2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

§ 2-5. Tollregion Oslo og Akershus og tollregion Midt-Norge – årsavgift, vektårsavgift og omregistreringsavgift


Bestemmelsen er opphevet. Krav som tidligere skulle betales til Tollvesenet, skal nå betales til skattekontoret.

(1) Årsavgiften og omregistreringsavgiften skal betales til og innkreves av tollregion Oslo og Akershus.

(2) Vektårsavgiften skal betales til og innkreves av tollregion Midt-Norge.

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004 – 2005) Om lov og betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav kap. 27 s. 168 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 8.

Generelt om § 2-5

Bestemmelsen regulerer hvem som er betalingsmottaker og innkrevingsmyndighet for motorvognavgiftene; årsavgift, omregistreringsavgift og vektårsavgift. Ordningene var tidligere hjemlet i forskrift 2. juli 1986 nr. 1430 om omregistreringsavgift § 3, forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift § 2 og forskrift 29. juni 2000 nr. 688 om vektårsavgift § 2.

§ 2-5 første ledd – Årsavgift og omregistreringsavgift

Første ledd omhandler årsavgiften og omregistreringsavgiften. Det er tollregion Oslo og Akershus som er betalingsmottaker. Årsavgiftskrav skrives ut av tollregionen vedlagt giroblankett. Betaling via bank skal skje til den bankkonto tollregion Oslo og Akershus har opplyst om. Omregistreringsavgift betales forskuddsvis før omregistrering av kjøretøy kan gjennomføres. Informasjon om bankkonto gis av toll- og avgiftsetaten eller vegmyndighetene. Det er også tollregion Oslo og Akershus som innkrever avgiften.

§ 2-5 annet ledd – Vektårsavgift

Annet ledd omhandler vektårsavgiften. Tollregion Midt-Norge er betalingsmottaker. Krav på vektårsavgift skrives ut av tollregionen vedlagt giroblankett. Betaling via bank skal skje til den bankkonto tollregion Midt-Norge har opplyst om. Det er også tollregion Midt-Norge som innkrever avgiften.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.