2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

Publisert: 29.09.2014

  • Skriv ut

Skattebetalingsloven 2. Innkrevingsmyndigheter og betalingsmottakere

§ 2-7. Overføring av myndighet til Statens innkrevingssentral


Departementet kan i forskrift bestemme at Statens innkrevingssentral skal innkreve nærmere bestemte skatte- og avgiftskrav eller andre krav som tilkommer staten og som hele eller deler av loven gjelder for, med unntak for krav som innkreves av skatteoppkreverne for kommunene. I slike tilfeller kan departementet bestemme at deler av loven skal gjelde tilsvarende for Statens innkrevingssentral, likevel slik at utleggspant kan stiftes dersom panteretten kan gis rettsvern ved registrering i et register eller ved underretning til tredjeperson, jf. panteloven kapittel 5. Dette gjelder når utleggsforretningen kan holdes på innkrevingssentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7‑9 første ledd.

Forarbeider og forskrifter

Forarbeider

  • Ot.prp. nr. 83 (2004–2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) kap. 8 og kap. 27 s. 168–169 og Innst. O. nr. 130 (2004–2005) kap. 8.

  • Ot.prp. nr. 1 (2008–2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 – lovendringer s. 129 (Tilføyelse i første punktum – «andre krav som tilkommer staten og som hele eller deler av loven gjelder for».)

Forskrifter

  • Forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) §§ 2‑7‑1 og 2‑7‑2.

§ 2-7 – Overføring av myndighet til Statens innkrevingssentral

Det følger av første punktum at Finansdepartementet i forskrift kan bestemme at Statens innkrevingssentral skal innkreve nærmere bestemte skatte- og avgiftskrav, samt andre krav som tilkommer staten og som hele eller deler av loven gjelder for. Statens innkrevingssentral utleder sin innkrevingskompetanse fra en rekke særlover som utpeker innkrevingssentralen som innkrevingsmyndighet. Skattebetalingsloven § 2‑7 er en slik bestemmelse. Ifølge forarbeidene til skattebetalingsloven fant lovgiver det hensiktsmessig å etablere en lovhjemmel som åpner for at også enkelte typer skatte- og avgiftskrav, som etter loven skal innkreves av skattekontorene eller tollregionene, kan innkreves av Statens innkrevingssentral.

Slik bestemmelsen opprinnelig lød ved lovens vedtagelse var den begrenset til å gjelde «skatte- og avgiftskrav». Som følge av Finansdepartementets ønske om å overføre innkrevingen av sakskostnader tilkjent staten i sivile saker fra skatteetaten til Statens innkrevingssentral, ble bestemmelsen utvidet til også å omfatte «andre krav som tilkommer staten og som hele eller deler av loven gjelder for.» Den nevnte utvidelse kom inn gjennom endringslov 12. desember 2008 nr. 100, fremmet i Ot.prp. 1 (2008–2009). Lovendringen klargjør at når departementet i forskrift bestemmer at hele eller deler av loven skal gjelde for andre krav som tilkommer staten, jf. § 1‑2, kan innkrevingen av disse kravene overføres til Statens innkrevingssentral. Særnamskompetanse for Statens innkrevingssentral vil da følge av skattebetalingslovens regler på grunnlag av departementets beslutning om dette i forbindelse med overføringen av den aktuelle kravstypen til innkrevingssentralen.

Overføringen gjelder kun konkrete innkrevingsoppgaver, mens ansvaret for innkrevingen fortsatt skal tilligge det organ som følger av §§ 2‑2 til 2‑6. Dette innebærer at selve kreditorrollen ikke overføres.

Det følger videre av annet punktum at departementet kan bestemme at deler av skattebetalingsloven gis tilsvarende anvendelse for Statens innkrevingssentral ved innfordringen av skatte- og avgiftskrav. Dette innebærer at skattebetalingsloven kap. 14 om tvangsfullbyrdelse og sikkerhetsstillelse kommer til anvendelse ved innfordringen. Statens innkrevingssentral får særnamskompetanse i medhold av § 2‑7, og kan således nedlegge utleggstrekk og avholde utleggsforretninger for de krav som er overført til innfordring. Myndigheten begrenses gjennom annet punktum, hvor det vises til at panteretten må kunne gis rettsvern ved registrering i et register eller ved underretning til tredjeperson, jf. panteloven kap. 5. Paragraf 2‑7 tredje punktum stiller dessuten krav om at utleggsforretninger som skal avholdes av Statens innkrevingssentral oppfyller vilkårene for å bli avholdt på namsmannens kontor, jf. tvangsl. § 7‑9 første ledd. Regelen er utformet i samsvar med innkrevingssentralens øvrige hjemler for å stifte utleggspant. I praksis vil særlig fast eiendom og bankinnskudd være de vanligste utleggsobjektene etter denne bestemmelsen.

Skattebetalingsforskriften § 2‑7‑1 regulerer innkreving av årsavgift for motorvogn og tilleggsavgift for forsinket betaling av denne. Innkrevingen skjer i disse tilfellene i medhold av lovens § 2‑7. Innkrevingssentralen kan også nedlegge trekk i lønn og lignende ytelser etter dekningsloven § 2‑7, samt foreta motregning etter skattebetalingslovens regler.

Av forskriften § 2‑7‑2 følger det videre at innkrevingssentralen kan innkreve krav som nevnt i forskriften § 1‑2‑2. Hvor kravet skal kreves inn av Statens innkrevingssentral etter § 1‑2‑2, utøver Statens innkrevingssentral den kompetanse som følger av lovens kap. 13 om motregning og kap. 14 om tvangsfullbyrdelse.

Bestemmelsen i § 1‑2‑2 omfatter blant annet sakskostnader tilkjent staten i sivile saker, jf. bokstav f. Unntak er imidlertid gjort for sakskostnader tilkjent staten i sivile saker på skatteetatens område. Slike sakskostnader kreves inn av henholdsvis skattekontoret og skatteoppkreveren, jf. forskriften § 2‑6‑2.

Sakskostnader i sivile saker må videre avgrenses mot sakskostnader tilkjent i forbindelse med innkrevingen av skatte- og avgiftskrav. Med sakskostnader som er tilkjent i forbindelse med innkrevingen av skatte- og avgiftskrav menes sakskostnader som retten fastsetter i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven kap. 3, f.eks. i forbindelse med en klage over utlegg. Slike sakskostnader omfattes av § 1‑1 tredje ledd bokstav a, og kreves inn sammen med skatte- og avgiftskravet av vedkommende innkrevingsmyndighet.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.