tollkreditten, skal likevel betales til den tollregionen som har innvilget tollkreditten.

(2) Innenlands særavgifter skal betales til og innkreves av tollregionen hvor den avgiftspliktige skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet. Dette gjelder likevel ikke krav som omfattes av § 2‑5.

(3) Engangsavgift fra avgiftspliktige som ikke er registrert skal betales til og innkreves av tollregionene.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004 – 2005) Om lov og betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav kap. 27 s. 168 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 8.

Generelt om § 2-4

Bestemmelsen omhandler hvor innenlandske særavgifter samt toll, særavgifter og merverdiavgift som oppstår ved innførsel skal betales og hvilken tollregion som er innkrevingsmyndighet.

Bestemmelsens første ledd omfatter krav som oppstår ved innførsel; herunder merverdiavgift. Det må avgrenses mot innenlands merverdiavgift som reguleres av § 2‑2. Annet ledd omfatter registrerte særavgiftspliktige virksomheter, mens tredje ledd omfatter engangsavgift for ikke-registrerte. § 2‑4 må ses i sammenheng med § 2‑5, som har spesialbestemmelser for omregistreringsavgift, årsavgift og vektårsavgift.

I dag er det seks tollregioner i Norge. Øst-Norge, Vest-Norge, Sør-Norge, Nord-Norge, Midt-Norge og tollregion Oslo og Akershus. Hver region har flere tollsteder. Bestemmelsen erstatter tidligere tollovens § 9 første ledd, særavgiftsforskriften § 6‑2 og engangsavgiftsforskriften §§ 1‑4 og 7‑1.

§ 2-4 første ledd – Toll samt særavgifter og merverdiavgift som oppstår ved innførsel

I følge bestemmelsens første ledd første punktum skal toll samt særavgifter og merverdiavgift som oppstår ved innførsel, innkreves av tollregionene. Annet punktum regulerer til hvilken tollregion betalingens skal skje.

§ 2‑4 første ledd første punktum er hovedregelen for hvor toll- og avgiftskrav skal betales. Det er imidlertid oppstilt unntak både i tredje punktum og annet ledd. I realiteten regulerer første ledd kun krav som oppstår ved innførsel for privatpersoner, for virksomheter som ikke har tollkreditt eller som ikke er registrert som særavgiftspliktig virksomhet, samt for virksomheter som har dagsoppgjør. Betaling av toll og særavgifter og merverdiavgift som oppstår ved innførsel, skal finne sted til det tollsted i tollregionen hvor fortolling etter tolloven skal foretas. Hvor fortollingen foretas, er det gitt nærmer regler om i tolloven og tollforskriften.

§ 2‑4 første ledd tredje punktum gjør unntak for krav som er belastet tollkreditten. Kravene skal i disse tilfellene betales til den tollregionen som har innvilget tollkreditten. Tollkredittkundene får tilsendt en oversikt over de belastninger som har funnet sted den foregående måned sammen med en giroblankett. Betaling skal i realiteten foretas til den bankkonto tollregionen har oppført på giroen.

§ 2-4 annet ledd – Særavgifter som ikke oppstår på innførselstidspunktet og engangsavgift for registrerte avgiftspliktige

Annet ledd gjør som nevnt unntak fra første ledd for innenlands særavgifter knyttet til registrerte avgiftspliktige virksomheter. Dette omfatter særavgifter i medhold av særavgiftsforskriften, både der registreringen er knyttet til utsatt betaling av særavgift på innførte varer og innenlands produserte varer, samt særavgift knyttet til utslipp mv. Bestemmelsen vil også omfatte engangsavgift for registrerte avgiftspliktige i medhold av forskrift om engangsavgift. Innenlands særavgift skal betales til og innkreves av tollregionen hvor den avgiftspliktige skal registreres som særavgiftspliktig virksomhet. Registreringsplikten er regulert i særavgiftsregelverket, og er nærmere kommentert i pkt. 14‑21.3. Registrerte virksomheter i medhold av særavgiftsforskriften, skal levere oppgave over avgift påløpt den enkelte termin og betale i tråd med oppgaven. Virksomheter registrert for engangsavgift får månedlig tilsendt en avgiftsspesifikasjon vedlagt en giroblankett.

Det er gjort unntak for engangsavgift som ikke er knyttet til registrerte virksomheter i tredje ledd, samt årsavgift, vektårsavgift og omregistreringsavgift, hvor det er gitt egne bestemmelser i § 2‑5.

§ 2-4 tredje ledd – Engangsavgift for ikke registrerte avgiftspliktige

Engangsavgift er ikke en særavgift som oppstår ved innførsel og omfattes således ikke av første ledd. For registrerte avgiftspliktige er engangsavgift regulert i annet ledd. Tredje ledd gjelder engangsavgift for avgiftspliktige som ikke er registrerte virksomheter. Avgiften skal da innkreves av og betales til tollregionene.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.